Zgodnie z ustaleniami ministerstwa zawartymi w komunikacie opublikowanym w aktualnościach systemu wszystkie rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12, S-12-F) uczelnie są zobowiązane przekazać do 31 stycznia 2024 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.). Instytucje naukowe w odniesieniu do S-11 i S-12 obowiązują te same terminy.

Sprawozdanie S-12-F przeznaczone jest dla Federacji.

Sposób pracy w Module GUS właściwe nie zmienia się w stosunku do ubiegłego roku. Dane do sprawozdań będą zaciągane z modułów POL-on , a w przypadku działów uzupełnianych ręcznie (częściowo lub w całości) będą zasilane plikami importu. Wprowadzone dane będą następnie poddawane sprawdzeniu pod względem spójności danych z innymi działami sprawozdań oraz w ramach złożonego szablonu importu (raport z błędów walidacyjnych i raport z importu).

UWAGA! Sprawozdania przeliczają się o godzinach: 7:00, 9:30, 12:00, 15:00, 18:00 oraz 21:00.

Dla sprawozdań S-10 oraz S-11 przeliczenie trwa ok. 45 minut, dla S-12 jest to czas ok. 10 minut,

dla S-10-W, S-12-W oraz S-12-F jest to czas ok. 5 minut.

Możliwe jest zatwierdzenie działów uzupełnianych ręcznie bez konieczności importu pustych lub zerowych plików.

Podczas zatwierdzania pustego działu system wyświetli jednak ostrzeżenie „Uwaga: dział nie zawiera żadnych danych statystycznych. Jego zatwierdzenie oznacza potwierdzenie, że  jest to zgodne ze stanem faktycznym. Czy kontynuować?”, po to, aby zminimalizować ryzyko zatwierdzenia pustych działów przez pomyłkę.

System nie pozwala już na import pustych lub zerowych plików (traktuje takie pliki jako błędne)

Docelowo osoby z sekcji 3 i 4 – Polacy i cudzoziemcy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską – powinni być wykazywani według kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia.

UWAGA! Sprawozdanie uczelni macierzystej powinno zawierać dane łącznie z danymi filii.

UWAGA! Przypominamy, iż dane dotyczące szkoły doktorskiej (działy 6, 7, 8, 9, 10, 11 w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej) powinny być sprawozdane przez Federację nie zaś przez jednostki wchodzące w jej skład.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Art. 173 ust. 5 „Federacja jest podmiotem uprawnień związanych z posiadaniem kategorii naukowej w zakresie:

 • nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki;
 • kształcenia doktorantów;”

Metodologia wyliczeń ze zmianami naniesionymi w trybie zmian

Źródłem wyliczeń dla sprawozdań za rok 2023 w zakresie studentów jest nowy system POL-on 2.0.

Wypełnienie sekcji „Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci cudzoziemcy – którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” oraz „Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci Polacy – którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” w sprawozdaniu S-12 za rok 2023 nie jest obligatoryjne.

Sygnalizujemy potrzebę zbierania informacji o osobach, które otrzymały świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską. Informacja ta będzie już stałym elementem sprawozdawczości w zakresie danych o uczestnikach studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz o doktorantach w sprawozdaniu S-12.

Więcej informacji w komunikacie GUS: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2023/10/Komunikat-dot.-S-12.pdf (pdf)

Zmiany w formularzach

S-10

 1. Usunięto sekcję „3. Studenci i absolwenci – cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich”
 2. Usunięto sekcję „4. Studenci i absolwenci – cudzoziemcy przyjęci na studia na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora, dyrektora NAWA lub właściwego ministra”
 3. Sekcję „Studenci i absolwenci −ogółem (łącznie z cudzoziemcami), którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” rozbito na dwie sekcje:
  • Studenci i absolwenci – cudzoziemcy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską
  • Studenci i absolwenci – Polacy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską

W związku z powyższym nastąpiła zmiana w numeracji sekcji.

S-11

 • Dodano objaśnienie: „Uwzględnia się wszystkie kategorie stypendystów strony polskiej, czyli stypendystów, którzy otrzymują stypendia od Rządu RP: stypendysta NAWA, stypendysta SEW i in. .” dla rubryk odnoszących się do Studentów i Doktorantów otrzymujących stypendia jako stypendyści strony polskiej.

S-12

 1. Zmieniono nazwę sprawozdania
 2. Sekcję „3. Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci – którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” rozbito na dwie sekcje:
  • Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci cudzoziemcy – którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską
  • Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci Polacy – którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską
 3. Rozbudowano „Dział 12. Nauczyciele akademiccy według grup stanowisk i stanowisk”
 4. Dodano nowy „Dział 13. Nauczyciele akademiccy według stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, tytułu profesora oraz tytułów zawodowych”

W związku z powyższym nastąpiła zmiana w numeracji sekcji.

 1. W dziale 7 dodano dwie nowe kolumny:
  • Kolumna 4:
   Szkoły doktorskie doktoranci w tym przyjęci na pierwszy semestr (z ogółem)
  • Kolumna 5:
   Szkoły doktorskie doktoranci w tym przyjęci na pierwszy semestr w tym kobiety (z rubr. 3)

Wprowadzane przez użytkownika.

 1. W dziale 10 dodano dwie nowe kolumny:
  • Kolumna 8:
   Szkoły doktorskie doktoranci w tym przyjęci na pierwszy semestr (z ogółem)
  • Kolumna 9:
   Szkoły doktorskie doktoranci w tym przyjęci na pierwszy semestr w tym kobiety (z rubr. 7)

Wprowadzane przez użytkownika.

 1. W dziale 14 zmniejszono zakres wprowadzanych danych.

S-12-F

 • Dodano nowe sprawozdanie dla Federacji

Objaśnienia do formularzy S-10, S-11 oraz S-12