Informacja o udziale czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach jest rejestrowana w zakładce „Oświadczenie”, w sekcji „Oświadczenie o dyscyplinie”.

Podstawa prawna

Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia ws. POL-on, w module Pracownicy zamieszcza się informację na temat udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach z dokładnością do ¼.

W wyniku konsultacji z ministerstwem nastąpiła zmiana dotycząca rejestrowania udziałów czasu pracy w ramach oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach (wdrożenie w systemie POL-on – 11 grudnia 2020 r.)

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa, udziały czasu pracy nie powinny być zmieniane wstecznie, za okres sprzed wejścia w życie opisywanych zmian (czyli przed 11 grudnia 2020 r.). Dostosowanie udziałów czasu pracy do aktualnie obowiązujących zasad może nastąpić począwszy od dnia 11 grudnia 2020 r.

W dniu 21 stycznia 2021 r. została wprowadzona nowa terminowa walidacja na udziały w czasie pracy. Walidacja ta działa identycznie, jak walidacje terminowe na oświadczenia (o reprezentacji dyscyplin oraz o zaliczeniu do liczby N). Nie można więc wprowadzać lub zmieniać informacji o udziale, jeśli data udziału będzie wcześniejsza niż 30 dni wstecz (liczone od dnia bieżącego).

W uzasadnionych przypadkach, prośbę o udzielenie zgody na korektę wsteczną należy kierować do ministerstwa za pośrednictwem platformy ePUAP (podobnie jak w przypadku analogicznych walidacji dla oświadczeń).

Stan dotychczasowy

Dotąd informacja o udziałach czasu pracy w dyscyplinach była jawnie dodawana tylko wtedy, gdy pracownik oświadczył, że reprezentuje dwie dyscypliny w ramach jednego podmiotu. Ponadto, niemożliwe było wprowadzenie udziału czasu pracy o wartości 0%.

Stan po zmianach

  • Wprowadzenie informacji o udziale czasu pracy będzie konieczne również w przypadku oświadczenia tylko jednej dyscypliny.
  • Będzie możliwe wprowadzenie udziału czasu pracy 0% (także w przypadku oświadczenia tylko jednej dyscypliny – możliwość taka będzie uzależniona od zajmowanego stanowiska oraz oświadczenia N).
  • Udziały czasu pracy muszą sumować się do 100% (poza dwoma przypadkami dla pracowników nienaukowych, gdzie suma udziałów może wynosić wyjątkowo 0%).
  • Aby ułatwić rejestrację danych, system będzie wyświetlał informacje wspomagające poprawne uzupełnianie danych o oświadczeniu o dyscyplinie, oświadczeniu o zaliczeniu do liczby N oraz udziałach w poszczególnych dyscyplinach.

Celem przyjętych rozwiązań jest umożliwienie wskazywania okresów przerw w prowadzeniu działalności naukowej w przypadku pracowników nienaukowych.

Stanowiska „naukowe” to takie, które wymagają od pracownika prowadzenia działalności naukowej (obowiązek określony w przepisach). Należą do nich:

  • pracownik badawczy (uczelnie),
  • pracownik badawczo-dydaktyczny (uczelnie),
  • pracownik naukowy (instytuty badawcze i PAN, uczelnie – tylko w kontekście starej siatki stanowisk),
  • pracownik naukowo-dydaktyczny (uczelnie – tylko w kontekście starej siatki stanowisk)

Wszystkie pozostałe stanowiska będą w tym rozumieniu stanowiskami „nienaukowymi” (co nie wyklucza, aby zajmujące je osoby faktycznie prowadziły działalność naukową). Powyższy podział stanowisk nie dotyczy jednak „innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły”.

Zwróć uwagę, ze raz złożone oświadczenie o dyscyplinach nie może zostać zakończone przez pracownika. Obowiązuje aż do złożenia kolejnego oświadczenia przez pracownika (po upływie minimum dwóch lat) albo do zakończenia zatrudnienia w podmiocie. Dzięki opisywanemu tu rozwiązaniu pracownikowi, który przestał pracować na stanowisku naukowym można będzie wykazać, iż od tego momentu nie prowadzi już działalności naukowej.

Szczegółowe zasady dotyczące dopuszczalnych wartości udziałów czasu pracy w oświadczonych dyscyplinach zostały przedstawione tutaj.

Informacje na temat udziału czasu pracy w dyscyplinach są uwzględniane:

  • w algorytmie podziału środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego;
  • na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej (dane te są wykorzystywane do wyliczania liczby N oraz limitu publikacji autorstwa danego pracownika uwzględnianych w ewaluacji).

Osoby prowadzące działalność naukową i osoby oświadczone do N muszą mieć zarejestrowane niezerowe udziały czasu pracy. Pozostali pracownicy, którzy złożyli oświadczenie o reprezentacji dyscyplin mogą podać 0%. Więcej na temat osób prowadzących działalność naukową przeczytasz w komunikacie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/nauka/konstytucja-dla-nauki-komunikat-w-sprawie-oswiadczen.

Informacja o udziałach czasu pracy jest związana z oświadczeniem o dyscyplinie, ale nie jest częścią tego oświadczenia, składanego przez pracownika. Przy rejestracji zmian jedynie w udziałach czasu pracy nie jest konieczne zbieranie nowych oświadczeń od pracowników.

Zarówno dla celów związanych z wyliczeniem subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, jak i dla przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej uwzględnia się udziały czasu pracy obowiązujące na dzień 31 grudnia danego roku.

Nowe walidacje wprowadzone do systemu w kontekście udziałów będą blokować rejestrację w przypadku podania błędnych wartości. 

Z racji tego, że nowe walidacje udziałów obejmują swoimi warunkami także parametry dodatkowe, takie jak stanowisko, na którym pracuje pracownik oraz oświadczenie N, także te elementy (warunki zatrudnienia i oświadczenia N) zostały objęte walidacją.

Czy nowe zasady mają wpływ na obowiązki sprawozdawcze podmiotów?

Dotychczasowe zapisy udziałów czasu pracy mogą wymagać modyfikacji. Żadnych modyfikacji nie wymagają okresy pracy na stanowiskach naukowych. W przypadku stanowisk nienaukowych modyfikacji będzie wymagać przypadek oświadczenia dwóch dyscyplin, z czego tylko jedna została oświadczona w N. Pozostałe przypadki zależą od decyzji podmiotu i konkretnego pracownika.

Przykład 1

Pracownik Jan Kowalski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. W dniu 1.12.2019 r. złożył oświadczenie o reprezentowaniu jednej dyscypliny – socjologii. W chwili rejestracji powyższego oświadczenia nie było możliwości podania informacji o udziale czasu pracy w przypadku oświadczenia jednej dyscypliny. Aktualnie Jan Kowalski nadal prowadzi działalność naukową we wskazanej wcześniej, jednej dyscyplinie. Podmiot zatrudniający Jana Kowalskiego nie musi więc dokonywać zmian w definicji jego udziałów (zmiana mogłaby zaistnieć, jeśli pracownik ten zakończyłby pracę na stanowisku naukowym).

Przykład 2

Pracownik Tomasz Nowak był zatrudniony na stanowisku adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych. W dniu 30.11.2018 r. złożył oświadczenie o reprezentowaniu dwóch dyscyplin: filozofii i matematyki, po 50% udziału czasu pracy w każdej. W tym samym terminie złożył również oświadczenie o liczbie N w obydwu powyższych dyscyplinach. W dniu 2.01.2020 r. Tomasz Nowak zmienił grupę stanowisk na dydaktyczną. Z dniem 1.01.2020 r. zakończył również oświadczenie o liczbie N. Jeśli w związku z powyższym pracownik ten przerwał także prowadzenie działalności naukowej w obu dyscyplinach, to podmiot zatrudniający Tomasza Nowaka powinien ustawić udziały czasu pracy, podając dla obydwu dyscyplin wartości 0%. Należy to zrobić z datą począwszy od 11.12.2020 r. (ponieważ dopiero wtedy zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące rejestracji udziałów), a najpóźniej do 31.12 2020 r. (ponieważ na potrzeby ewaluacji i subwencji istotny jest stan obowiązujący na ten dzień).

Zmiana udziałów czasu pracy

Aby zmienić udziały czasu pracy, wejdź w oświadczenie o dyscyplinach wybranego pracownika. Kliknij w ikonę ołówka, widoczną przy oświadczeniu. Następnie skorzystaj z przycisku „+ Dodaj kolejny udział”.

Za pomocą tej operacji zarejestrujesz zmianę, która faktycznie zaszła w zaangażowaniu pracownika w poszczególne dyscypliny. W dodatkowej formatce, która się pojawi, wskaż datę, od której obowiązuje nowy udział czasu pracy i przypisz wartości do poszczególnych dyscyplin. Np. do 31.12.2019 r. pracownik poświęcał 25% czasu pracy na pierwszą dyscyplinę i 75% na drugą dyscyplinę. Natomiast od 1.01.2020 r.  zmieniamy na 50% i 50%.

Na koniec kliknij w przycisk „Zapisz”.

Wpływ na import masowy

W związku z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi udziałów czasu pracy, planowana jest niewielka modyfikacja specyfikacji XSD importu (rozszerzenie dopuszczalnych wartości w udziałach). Nowa specyfikacja jest dostępna tutaj.

Zobacz też artykuł na temat wersjonowania usług REST API.


Wartości udziałów czasu pracy Oświadczenie o dyscyplinie oświadczenie N