Uprawnienia nadane użytkownikowi w dotychczasowym POL-onie zostały automatycznie przeniesione do systemu POL-on 2.0. Nie ma więc konieczności ich ponownego przypisywania użytkownikowi w nowej wersji systemu. Zakres ról w nowym systemie nie będzie się zasadniczo różnił od zakresu ról w starym systemie.

Zestawienie wszystkich ról w POL-onie możesz pobrać tu.

Uprawnienia nadaje użytkownikowi administrator instytucji, podmiotu nadzorującego lub w szczególnych przypadkach administrator systemu. Może to zrobić:

  • w chwili rejestracji nowego użytkownika albo
  • w późniejszym terminie.

Nadanie uprawnień w chwili rejestracji nowego użytkownika zostało opisane tutaj.

Proces rejestracji użytkownika nie wymaga jednoczesnego zdefiniowania jego uprawnień. Mogą one zostać nadane później. Taki użytkownik będzie mógł się wprawdzie logować do nowego POL-onu, ale nie będzie mógł wykonać w nim żadnej czynności do chwili nadania mu uprawnień.

W nowym systemie w jednym kroku konfiguracyjnym administrator może nadawać lub odbierać wiele uprawnień istniejącemu użytkownikowi. W tym celu wchodzi w profil danego użytkownika, przechodzi do zakładki „Uprawnienia” i klika przycisk „Edytuj uprawnienia”.

 

 

 

Wyświetla się lista dostępnych uprawnień. Administrator najpierw wybiera grupę uprawnień. Następnie zaznacza checkboxy przy konkretnych uprawnieniach, które chce nadać użytkownikowi albo odznacza te, które chce mu odebrać. Może też w jednym kroku wykonać obie te czynności w stosunku do różnych uprawnień.

 

Uprawnienia mogą zostać nadane terminowo, to znaczy wskazuje się termin zakończenia ich obowiązywania za pomocą kalendarza widocznego z prawej strony. Po wskazanej dacie użytkownik nie zostanie zablokowany, ale jego konkretne uprawnienia wygasną. Rozwiązanie to zastąpiło terminowe blokowanie użytkownika, które było możliwe w dotychczasowym POL-onie.

Na koniec administrator klika w przycisk „Zapisz”. Aby zmiana została odnotowana na koncie użytkownika, musi się on ponownie zalogować.