Migracja uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku

Pobrany plik excel „StudiaNaKierunku…”, zawierający dane studiów na kierunku (dotychczasowych uprawnień do prowadzenia kierunków studiów), powinien zostać uzupełniony następująco:

 • każdy wiersz dotyczący dane kodu uprawnienia i dane numeru kolejnego w ramach kodu uprawnienia (odpowiadającego profilowi) należy skopiować tyle razy, ile nowych dyscyplin będzie objętych kształceniem na studiach;
 • dla każdego wiersza należy uzupełnić informację, czy studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela (kolumna G);
 • dla każdego wiersza należy uzupełnić nazwę dyscypliny (słownik dyscyplin znajduje się w odrębnej zakładce pliku) (kolumna H), informację, czy jest to dyscyplina wiodąca (dla każdego numeru kolejnego w ramach uprawnienia można i należy wskazać tylko jedną dyscyplinę wiodącą) (kolumna I) oraz udział procentowy dyscypliny w kształceniu (liczba całkowita większa od zera, a mniejsza od 100; dla każdego numeru kolejnego w ramach uprawnienia wartości dla wszystkich dyscyplin powinny sumować się do 100; dla dyscypliny wiodącej studiów utworzonych po 2019-09-30 wartość musi być równa co najmniej 51) (kolumna J);
 • w uzupełnianych kolumnach nie należy wprowadzać innych wartości niż te dopuszczalne przez walidacje zdefiniowane w pliku;
 • wartości w kolumnach A-F nie należy zmieniać; w razie niezgodności należy je zgłosić do OPI PIB i ustalić sposób rozwiązania.

Plik ma strukturę zgodną z następującym szablonem: studianakierunku_koduczelni_data

Przykład poprawnie uzupełnionego pliku:

Migracja uruchomionych studiów na kierunkach

Pobrany plik excel „UruchomieniaStudiów…”, zawierający dane uruchomień, powinien zostać uzupełniony następująco:

 • dla każdego wiersza w tym pliku, należy uzupełnić informację, czy powinien być migrowany do nowego systemu, czy też nie (kolumna M);
 • w uzupełnianych kolumnach nie należy wprowadzać innych wartości niż te dopuszczalne przez walidacje zdefiniowane w pliku;
 • wartości w kolumnach A-L nie należy zmieniać, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. Dane uruchomienie obejmuje jednocześnie dwa lub więcej języków filologii obcej (np. nauczany jest na studiach jednocześnie francuski i arabski). Wtedy należy zmodyfikować wartość w kolumnie zawierającej „Numer kolejny w ramach kodu kierunku” (kolumna C), aby w wierszach odpowiadających tym językom była ona taka sama (np. dla wiersza odpowiadającemu językowi francuskiemu w tej kolumnie była wartość 1, dla wiersza odpowiadającemu językowi arabskiemu wartość w tej kolumnie była równa 2. Należy zmienić wartość w wierszu odpowiadającym językowi arabskiemu na 1).
  2. Na studiach było prowadzone kształcenie w kilku językach, a daty rozpoczęcia kształcenia w każdym języku były inne. Wtedy należy zmienić wartość w kolumnie zawierającej datę utworzenia uruchomienia (kolumna L), tak aby odpowiadała ona dacie faktycznego rozpoczęcia kształcenia w danym języku.

W razie innych niezgodności należy je zgłosić do OPI PIB i ustalić sposób ich rozwiązania.

Plik ma strukturę zgodną z następującym szablonem: uruchomieniastudiow_koduczelni_data

Przykład poprawnie uzupełnionego pliku:


Zobacz:

Odsyłanie plików migracyjnych