Skorzystaj z tej opcji, jeśli doktorant:

  • został formalnie skreślony z listy doktorantów szkoły doktorskiej na podstawie art. 203 ustawy 2.0,
  • został wydalony ze szkoły doktorskiej na podstawie art. 308 pkt 5 ustawy 2.0. (kara dyscyplinarna).

Art. 203 ustawy 2.0
1. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:
1) negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
3) rezygnacji z kształcenia.
2. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:
1) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
2) niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207.
3. Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Aby zarejestrować skreślenie doktoranta, wejdź w zakładkę „Kształcenie doktorantów”. Kliknij w przycisk „Akcje” widoczny z prawej strony danych kształcenia. Rozwinie się lista dostępnych akcji. Kliknij w opcję Skreśl z listy doktorantów.

Otworzy się okno dialogowe, w którym podaj datę skreślenia. Możesz ją wybrać z kalendarza albo wpisać ręcznie. Potwierdź za pomocą przycisku „Zapisz”. Informacja o skreśleniu zostanie dodana.

Po dodaniu informacji o skreśleniu osoby z listy doktorantów, możesz poprawić datę skreślenia lub w ogóle usunąć informację o skreśleniu, jeśli była ona błędna. W tym celu kliknij w przycisk „Akcje”. Pojawiła się tam opcja „Koryguj datę skreślenia”. Po kliknięciu w nią otworzy się okno dialogowe, w którym możesz podać inną datę skreślenia. Po kliknięciu w ikonę kalendarza możesz też wybrać komendę „Wyczyść”, widoczną w prawym dolnym rogu kalendarza. Spowoduje to usunięcie daty, a tym samym usunięcie informacji o skreśleniu doktoranta. Na koniec potwierdź klikając w przycisk „Zapisz”.


Zobacz też:

Kształcenie doktorantów Zawieszenie kształcenia

 

Zakończenie kształcenia Usuwanie kształcenia