Podstawa prawna

Art. 202 ustawy 2.0
1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.
2. Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru.
3. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
4. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.

Art. 345 ust. 1 ustawy 2.0. Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje:
(…) 15) informacje o ocenie śródokresowej.

§ 4 ust. 5 rozporządzania ws. POL-on
W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 15 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:
1) datę oceny śródokresowej;
2) wynik oceny śródokresowej;
3) skład komisji dokonującej oceny śródokresowej.

Dodawanie oceny śródokresowej

Informacje o ocenie śródokresowej należy uzupełnić po jej przeprowadzeniu, co następuje w połowie okresu kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru. Zgodnie z ogólną zasadą, dane w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora należy aktualizować w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie (§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. POL-on).

Aby dodać informację o ocenie śródokresowej, w zakładce „Kształcenie doktorantów” kliknij w przycisk „+ Dodaj ocenę śródokresową”. Poniżej rozwinie się formatka, którą należy wypełnić (jeżeli jej nie widzisz, przewiń stronę w dół).

Podaj datę przeprowadzenia oceny. Możesz ją wybrać z kalendarza lub wpisać ręcznie.

Podaj wynik oceny śródokresowej, wybierając go z rozwijanej listy. Do wybory są dwie opcje – ocena śródokresowa może się zakończyć wynikiem pozytywnym lub negatywnym.

Podaj skład komisji dokonującej oceny. Aby to zrobić, kliknij w przycisk „+ Dodaj członka komisji”.

Pokaże się formatka dodawania pierwszego członka komisji, którą należy wypełnić.

W polu „Dyscyplina” wpisz dyscyplinę, którą reprezentuje członek komisji.

W polu „Zatrudnienie” masz do wyboru dwie opcje: „z systemu POL-on” oraz „spoza systemu POL-on”.

Członek komisji zatrudniony w podmiocie z systemu POL-on

Wybierz pierwszą opcję, jeśli członek komisji jest zatrudniony w podmiocie, który figuruje w POL-onie – czyli w szczególności w uczelni publicznej lub niepublicznej, w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie sieci Łukasiewicz. Dzięki temu w kolejnym polu – „Podmiot zatrudniający” – wystarczy, że zaczniesz wpisywać nazwę podmiotu zatrudniającego członka komisji. Podczyta się lista podpowiedzi, z której wybierz właściwą pozycję. Następnie zatwierdź członka komisji klikając w przycisk „+ Dodaj”. Członek komisji zostanie zapisany.

Członek komisji zatrudniony w podmiocie spoza systemu POL-on

Jeśli członek komisji jest zatrudniony w podmiocie, który nie podlega rejestracji w systemie POL-on (np. uczelnia zagraniczna, przedsiębiorstwo), wybierz opcję „spoza systemu POL-on”. Następnie w polu „Podmiot zatrudniający” kliknij w przycisk „Uzupełnij dane zatrudnienia spoza systemu POL-on”.

Otworzy się dodatkowa formatka, którą należy wypełnić danymi dotyczącymi miejsca zatrudnienia członka komisji. Po wprowadzeniu danych kliknij w przycisk „OK”. Dane miejsca zatrudnienia zostaną zapisane.

Na koniec potwierdź wszystkie dane członka komisji, klikając w przycisk „+ Dodaj”. Członek komisji zostanie zapisany.


Następnie dodaj pozostałych dwóch członków komisji, ponownie klikając w przycisk „+ Dodaj członka komisji” i wypełniając formatkę.

 Uwaga! Jeśli:

  • nie dodasz wszystkich trzech członków komisji lub
  • komisja nie będzie spełniać warunków z art. 202 ust. 4 ustawy 2.0 (co najmniej 1 członek komisji posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska i jest zatrudniony poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską; promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji)

– wyświetli się komunikat, że dokument jest niepoprawny. Obok sekcji „Skład komisji dokonującej oceny śródokresowej” wyświetli się czerwony trójkąt ostrzegawczy. Oznacza to, że musisz poprawić lub uzupełnić dane. W przeciwnym razie będą one widoczne tylko z poziomu twojej instytucji. Nie będą natomiast widoczne w zestawieniu Ministerstwa ani w innych systemach, np. sprawozdawczości GUS.


Na koniec zatwierdź całość danych dotyczących oceny śródokresowej klikając w przycisk „Zapisz”. Ocena śródokresowa zostanie zapisana.

Uwaga! Jeśli pominiesz ten krok, dane – w tym dane członków komisji – nie zostaną zapisane i będziesz musiał dodać je od początku.

Korekta oceny śródokresowej

Aby poprawić błędne dane oceny śródokresowej, kliknij w przycisk „Koryguj. Formatka uaktywni się do edycji. Możesz od razu skorygować datę oceny śródokresowej lub jej wynik. W naszym przykładzie zmieniliśmy datę oceny z 27 kwietnia 2020 r. na 5 maja 2020 r.

Jeśli chcesz skorygować dane członka komisji, kliknij dodatkowo w ikonę ołówka widoczną przy wybranej osobie. Otworzy się formatka z danymi tej osoby, które możesz edytować. W naszym przykładzie, przy Zofii Komisyjnej, zmieniliśmy dyscyplinę z „nauki prawne” na „administracja”.

W przypadku członka komisji zatrudnionego w podmiocie spoza systemu POL-on możesz dodatkowo skorygować dane tego podmiotu. W tym celu kliknij w przycisk „Uzupełnij dane zatrudnienia spoza systemu POL-on”. Otworzy się formatka danych podmiotu, które możesz edytować. Zatwierdź przyciskiem „OK”.

Gdy skończysz edytować dane członka komisji, zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Gdy skończysz edytować całość danych dotyczących oceny śródokresowej, zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. Dane zostaną skorygowane.

Usuwanie oceny śródokresowej

Aby usunąć całość informacji dotyczących oceny śródokresowej kliknij w przycisk „Usuń. Potwierdź swoją decyzję w oknie dialogowym, które się następnie otworzy. Gotowe!

Uwaga! Usunięcie danych oceny śródokresowej jest czynnością nieodwracalną.


Zobacz też:

Kształcenie doktorantów Stypendium