Podstawa prawna

Art. 347 ustawy 2.0

 1. Repozytorium pisemnych prac dyplomowych obejmuje: 1) tytuł i treść pracy dyplomowej; 2) imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; 3) numer PESEL autora pracy dyplomowej, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało; 4) imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało; 5) imiona i nazwisko recenzenta pracy dyplomowej, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało; 6) nazwę uczelni; 7) datę zdania egzaminu dyplomowego; 8) kierunek, poziom i profil studiów.
 2. W repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 3. Dane, o których mowa w ust. 1, wprowadzają do repozytorium rektorzy.
 4. Rektor wprowadza treść pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu przez studenta egzaminu dyplomowego.
 5. Dostęp do danych, o których mowa w ust. 1, przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz PKA, a także ministrowi w zakresie niezbędnym do prawidłowego utrzymania i rozwoju repozytorium oraz systemów informatycznych współpracujących z tym repozytorium.

§ 13 rozporządzenia ws. POL-on

 1. Pisemne prace dyplomowe są wprowadzane do repozytorium pisemnych prac dyplomowych przez odpowiedni interfejs użytkownika lub usługę sieciową w następujących formatach: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.
 2. Do pisemnej pracy dyplomowej mogą być dołączone załączniki w formatach innych niż wymienione w ust. 1.
 3. Rozmiar pisemnej pracy dyplomowej nie może przekroczyć 20 MB.
 4. Danych zamieszczonych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych nie aktualizuje się, nie oznacza się jako archiwalne i nie usuwa się.

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych zawiera metadane i treści prac dyplomowych obronionych z wynikiem pozytywnym w jednostkach uczelni.

ORPPD w wersji 1.0 służy gromadzeniu prac dyplomowych, które zostały obronione na kierunkach studiów zarejestrowanych w Systemie POL-on 1.0.

ORPPD w wersji 2.0 służy gromadzeniu prac dyplomowych, które zostały obronione na kierunkach studiów zarejestrowanych w Systemie POL-on 2.0. Jest to wersja wymagana dla studentów, którzy rozpoczęli lub kontynuują kształcenie po 1 października 2019 roku.

Role umożliwiające pracę w ORPPD:

 • INST_ORPD_EDYTOR_ADM dla pracownika jednostki edytującego prace dyplomowe,
 • INST_ORPD_IMPORTER_ADM dla pracownika jednostki importującego prace dyplomowe,
 • INST_ORPD_PODGLAD do podglądu, bez dostępu do danych identyfikacyjnych,
 • INST_ORPD_PODGLAD_DANE_RESTRYKCYJNE do podglądu wraz z dostępem do danych identyfikacyjnych autorów, promotorów, recenzentów,
 • MIN_ORPD_ADM dla administratora Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.
ORPPD 2.0 a wersja wcześniejsza
 • Dotychczasowa wersja (1.0), jako niezależny system, pozostanie archiwum prac obronionych na zasadach określonych w starej ustawie.
 • Nowa wersja (2.0), jako moduł systemu POL-on 2.0, stanowi bazę prac bronionych na podstawie  ustawy 2.0.

Dotychczasowa wersja ORPPD (1.0) będzie utrzymywana i wspierana równolegle do ORPPD 2.0.

Sposoby zasilania repozytorium

ORPPD 2.0 będzie zasilane dwoma sposobami:

 • za pomocą aplikacji webowej (interfejsu użytkownika),
 • za pomocą metody integracji REST API.

Wraz z nową wersją repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD 2.0) planowana jest całkowita rezygnacja z importu prac za pomocą formatu ETD-MS v1.1 (APD OAI/PMH).

Mechanizm importu masowego poprzez archiwum prac dyplomowych (protokół OAI/PMH) zostanie utrzymany jedynie w celu zapewnienia możliwości przekazania prac obronionych na kierunkach zarejestrowanych w POL-on 1.0.

Zasilanie za pomocą aplikacji webowej

Dostęp do ORPPD 2.0 wymaga zalogowania się do POL-on 2.0. Po wybraniu modułu „Repozytorium pisemnych prac dyplomowych” z menu aplikacji, użytkownik przechodzi do nowej wersji repozytorium.

Więcej o deponowaniu prac w nowym repozytorium przeczytasz tu.

Zasilanie za pomocą API REST

Dokumentacja API REST dla ORPPD 2.0 różni się od dokumentacji wersji 1.0. W pomocy POL-on został jej poświęcony osobny wpis.