W Planie rzeczowo-finansowym na rok 2022 wprowadzono poniższe zmiany w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego.

Dział I

  • Dodano nowy wiersz „w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą” będący składową dotychczasowego wiersza „Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego”

Uwaga: wiersz wystąpi tylko w roku 2022

Dział IV

  • Dodano nowy wiersz „Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z subwencji inwestycyjnej” będący składową dotychczasowego wiersza „w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe”
  • Dodano nowy wiersz „Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym