Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków wyniki finansowe były dotychczas sprawozdawane w POL-on 1 i dostępne w ramach modułu Finanse jednostki. 

Dane wprowadzone do POL-on 1 za lata od 2017 zostały zmigrowane do nowej aplikacji. Oznacza to, że danych w zakresie tych dwóch wykazów nie trzeba dodatkowo wprowadzać do POL-on 2.0.

Nowymi informacjami, które wymagają zaraportowania do systemu są te dotyczące przychodów z usług badawczych na zlecenie oraz przychodów z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami. 

Uwaga! Aplikacja POL-on 1 pozwalała na raportowanie niektórych informacji dotyczących komercjalizacji np. odpłatnego przeniesienia praw do know-how jednakże ówczesny zakres danych nie pokrywa się z aktualnie  obowiązującymi przepisami i wymaga wprowadzenia.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 346. 1. Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8, i obejmuje informacje o:

15) nakładach na badania naukowe i prace rozwojowe;

16) źródłach pochodzenia środków i wynikach finansowych;

17) przychodach z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami.

 1. Wykaz obejmuje również ewidencję uczelni niepublicznych.
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 9 i 11 – 17 oraz w przepisach wydanych  na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy instytutów międzynarodowych oraz osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej.

4a. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3, 5 i 13 – 17 oraz w przepisach  wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do  Systemu POL -on  Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz.

 1. Dostęp do danych, o których mowa w ust. 1 pkt 15 – 17, przysługuje:

    1) ministrowi, ministrowi nadzorującemu uczelnię lub podmiot, o którym mowa  w art. 7 ust. 1 pkt 5 i 8, KEN, NCBiR i Prezesowi Głównego Urzędu  Statystycznego;

    1a) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki  – w zakresie danych dotyczących  Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;

    2) osobie kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 8 – w zakresie danych dotyczących tego podmiotu.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe:

§5 ust. 6.  W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 15 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:

1) wysokość nakładów ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe (bez amortyzacji środków trwałych) poniesionych w danym roku budżetowym (wyrażoną w złotych);

2) wysokość nakładów bieżących ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe poniesionych w danym roku budżetowym (wyrażoną w złotych), w tym pochodzących:

a) z budżetu państwa, w tym stanowiących udział środków krajowych w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

b) od instytutów PAN i instytutów badawczych,

c) od uczelni,

d) od przedsiębiorców,

e) od prywatnych instytucji niekomercyjnych,

f) ze źródeł zagranicznych, w tym z Komisji Europejskiej i organizacji międzynarodowych, od przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych instytucji rządowych, zagranicznych prywatnych instytucji niekomercyjnych, zagranicznych instytucji naukowych,

g) z innych źródeł niż wymienione w lit. a–f,

h) ze środków własnych podmiotu;

3) wysokość nakładów inwestycyjnych ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe w danym roku budżetowym (wyrażoną w złotych).

Źródła pochodzenia środków i wyniki finansowe:

§5 ust. 7.  W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 16 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:

1) źródła pochodzenia środków, w tym wysokość środków:

a) własnych podmiotu,

b) pochodzących z budżetu państwa,

c) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym z funduszy strukturalnych i programów ramowych,

d) pochodzących z innych źródeł, w tym darowizn i budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

2) wynik finansowy podmiotu (w przypadku uczelni publicznej na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym);

3) informacje o przychodach z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki:

a) tytuł, z którego przychód został uzyskany,

b) nazwę podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana,

c) wysokość przychodu z danej usługi (wyrażoną w złotych),

d) czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony przez ten podmiot w celu komercjalizacji,

e) dyscypliny naukowe, w ramach których przychód został uzyskany, ze wskazaniem procentowego udziału danej dyscypliny w tym przychodzie,

f) rok uzyskania przychodu.

Przychody z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami

§5 ust. 8. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 17 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się następujące informacje:

1) tytuł, z którego przychód został uzyskany;

2) wysokość przychodu (wyrażoną w złotych);

3) czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony przez ten podmiot w celu komercjalizacji;

4) dyscypliny naukowe, w ramach których przychód został uzyskany, ze wskazaniem procentowego udziału danej dyscypliny w tym przychodzie;

5) rok uzyskania przychodu.

§8. W przypadku utworzenia podmiotu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–5 i 7, dane do baz danych, o których mowa w art. 342 ust. 3 pkt 1–4 i 7 ustawy, wprowadza się w terminie 30 dni od dnia założenia konta w Systemie POL-on.

§12. 1. Rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

2) aktualizuje dane w wykazie instytucji, o których mowa w art. 346 ust. 1:

 1. c) pkt 13–17 ustawy, w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku, według stanu na dzień 31 grudnia;

Celem modułu Dane finansowe jest gromadzenie informacji o wynikach finansowych Instytucji za kolejne lata budżetowe.

Informacje należy raportować na bieżąco za każdy rok budżetowy, nie później niż do 31 marca roku następującego po roku, w którym uzyskano przychód lub na który środki finansowe zostały przyznane, według stanu na dzień 31 grudnia. (Z pewnymi wyjątkami dotyczącymi roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji – § 12 ust. 1 pkt 2 c rozporządzenia ws. POL-on  wg brzmienia po nowelizacji z 22 grudnia 2020 r.)

Ze względu na wykryte problemy, termin na uzupełnienie danych za lata 2017-2021 został ujednolicony dla wszystkich części modułu Dane finansowe. Termin ten upływa 15.01.2022 r. Więcej w dedykowanym wpisie.

Role dostępu do modułu

INST_FIN Pracownik uczelni zarządzający danymi finansowymi uczelni (rola podpięta do instytucji głównej) Przeglądanie, edycja i weryfikacja zestawień
INST_FIN_PODGLAD Pracownik uczelni z dostępem do podglądu danych finansowych uczelni (rola podpięta do instytucji głównej) Przeglądanie zestawień uczelni.
MIN_FIN Pracownik ministerstwa odpowiedzialny za kontrolę finansów uczelni Kontrola zestawień
MIN_FINANSE Pracownik ministerstwa z możliwością podglądu danych finansowych uczelni Kontrola zestawień
MIN_FIN_PODGLAD Pracownik ministerstwa z możliwością podglądu danych finansowych uczelni Kontrola zestawień

Wygląd i nawigacja

Aby przejść do informacji o wynikach finansowych Instytucji zaloguj się do aplikacji POL-on 2.0. Z menu dostępnego po lewej stronie ekranu wybierz moduł Dane finansowe. Następnie wybierz odpowiedni wykaz.

Kliknij w przycisk „+ Wprowadź nowe zestawienie”, znajdujący się pod nazwą wykazu.

Moduł zawiera trzy wykazy:

 • Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków
  i wynik finansowy
 • Przychody usług badawczych na zlecenie
 • Przychody z tytułu komercjalizacji

Aby dodać nowe zestawienie do wykazu, edytować lub usunąć pozycję zarejestrowaną wcześniej wybierz odpowiedni kafel.

Ścieżki te zostały opisane w osobnym wpisie.

Nawigacja po wykazach jest analogiczna do innych zestawień POL-on 2.0.​

Widokiem domyślnym wykazu jest widok podglądu szczegółów (widok pojedynczy). Widok można zmienić na tabelaryczny, klikając w ikonkę tabeli znajdujący się na górze z po prawej strony wykazu.

W tym widoku możemy przeglądać zestawienia dla każdego roku. Wykaz można sortować oraz filtrować.

Aby przejść do szczegółów rekordu należy:

 • kliknąć w link aktywny ukryty pod rokiem zestawienia w widoku pojedynczym lub
 • kliknąć w wiersz rekordu w widoku tabelarycznym.