Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora znajduje się w systemie POL-on 2.0.

Dane osób ubiegających się o stopień doktora mogą wprowadzać do systemu użytkownicy posiadający rolę INST_PR_DOKTORANCI na poziomie instytucji głównej, dla nich jest aktywna opcja w menu „Osoby ubiegające się o stopień doktora”. Użytkownicy ci mogą również podglądać dane kandydatów na doktora, edytować je i usuwać kandydatów z systemu.

Uwaga! W przypadku, gdy kandydat na doktora przygotowuje rozprawę doktorką w trybie kształcenia doktorantów i szkoła doktorska, w której się kształci jest prowadzona wspólnie przez kilka podmiotów, rejestracji kandydatów w module Osoby ubiegające się o stopień doktora dokonuje uczelnia prowadząca szkołę doktorską (zgodnie z art. 198 ust. 5 ustawy 2.0 – instytucja wskazana w umowie jako instytucja odpowiedzialna za wprowadzanie danych do systemu POL-on). Instytucje współprowadzące widzą takich doktorantów na swoim zestawieniu osób ubiegających się o stopień doktora, mają możliwość podglądu ich danych, ale nie mogą ich edytować.

Rola INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD umożliwia podgląd danych, bez możliwości ich edycji. Rola ta jednak nie umożliwia dostępu do danych wrażliwych (numeru PESEL, danych dokumentu tożsamości).

Aby możliwy był podgląd danych kandydatów na doktora łącznie z danymi wrażliwymi, użytkownik musi mieć nadaną dodatkowo rolę INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE (nie jest to potrzebne w przypadku posiadania roli INST_PR_DOKTORANCI).


Zobacz też:

Rejestracja osoby obiegającej się o stopień doktora Kogo rejestrujemy?

 

Nowe podejście do wprowadzania danych Wygląd i zawartość modułu