Odsyłanie plików krok po kroku

1. Plik zawierający dane studiów na kierunku, pobrany ze strony demo nowego systemu i uzupełniony przez uczelnię, powinien mieć nazwę StudiaNaKierunku_KodUczelni_DataUzupełnienia (np. StudiaNaKierunku_UW_20190819; kod uczelni powinien być taki, jak w nazwie pliku udostępnionego do pobrania).

Plik nie powinien zawierać danych innych uprawnień do prowadzenia kierunku studiów niż te, które były ujęte w pliku udostępnionym do pobrania. Dane w pliku powinny być wprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcja uzupełniania wygenerowanych plików migracyjnych (szczególnie ważne jest, aby nie wprowadzać w uzupełnianych kolumnach innych wartości niż te dopuszczalne przez walidacje zdefiniowane w pliku).

2. Plik zawierające dane uruchomień, pobrany ze strony demo nowego systemu i uzupełniony przez uczelnię, powinien mieć nazwę UruchomieniaStudiów_KodUczelni_DataUzupełnienia (np. UruchomieniaStudiów_UW_20190819; kod uczelni powinien być taki, jak w nazwie pliku udostępnionego do pobrania).

Plik nie powinien zawierać danych innych uruchomionych kierunków niż te, które były ujęte w pliku udostępnionym do pobrania. Dane w pliku powinny być wprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcja uzupełniania wygenerowanych plików migracyjnych (szczególnie ważne jest, aby nie wprowadzać w uzupełnianych kolumnach innych wartości niż te dopuszczalne przez walidacje zdefiniowane w pliku).

3. Obydwa pliki należy spakować programem zip.

4. Następnie należy zalogować się w wersji demo nowego systemu POL-on.

5. Z menu głównego należy wybrać pozycję „Kierunki studiów”.

6. Za pomocą opcji „Wgraj plik” należy wgrać do systemu plik .zip zawierający spakowane pliki excel.

Poprawki w plikach

Jeśli zajdzie potrzeba poprawek wartości w uzupełnionych plikach należy dokonać tych poprawek, po czym powtórzyć kroki od 3 do 6.

Studia i uruchomienia uzgodnione z MNiSW

Jeśli zostanie uzgodnione z MNiSW, że dodatkowo powinny być zmigrowane uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów albo uruchomione kierunki, które nie były ujęte w plikach udostępnionych do pobrania (patrz opis w Zgłaszanie uwag oraz obsługa sytuacji, gdy w plikach brakuje danych uprawnień lub uruchomionych kierunków), należy:

  • umieścić dane tych uprawnień lub uruchomionych kierunków w osobnych plikach, o formacie zgodnym z formatem pliku udostępnionego do pobrania, zachowując zasady opisane w Instrukcja uzupełniania wygenerowanych plików migracyjnych;
  • pliki nazwać odpowiednio StudiaNaKierunku_KodUczelni_DataUzupełnienia_uzgodnioneMNiSW (dla uprawnień) oraz UruchomieniaStudiów_KodUczelni_DataUzupełnienia_uzgodnioneMNiSW (dla uruchomień). Przykładowe nazwy: StudiaNaKierunku_UW_20190819_uzgodnioneMNiSW, UruchomieniaStudiów_UW_20190819_uzgodnioneMNiSW;
  • wszystkie pliki, zarówno te zawierające główne listy studiów i uruchomień, jak i dodatkowe listy uzgodnione z MNiSW należy spakować do jednego pliku .zip i wgrać do systemu tak, jak opisano to w krokach od 4 do 6 powyższej instrukcji.

Weryfikacja zmigrowanych danych