Zwróć uwagę, że liczbę godzin zajęć (nieco odmiennie ujmowaną) należy wprowadzać w POL-onie w kilku miejscach:

  1. łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów (podstawa prawna: § 5 ust. 2 pkt 16 rozporządzenia w sprawie POL-on) – rejestrujemy w module Kierunki;
  2. liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy (podstawa prawna: § 5 ust. 2 pkt 17 rozporządzenia w sprawie POL-on) – również rejestrujemy w module Kierunki;
  3. liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim (podstawa prawna: art. 343 ust. 1 pkt 9 ustawy 2.0​, § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie POL-on) – rejestrujemy w module Pracownicy.

Zwróć uwagę, aby nie pomylić ze sobą powyższych sekcji. W niniejszym artykule omawiamy punkt 1.

Więcej na ten temat przeczytasz również w komunikacie MNiSW oraz w infografice dostępnych tutaj.

Łączną liczbę godzin zajęć określonych w programie studiów należy uzupełnić w module „Kierunki” w nowej aplikacji. Raportowanie obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019.

Zasady ogólne

Łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów jest sumą godzin od pierwszego do ostatniego roku wszystkich zajęć w ramach kierunku w odniesieniu do uruchomienia z maksymalną liczbą godzin zajęć wynikających z programu studiów.

Łączna liczba godzin zajęć rejestrowana w module Kierunki to planowana całkowita liczba godzin zajęć w ramach danego cyklu kształcenia, określona w programie studiów. Informacje te należy określić w terminie do 21 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego lub semestru (w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim).

Wskazać przy tym należy, że liczba ta może się zmieniać rok do roku akademickiego. Godziny zajęć powinny być aktualizowane co roku. Np. na rok akademicki 2019/2020 uczelnia podaje w POL-onie liczbę 2000 godzin, a w kolejnym roku akademickim 2020/2021, w przypadku zmiany programu studiów, może zmienić tę wartość na np. 2100 godzin.

W sytuacji, gdy program studiów zmienia się w zakresie liczby godzin (uruchamiany jest odmienny cykl kształcenia na danym kierunku) należy wykazać liczbę godzin zajęć, określoną w programie studiów dla danego cyklu kształcenia bez dublowania „ścieżek” którymi mogą iść różne grupy studentów.

Informacje o łącznej liczbie godzin zajęć w danym roku akademickim należy podać według programu studiów obowiązującego na dany rok akademicki i aktualnego dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od tego roku. (W roku akademickim  2018/2019 rejestrujemy liczbę godzin cyklu rozpoczynającego się w 2018 r., w roku akademickim 2019/2020 rejestrujemy liczbę godzin cyklu rozpoczynającego się w 2019 r. itd.)

W liczbie godzin zajęć należy uwzględnić wszystkie rodzaje zajęć określone w programie studiów (np. zajęcia dydaktycznych, praktyki zawodowe, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria , lektoraty).

W przypadku zajęć wybieralnych do łącznej liczby godzin wliczamy liczbę określoną przez uczelnię do realizacji w programie studiów przez danego studenta.

W przypadku studiów wspólnych w module Kierunki łączna liczba godzin zajęć powinna być wprowadzana przez instytucję wiodącą.

Zasady szczegółowe

Rejestrujemy liczbę godzin wynikającą z programu studiów na poziomie kierunku, a nie uruchomień. Jeżeli na rożnych uruchomieniach na tym samym kierunku jest przewidziana różna liczba godzin zajęć, to należy zarejestrować wartość z tego uruchomienia, gdzie liczba godzin zajęć jest najwyższa. Nie należy sumować liczby godzin z różnych uruchomień.

W związku z tym, w przypadku różnej liczby godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych należy zarejestrować największą liczbę godzin (prawdopodobnie będzie to liczba godzin na studiach stacjonarnych).

Analogiczna sytuacja występuje, gdy uczelnia prowadzi studia na tym samym kierunku, ale z różnymi tytułami zawodowymi. Np. mamy studia licencjackie stacjonarne, licencjackie niestacjonarne, inżynierskie stacjonarne, inżynierskie niestacjonarne. W module Kierunki należy wykazać liczbę godzin zajęć według programu studiów z najwyższą liczbą godzin zajęć. We wskazanym przykładzie będą to najprawdopodobniej studia inżynierskie stacjonarne. (Decyduje o tym program studiów!)

Przykład 1

Według programu studiów na Kierunku A prowadzone są zajęcia w wymiarze 3000 godzin na studiach niestacjonarnych i 4000 godzin na studiach stacjonarnych.

Rozwiązanie 1

Maksymalna łączna liczba godzin określonych w programie studiów na tym kierunku wynosi 4000 godzin i taką liczbę należy zarejestrować.

Przykład ten obrazuje poniższa infografika.

 

Przykład 2

W planie studiów dla cyklu kształcenia 2017-2020 liczba godzin wynosi 1950, w planie dla cyklu 2018-2021 wynosi 1900, a w planie dla cyklu 2019-2022 wynosi 1850 godz.

Rozwiązanie 2

Ponieważ rejestrujemy godziny od roku akademickiego 2018/2019 zgodnie z programem studiów za rok akademicki 2018/2019 należy wpisać 1900 godzin, a za rok 2019/2020  – 1850 godzin.

Przykład ten obrazuje poniższa infografika.

Rejestracja łącznej liczby godzin w systemie

W module Kierunki nowej aplikacji wybierz odpowiednie zestawienie kierunków, a następnie korzystając z filtrów zestawienia wyszukaj dany kierunek.

 

Przejdź do zakładki „Liczba godzin zajęć”.

Aby dodać informacje o liczbie godzin wybierz przycisk „+ Dodaj informacje o liczbie godzin”.

Następnie wybierz rok akademicki z rozwijanego menu. W oknie „Łączna liczba” wpisz łączną liczbę godzin.

Musisz także wypełnić pole „Liczba realizowana przez nauczycieli w podstawowym miejscu pracy”. Jak to zrobić, przeczytasz tutaj.

Zapisz wprowadzone dane za pomocą zielonego znacznika.