Funkcjonalność obsługi opisów wpływu jest dostępna w module Instytucje systemu POL-on z poziomu przeglądania szczegółów wybranej uczelni lub instytucji naukowej, w zakładce „Działalność naukowa”, po wybraniu pozycji „Opisy wpływu działalności naukowej”.

Funkcjonalność dostępna jest dla użytkownika uczelni lub instytucji naukowych z rolą INST_DZIALANOSC_NAUKOWA oraz (wyłącznie w zakresie podglądu) dla pracowników ministerstwa lub ministerstw nadzorujących daną instytucję  z rolą MIN_JEDNOSTKI lub odpowiednio MIN_JEDNOSTKI_ADM (dla uczelni) lub MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM (dla instytucji naukowych).

Podręcznik dla ekspertów oraz ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki jest dostępny w osobnym artykule Pomocy.

Podstawa prawna

Zakres danych sprawozdawanych w ramach opisu wpływu określa § 5 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia o POL-on.

6) 34 opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki zawierające informacje na temat związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, w języku polskim i angielskim, w liczbie wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem:

a) tytułu opisu wpływu (maksymalnie 150 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),

b) streszczenia opisu wpływu (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),

c) wskazania roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja jakości działalności naukowej, której dotyczy opis wpływu,

d) dyscypliny, której dotyczy opis wpływu,

e) informacji, czy opis wpływu został zgłoszony jako:

– wymagany w związku z liczbą osób ustaloną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy w okresie objętym ewaluacją jakości działalności naukowej, przy czym należy wskazać kolejność uwzględniania w ewaluacji jakości działalności naukowej,

– dodatkowy, w związku z prowadzeniem działalności naukowej w ramach dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych albo dziedziny nauk teologicznych, związany z wybitnymi monografiami naukowymi, słownikami biograficznymi, słownikami bibliograficznymi lub bazami danych, szczególnie istotnymi dla rozwoju danej dziedziny nauki, przy czym należy wskazać kolejność uwzględniania w ewaluacji jakości działalności naukowej,

– dodatkowy, w związku z prowadzeniem działalności naukowej w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, związany z projektami architektonicznymi, urbanistycznymi lub planami zagospodarowania przestrzennego, przy czym należy wskazać kolejność uwzględniania w ewaluacji jakości działalności naukowej,

– dodatkowy, w związku z utworzeniem innego podmiotu w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, zwanej dalej „komercjalizacją”, związany z działalnością utworzonego podmiotu, wraz z podaniem nazwy tego podmiotu, przy czym należy wskazać kolejność uwzględniania w ewaluacji jakości działalności naukowej,

f) informacji o efektach działalności naukowej mających znaczenie dla kreowania wpływu, w tym:

– charakterystyki głównych wniosków z badań naukowych lub prac rozwojowych albo efektów działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),

– charakterystyki roli podmiotu w osiągnięciu efektów działalności naukowej (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),

– opisu bibliograficznego i streszczenia nie więcej niż 5 osiągnięć naukowych, o których mowa w § 2 ust. 10 pkt 4-6, będących rezultatem badań naukowych lub prac rozwojowych, prowadzonych w okresie objętym ewaluacją jakości działalności naukowej albo przed tym okresem, ale zakończonych nie wcześniej niż w dwudziestym roku poprzedzającym pierwszy rok objęty ewaluacją jakości działalności naukowej, jeżeli dowody tej działalności powstały w okresie objętym ewaluacją, ze wskazaniem głównych autorów tych osiągnięć, którzy są lub byli zatrudnieni w podmiocie albo odbywali kształcenie w podmiocie (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej); opisu nie więcej niż 5 osiągnięć artystycznych, o których mowa w § 2 ust. 10 pkt 7 (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami na każde osiągnięcie dla każdej wersji językowej); opis bibliograficzny i streszczenie osiągnięcia naukowego lub opis osiągnięcia artystycznego mogą uwzględniać adres strony internetowej, pod którym w dniu umieszczenia opisu wpływu w Systemie POL-on jest dostępne dane osiągnięcie,

g) charakterystyki wpływu działalności naukowej, w tym której wyniki są przedmiotem komercjalizacji, ze wskazaniem związku między działalnością naukową a tym wpływem oraz grupy społecznej będącej beneficjentem tego wpływu i obszaru, na który działalność naukowa ma największy wpływ (maksymalnie 5000 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej),

h) szczegółowej charakterystyki nie więcej niż 5 dowodów wpływu działalności naukowej (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami na każdy dowód dla każdej wersji językowej), a w przypadku opisu, o którym mowa w lit. e tiret czwarte, nie więcej niż 5 dowodów wpływu będących wynikiem działalności naukowej innego podmiotu utworzonego przez podmiot w celu komercjalizacji (charakterystyka może uwzględniać adres strony internetowej, pod którym w dniu umieszczenia opisu wpływu w Systemie POL-on jest dostępny dany dowód wpływu),

i) informacji, czy wpływ powstał w wyniku interdyscyplinarnych badań naukowych lub prac rozwojowych, oraz charakterystyki znaczenia interdyscyplinarności badań naukowych lub prac rozwojowych dla powstania tego wpływu (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami dla każdej wersji językowej);

Ścieżka dostępu do funkcjonalności obsługi opisów wpływu:

System daje możliwość przeglądania listy zarejestrowanych opisów wpływu dla danej instytucji, z możliwością:

 1. filtrowania według:
  1. roku ewaluacji,
  2. dziedziny i dyscypliny,
  3. rodzaju (wymagany, dodatkowy),
  4. tytułu,
  5. oraz statusu opisu wpływu.

Uwaga: są przewidziane dwa statusy – Wersja robocza, zawierająca jeszcze niekompletne lub wymagające korekty dane oraz Zatwierdzony, gdy opis wpływu jest kompletny i poprawny, może zostać przekazany do aplikacji SEDN i podlegać ocenie ewaluatorów;

 1. sortowania danych według roku ewaluacji, dziedziny i dyscypliny, rodzaju i kolejności;
 2. podglądania pełnej treści wybranego opisu wpływu;
 3. korekty danych wybranego opisu wpływu (przy czym zakłada się, że korekta zatwierdzonych opisów będzie możliwa tylko do określonej daty, stanowiącej koniec okresu wprowadzania danych na potrzeby ewaluacji);
 4. usunięcia wybranego opisu wpływu (przy czym zakłada się, że usuwanie zatwierdzonych opisów będzie możliwa tylko do określonej daty, stanowiącej koniec okresu wprowadzania danych na potrzeby ewaluacji);
 5. dodania nowego opisu wpływu;
 6. ustawienia kolejności opisów wpływu na potrzeby ewaluacji.