W ramach tego obszaru dostępne są raporty:

 • Wykaz twórców w prawach ochronnych
 • Wykaz patentów i praw ochronnych
 • Wykaz Instytucji będących właścicielami prawa ochronnego

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PATENTY_ADM lub INST_PATENTY_PODGLAD

Zakres danych w udostępnionych raportach obejmuje:

Wykaz twórców w prawach ochronnych

 • Rodzaj produktu
 • Państwa, na terytorium których uzyskano ochronę – kod
 • Numer uzyskanej ochrony
 • Imię
 • Imię (z modułu pracownika)
 • Pozostałe imiona
 • Pozostałe imiona (z modułu pracownika)
 • Nazwisko
 • Nazwisko (z modułu pracownika)
 • ORCID
 • ID pracownika w instytucji
 • ID doktoranta
 • UUID podmiotu upoważnionego
 • Nazwa podmiotu upoważnionego
 • Data złożenia oświadczenia
 • Dyscyplina oświadczenia
 • Status oświadczenia

Wykaz patentów i praw ochronnych

 • Rodzaj produktu
 • Państwa, na terytorium których uzyskano ochronę – kod
 • Państwa, na terytorium których uzyskano ochronę – wartość
 • Numer uzyskanej ochrony
 • Nazwa podmiotu, który udzielił prawa
 • Data zgłoszenia
 • Numer zgłoszenia
 • Data ogłoszenia
 • Data złożenia tłumaczenia do Urzędu Patentowego RP
 • Prawo pierwszeństwa
 • Data pierwszeństwa
 • Region pierwszeństwa
 • Numer pierwszeństwa
 • Numer zgłoszenie w UPRP
 • Tytuł produktu
 • Język tytułu
 • Streszczenie wynalazku
 • Status prawa ochronnego

Wykaz Instytucji będących właścicielami prawa ochronnego

 • Rodzaj produktu
 • Państwa, na terytorium których uzyskano ochronę – kod
 • Numer uzyskanej ochrony
 • UUID podmiotu, któremu przyznano ochronę
 • Opublikowana nazwa podmiotu któremu przyznano ochronę
 • Instytucja szkolnictwa wyższego i nauki
 • Nazwa Instytucji szkolnictwa wyższego i nauki

Generowanie i pobieranie raportu

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.