Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Opis zmian

W związku ze zmianą wynikającą z zapisów prawa, w module Dane finansowe połączono zakres Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wynik finansowy w jeden zbiór danych.

Aktualnie dla każdego roku sprawozdawczego należy wprowadzić:

  • Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe (bez amortyzacji środków trwałych) ogółem
  • Wynik finansowy ogółem
  • Źródła pochodzenia środków ogółem oraz w rozbiciu na:
    • działalność gospodarczą oraz komercjalizację badań naukowych i usług badawczych,
    • krajowe i unijne środki budżetowe,
    • inne źródła.

Uwaga: Decyzją ministerstwa z uwagi na duży zakres zmian dane wprowadzone we wcześniejszych dwóch częściach nie były migrowane, więc wszystkie dane, za poprzednie lata również, należy uzupełnić.

Źródła pochodzenia środków należy uzupełnić w odniesieniu do środków uzyskanych w latach 2018–2021 w terminie do dnia 30.06.2022 r. (Nowelizacja Rozporządzenia ws. POL-on z 17.12.2021 r. § 4 )

W celu dodania danych po wejściu do modułu Dane finansowe, kliknij kafel Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wynik finansowy.

Po wejściu w zestawienie nakładów, aby zarejestrować dane na kolejny rok kliknij przycisk Dodaj.

Wybierz rok, za który zamierzasz wprowadzić dane. Wprowadź informacje dotyczące nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe.

Następnie uzupełnij pozostałe dane  (wynik finansowy i źródła pochodzenia środków) i kliknij przycisk Zapisz.

Wysokość nakładów ogółem na badania naukowe i  prace rozwojowe (bez amortyzacji środków trwałych) poniesionych w danym roku budżetowym (wyrażona w złotych) powinna być zgodna ze sprawozdaniem PNT01, dział 1, wiersz 1.

Wynik finansowy podmiotu w przypadku uczelni publicznej powinien zostać podany na podstawie sprawozdania finansowego.

Działalność gospodarcza oraz komercjalizacja badań naukowych i usług badawczych to suma środków pochodzących z działalności gospodarczej, w tym przychodów  z   tytułu komercjalizacji oraz z  usług badawczych  świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu  szkolnictwa wyższego i nauki.

Pozycja krajowe i unijne środki budżetowe oznacza sumę środków pochodzących z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Unii Europejskiej, w tym z funduszy strukturalnych i z programów ramowych.

Uwaga: W przypadku, gdy nie są znane pełne dane za wybrany rok lub praca w zakresie raportowania danych finansowych została podzielona pomiędzy kilku użytkowników z jednostki istnieje możliwość zapisania danych niepełnych.

Więcej informacji znajdziesz w dedykowanym wpisie: Zmiany w podejściu do walidacji.