W związku z art. 13 pkt 3 lit. e oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (zmieniającej ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. z dniem 6 września 2023 r.) w systemie POL-on możliwa będzie:

 • rejestracja studiów wspólnych interdyscyplinarnych,
 • wykazywanie studiów wspólnych przez więcej niż jedną uczelnię prowadzącą studia wspólne – zgodnie z zapisem umowy pisemnej o prowadzeniu studiów wspólnych.

Studia wspólne będą wdrażane etapami. Etapy te obejmą:

 1. Uzupełnienie i podłączenie kierunków do studiów wspólnych.
 2. Rejestrację nowych studiów wspólnych i zarządzanie rekordami (aktualizacja).
 3. Rejestrację studiów wspólnych interdyscyplinarnych.

Etap pierwszy po migracji studiów wspólnych będzie wymagał:

 • od dotychczasowych uczelni prowadzących studia wspólne (raportujących dane do POL-on zgodnie z zapisami umowy) weryfikacji poprawności danych po migracji (uczelnie te mają domyślnie potwierdzone uczestnictwo w studiach wspólnych),
 • od dotychczasowych uczelni współprowadzących studia wspólne (nieraportujących danych do POL-on) wprowadzenia kierunku do zestawienia swoich studiów i potwierdzenia uczestnictwa w studiach wspólnych.

UWAGA! Dodanie kierunku przez uczelnie współprowadzące i potwierdzenie uczestnictwa jest konieczne, aby można było zarejestrować nowych studentów studiów wspólnych. Dane powinny zostać uporządkowane przed złożeniem sprawozdań GUS, a więc do 31 stycznia 2024 r. Potwierdzenie uczestnictwa w studiach wspólnych przez uczelnie współprowadzące może nastąpić bezpośrednio po dodaniu kierunku do wykazu lub też później z poziomu zestawienia studiów wspólnych dla uczelni.

Podstawy prawne (zmiany)

Art.  53.  [Kierunki, poziomy i profile studiów]

8a. Uczelnia akademicka może utworzyć z inną uczelnią akademicką studia wspólne interdyscyplinarne na kierunku przyporządkowanym do co najmniej dwóch dyscyplin, jeżeli uczelnie te posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ we wszystkich dyscyplinach, do których w programie tych studiów przyporządkowano co najmniej 20% efektów uczenia się, przy czym każda z uczelni w co najmniej jednej z tych dyscyplin. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.

Art.  60.  [Prowadzenie studiów wspólnych]

1. Uczelnia może prowadzić studia wspólne. Zasady współpracy przy prowadzeniu studiów wspólnych określa umowa zawarta z inną uczelnią, instytutem PAN, instytutem badawczym, instytutem międzynarodowym, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową w formie pisemnej, w której w szczególności ustala się podmiot lub podmioty właściwe w zakresie:

1) przeprowadzania rekrutacji;

2) wprowadzania danych do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1, i otrzymywania środków finansowych na kształcenie studentów na studiach stacjonarnych;

3) wydawania dyplomów.

Efekt zmian prawnych (założenia techniczne)

 • Każda uczelnia (prowadząca i współprowadząca) może zarejestrować studia wspólne z poziomu własnego kierunku w zestawieniu kierunków i uruchomień.
 • Każda uczelnia (prowadząca i współprowadząca) może dodać inne instytucje w rekordach własnych kierunków studiów wspólnych. W tych rekordach dodane uczelnie potwierdzają swój udział w studiach wspólnych.
 • Każda uczelnia (prowadząca i współprowadząca) widzi dane studiów wspólnych z poziomu swojego kierunku podłączonego do tych studiów.
 • Każda uczelnia (prowadząca i współprowadząca) widzi studia wspólne, gdzie została wskazana jako współprowadząca w zestawieniu studiów współprowadzonych. W tych rekordach uczelnia potwierdza swój udział w studiach wspólnych.
 • Każda uczelnia (prowadząca i współprowadząca) może edytować dane studiów wspólnych na równych zasadach. Wcześniej mogła to robić tylko uczelnia prowadząca studia wspólne.
 • Każda uczelnia (prowadząca i współprowadząca) może zarejestrować studentów studiów wspólnych na swoim kierunku podłączonym do tych studiów. Wcześniej mogła robić to tylko uczelnia prowadząca studia wspólne.

W systemie odeszliśmy od sytuacji:

 • gdy tylko jedna uczelnia wskazana w umowie jest odpowiedzialna za wprowadzanie oraz aktualizację danych w modułach Kierunki studiów (Zestawienie studiów i uruchomień) oraz Studenci;
 • gdy pozostałe jednostki widzą kierunek, w którym zostały wskazane jako współprowadzące w odrębnym zestawieniu (Zestawienie studiów współprowadzonych przez uczelnię lub instytucję) bez możliwości edycji danych.

W efekcie zmian:

 • dane o kierunkach studiów, wskazanych jako studia wspólne, będą widoczne wzajemnie w podmiotach prowadzących dane studia wspólne,
 • dodanie instytucji współprowadzącej studia wspólne oraz uzupełnienie informacji o kierunku może być wykonane przez każdą z uczelni studiów wspólnych,
 • prowadzenie kierunku w ramach studiów wspólnych będzie wymagało potwierdzenia przez właściwą uczelnię.

W wymiarze technicznym, znacznik studiów wspólnych został zastąpiony zakładką w danych szczegółowych kierunku, który wchodzi w skład studiów wspólnych. W zakładce „Studia wspólne” będą docelowo znajdowały się:

 • nazwy uczelni prowadzących studia wspólne wraz z danymi kierunków wchodzących w skład studiów wspólnych,
 • nazwy uczelni zagranicznych lub instytucji naukowych współprowadzących studia wspólne,
 • okres (od i do) kiedy dany podmiot prowadził studia wspólne.

1. Uzupełnienie i podłączenie kierunków do studiów wspólnych

Perspektywa dotychczasowej uczelni prowadzącej studia wspólne/odpowiadającej za rejestrację danych w POL-on

 • Weryfikacja danych po migracji

Wyszukaj kierunek wspólny w zestawieniu studiów i uruchomień prowadzonych przez twoją jednostkę za pomocą filtrów zestawienia (np. po nazwie lub kodzie). Kliknij w nazwę kierunku, która jest linkiem aktywnym. Wybierz zakładkę „Studia wspólne”. Jako uczelnia prowadząca studia wspólne masz już domyślnie potwierdzone uczestnictwo w studiach wspólnych. Sprawdź czy widzisz swoje studia wspólne zgodnie z założeniami nowego modelu.

Perspektywa dotychczasowej uczelni współprowadzącej studia wspólne

Aby móc potwierdzić uczestnictwo w studiach wspólnych dotychczasowa uczelnia współprowadząca musi dodać kierunek wchodzący w skład studiów wspólnych do swojego zestawienia studiów i uruchomień.

Jeśli uczelnia nie ma uprawnień do zarejestrowania kierunku w POL-on, będzie musiała zgłosić do ministerstwa prośbę o zgodę na jego rejestrację.

 • Dodanie kierunku studiów wspólnych do zestawienia i potwierdzenie uczestnictwa w studiach wspólnych

Przejdź do zestawienia studiów i uruchomień swojej jednostki. Kliknij w przycisk „+Dodaj studia na kierunku”, a następnie wprowadź informacje o kierunku zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

Po dodaniu kierunku system wyświetli komunikat o możliwości jego podłączenia do studiów wspólnych.

Komunikat wyświetli się jeśli zostały spełnione poniższe wymogi techniczne tj.:

 1. Uczelnia została wskazana jako współprowadząca dla studiów wspólnych z tą samą nazwą, poziomem i profilem.
 2. Dane rejestrowanego kierunku zgadzają się z danymi kierunków wchodzących w skład studiów wspólnych w zakresie pól: nazwa, poziom, profil, lista dyscyplin (w tym oznaczenie dyscypliny wiodącej oraz udziały procentowe dyscyplin), kod ISCED,  znacznik studiów nauczycielskich, dane dotyczące filologii.

Kliknij w przycisk „Podłącz”. Podłączenie kierunku do studiów wspólnych potwierdziło udział uczelni w tych studiach. W zakładce „Studia wspólne” kierunku, uczelnia występuje jako potwierdzona.

Jeśli nie potwierdzisz udziału w studiach wspólnych na etapie rejestracji kierunku, zakładka „Studia wspólne” pozostanie pusta.

Jeśli rejestrowany kierunek został wskazany w studiach wspólnych przez uczelnię prowadzącą  i nie został jeszcze podłączony do studiów wspólnych, ale jego parametry nie zgadzają się z parametrami kierunków podłączonych do studiów wspólnych, system wyświetli komunikat z prośbą o sprawdzenie rozbieżności w parametrach kierunku.

Do momentu poprawienia wszystkich niezgodnych parametrów, kierunek nie będzie wykazany w studiach wspólnych i nie będzie mógł być potwierdzony.

 • Późniejsze potwierdzenie uczestnictwa w studiach wspólnych przez dotychczasowy podmiot współprowadzący

Potwierdzenie uczestnictwa w studiach wspólnych będzie możliwe później tj. po dodaniu kierunku i spełnieniu wymogów technicznych opisanych powyżej. W takim przypadku potwierdzenie uczestnictwa należy wykonać z poziomu „Zestawienia studiów na kierunku współprowadzonych”.

Wyszukaj kierunek w zestawieniu studiów na kierunku współprowadzonych przez twoją uczelnię, a następnie kliknij w przycisk „Uzupełnij kierunek i potwierdź”. System wyświetli ci okno potwierdzające. Użyj przycisku „Kontynuuj”. Dane kierunku zostaną uzupełnione, a udział twojej uczelni we wskazanych studiach wspólnych potwierdzony.

Informacje o uczelniach i kierunkach prowadzących studia wspólne znajdą się w zakładce „Studia wspólne” podłączonego do nich kierunku.

Jeśli inna uczelnia uzupełni twój kierunek w studiach wspólnych będziesz widzieć tylko przycisk „Potwierdź”.

Po potwierdzeniu uczestnictwa w studiach wspólnych przez wszystkie uczelnie współprowadzące, na kierunkach wchodzących w skład tych studiów zostanie umożliwiona  rejestracja nowych studentów studiów wspólnych.

2. Rejestracja nowych studiów wspólnych i zarządzanie rekordami 

Rejestracja nowych studiów wspólnych

Aby wykazać w systemie, że kierunek studiów będzie prowadzony przez twoją uczelnię jako studia wspólne, przejdź do zestawienia studiów i uruchomień. Odszukaj kierunek studiów używając filtrów zestawienia i przejdź do jego danych szczegółowych.

W zakładce „Studia wspólne” użyj przycisku „+Utwórz nowe studia wspólne”.

System przypisze do studiów wspólnych twoją uczelnię. Wprowadź pozostałe uczelnie prowadzące studia wspólnie krajowe i zagraniczne. Uczelnie krajowe będą musiały potwierdzić współprowadzenie.

 • Dodanie uczelni krajowej współprowadzącej studia wspólne

Aby dodać uczelnię krajową, kliknij w przycisk „+Dodaj instytucję współprowadzącą”. Wprowadź jej nazwę. System podpowie ją ze słownika instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, po wprowadzeniu pierwszych liter nazwy. Następnie wskaż datę od kiedy uczelnia współprowadzi studia wspólne. Zapisz informację znacznikiem zapisu.

Jeśli chcesz dodać kolejną uczelnię krajową, przejdź powyższą ścieżkę ponownie. Jeśli chcesz dodać uczelnię lub instytucję zagraniczną, poniżej znajdziesz instrukcję jej rejestracji.

Po dodaniu wszystkich instytucji – zapisz całość (przyciskiem „+ Zapisz”). Studia wspólne zostaną utworzone.

Jeśli kierunek został podłączony do studiów przez inną uczelnię (np. na etapie rejestracji przez nią studiów wspólnych) dane studiów wspólnych będą widoczne z poziomu kierunku, nawet jeśli twoja uczelnia nie potwierdziła jeszcze uczestnictwa w studiach wspólnych. Uczelnia może wtedy potwierdzić uczestnictwo z dwóch poziomów: z poziomu przeglądania danych kierunku (zakładka „Studia wspólne”) albo z poziomu zestawienia studiów współprowadzonych.

W naszym przykładzie, jako Politechnika Warszawska wprowadziliśmy do rekordu studiów wspólnych Politechnikę Wrocławską. System poinformował nas, że uczelnia współprowadząca nie ma wprowadzonego kierunku do swojego zestawienia studiów i uruchomień. Uzupełnienie kierunku będzie możliwe dopiero po zarejestrowaniu kierunku.

Do momentu potwierdzenia prowadzenia kierunku w ramach studiów wspólnych przez uczelnie współprowadzącą, nie będzie można rejestrować studentów studiów wspólnych na tym kierunku oraz na pozostałych kierunkach wchodzących w skład tych studiów wspólnych.

Przyjrzyj się teraz perspektywie uczelni wskazanej w studiach wspólnych. Politechnika Wrocławska wprowadziła kierunek do swojego zestawienia studiów i uruchomień. Parametry kierunku zgadzają się z parametrami wprowadzonymi przez Politechnikę Warszawską.

Potwierdzenie prowadzenia kierunku jako studiów wspólnych z Politechniką Warszawską możliwe jest z poziomu

 1. zakładki „Studia wspólne” w danych kierunku, w zestawieniu studiów i uruchomień uczelni,
 2. zestawienia studiów współprowadzonych.

 • Dodanie uczelni zagranicznej współprowadzącej studia wspólne

Dodanie uczelni lub instytucji zagranicznej jako współprowadzącej studia wspólne, przebiega podobnie do rejestracji uczelni krajowej, z jedną różnicą. Po kliknięciu w przycisk „+Dodaj instytucję współprowadzącą” zaznacz znacznik „Uczelnia zagraniczna” i dopiero po tym wpisz z klawiatury nazwę uczelni.

W kolejnym kroku wskaż datę od kiedy uczelnia lub instytucja zagraniczna współprowadzi studia wspólne. Zapisz informację znacznikiem zapisu.

Po dodaniu wszystkich instytucji – zapisz całość (przyciskiem „+ Zapisz”). Jeżeli tego nie zrobisz, dodane uczelnie współprowadzące nie zostaną zapisane.

Aktualizacja studiów wspólnych

Po rejestracji studiów wspólnych możesz:

 • dodać kolejną uczelnię współprowadzącą (zgodnie ze ścieżką opisaną powyżej),
 • korygować wprowadzoną uczelnię (w zakresie wprowadzonych dat),
 • zakończyć prowadzenia studiów wspólnych przez uczelnię,
 • usunąć wprowadzoną uczelnię do studiów wspólnych,
 • usunąć studia wspólne.

 • Usuwanie dodanej uczelni ze studiów wspólnych

Jeśli omyłkowo dodałeś uczelnię z danych kierunku prowadzonego w ramach studiów wspólnych, możesz ją usunąć. Wyszukaj kierunek w zestawieniu studiów i uruchomień i przejdź do zakładki „Studia wspólne”. Przy wybranej instytucji, użyj przycisku usuń (ikona śmietnika). Potwierdź chęć usunięcia przyciskiem „Kontynuuj”. System poinformuje cię o usunięciu instytucji.

Jeśli pomyliłeś się i dodałeś nie tę uczelnię do studiów wspólnych, to najpierw dodaj właściwą uczelnię do rekordu, a dopiero potem usuń uczelnię wprowadzoną omyłkowo.  W rekordzie przez cały okres studiów powinny znaleźć się co najmniej dwie instytucje współprowadzące. Jeśli złamiesz tę zasadę system wyświetli komunikat: „Przez cały okres studiów wspólnych muszą w nich uczestniczyć co najmniej dwie instytucje współprowadzące”.

3. Rejestracja studiów wspólnych interdyscyplinarnych 

W studiach wspólnych interdyscyplinarnych mogą uczestniczyć wyłącznie:

 • polskie uczelnie akademickie oraz
 • uczelnie zagraniczne,

przy czym przez cały okres studiów wspólnych interdyscyplinarnych

 • muszą w nich uczestniczyć co najmniej dwie polskie uczelnie akademickie.

Do studiów wspólnych interdyscyplinarnych mogą być podłączone wyłącznie kierunki, które nie mają aktualnie wskazanej dyscypliny wiodącej.

Wskazanie dyscypliny wiodącej dla kierunku nie jest wymagane w dwóch przypadkach:

Przypadek 1 (dotyczy studiów prowadzonych indywidualnie, dla których dopuszczalny jest brak wskazania dyscypliny wiodącej).

W dniu rozpoczęcia obowiązywania danej listy dyscyplin uczelnia

 • jest uczelnią akademicką,
 • posiada w każdej ze wskazanych dyscyplin kategorię A+, A lub B+,
 • wskazane dyscypliny należą do co najmniej trzech różnych dziedzin.

Przypadek 2 (dotyczy kierunku utworzonego na potrzeby prowadzenia w ramach studiów wspólnych interdyscyplinarnych).

W dniu rozpoczęcia obowiązywania danej listy dyscyplin uczelnia

 • jest uczelnią akademicką,
 • lista dyscyplin zawiera co najmniej dwie dyscypliny,
 • w co najmniej jednej z dyscyplin, o udziale powyżej 20%, uczelnia posiada kategorię A+, A lub B+.

Aby dodać kierunek do studiów wspólnych interdyscyplinarne musi zostać wcześniej zarejestrowany w Zestawieniu studiów i uruchomień Twojej uczelni.

 • Jeśli kierunek nie został dodany do studiów wspólnych kliknij w przycisk „Utwórz nowe studia wspólne”, zaznacz checkbox „Interdyscyplinarne”, a następnie dodaj uczelnie współprowadzące studia zgodnie ze ścieżkami opisanymi powyżej.
 • Jeśli wprowadzone wcześniej studia wspólne, do których jest przypisany kierunek, powinny być oznaczone jako interdyscyplinarne, użyj przycisku „Zmień” przy informacji „Interdyscyplinarne: Nie”, zaznacz checkbox i zapisz zmianę.

System sprawdza zgodność z zasadami dotyczącymi studiów wspólnych interdyscyplinarnych podczas ich rejestracji, podłączania kierunku do studiów wspólnych interdyscyplinarnych, dodawania nowej instytucji współprowadzącej, korekty kierunku podłączonego do studiów wspólnych, usuwania lub zmiany listy dyscyplin dla kierunku podłączonego do studiów wspólnych interdyscyplinarnych.

W przypadku, gdy w ramach listy dyscyplin nastąpi złamanie obowiązujących zasad, system wyświetli ci odpowiedni komunikat podczas próby zapisu zmian.

Korekta znacznika „Interdyscyplinarne”

Aby skorygować znacznik studiów wspólnych interdyscyplinarnych odnajdź kierunek i przejdź do zakładki „Studia wspólne”, a następnie w użyj przycisku „Zmień” przy informacji „Interdyscyplinarne”, zaznacz lub odznacz checkbox i zapisz zmianę.