Zakładka „Kształcenie doktorantów” jest dostępna tylko w przypadku osób ubiegających się o stopień doktora w trybie kształcenia doktorantów w szkole doktorskiej (tzw. nowych doktorantów).

Dane kształcenia należy wypełnić od razu po zarejestrowaniu doktoranta. Wynika to z faktu, że „nowych” doktorantów należy rejestrować w terminie 30 dni od dnia przyjęcia do szkoły doktorskiej (§ 11 ust. 1 pkt 1 a) rozporządzenia ws. POL-on). Jest to zarazem moment, kiedy znane są – więc powinny zostać uzupełnione – dane dotyczące kształcenia w tej szkole doktorskiej.

Dopóki nie uzupełnisz tych danych, w systemie wyświetli się czerwony komunikat „Dokument jest niepoprawny – dane wymagają poprawy”. Ponadto, nazwa zakładki „Kształcenie doktorantów” podświetli się na czerwono, a po wejściu w zakładkę zobaczysz czerwony trójkąt ostrzegawczy. Ma to na celu przypomnieć ci o konieczności uzupełnienia powyższych danych.

Uwaga! Dopóki tego nie zrobisz, doktorant będzie widoczny tylko w zestawieniu osób ubiegających się o stopień doktora twojej instytucji. Nie będzie jednak widoczny na zestawieniu Ministerstwa ani w innych systemach (np. w sprawozdawczości GUS).

Jest to efekt nowego podejścia do wprowadzania danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora. Polega on na tym, że możesz zarejestrować osobę jedynie z minimalnym zakresem danych, a pozostałe dane możesz – i powinieneś – uzupełnić później. Na temat nowego podejścia do wprowadzania danych przeczytasz tutaj.

Podstawa prawna

Art. 345 ust. 1 ustawy 2.0. Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje:
(…)
6) informację o szkole doktorskiej – w przypadku doktorantów;
7) w przypadku cudzoziemców:
(…) b) informacje o przyjęciu do szkoły doktorskiej i odbywaniu w niej kształcenia,
10) informację o wysokości stypendium doktoranckiego;
11) informację o zwiększeniu stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 7; (…)
14) datę rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej, datę i okres zawieszenia, datę ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo datę skreślenia z listy doktorantów.

§ 4 rozporządzania ws. POL-on
ust. 2. W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:
1) nazwę szkoły doktorskiej;
2) nazwę podmiotu albo podmiotów prowadzących szkołę doktorską;
3) nazwę albo zakres programu kształcenia w szkole doktorskiej;
4) liczbę semestrów przewidzianą w programie kształcenia w szkole doktorskiej;
5) datę rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
6) datę zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej;
7) okres zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej;
8) datę ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo datę skreślenia z listy doktorantów.

ust. 3. W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 7 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się następujące informacje:
2) podstawę przyjęcia do szkoły doktorskiej i odbywania kształcenia (umowa międzynarodowa, umowa zawarta z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię, decyzja właściwego ministra, decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu, decyzja administracyjna rektora, dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej „instytutem PAN”, dyrektora instytutu badawczego albo dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „instytutem międzynarodowym”) (…).

Dodawanie danych kształcenia

Po wejściu w zakładkę „Kształcenie doktorantów” zobaczysz sekcję „Dane kształcenia”. Kliknij w przycisk „+ Dodaj”. Otworzy się formatka, którą należy uzupełnić.

Podaj datę rozpoczęcia kształcenia przez doktoranta w szkole doktorskiej. Możesz ją wybrać z kalendarza lub wpisać ręcznie.

Wskaż szkołę doktorską, w której kształci się doktorant. Wybierzesz ją z rozwijanej listy, która zawiera szkoły doktorskie prowadzone przez twoją instytucję.

Dopiero po wskazaniu szkoły doktorskiej, uaktywni się kolejne pole – nazwa albo zakres programu kształcenia. Wybierzesz ją z rozwijanej listy, na której podczytują się programy kształcenia realizowane w ramach wybranej szkoły doktorskiej.

Dopiero po wskazaniu programu kształcenia, uaktywni się kolejne pole – „Dyscyplina”. Po kliknięciu w strzałkę z prawej strony, rozwinie się lista dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie zgodnie z danym programem kształcenia. Wybierz spośród nich dyscyplinę wiodącą, w której dany doktorant będzie głównie realizował kształcenie.

Jest to pole nieobowiązkowe. Dzięki niemu uczelnia może wskazać dyscyplinę wiodącą (o ile jest to możliwe) w przypadku przypisania doktoranta do programu, w którym kształcenie realizowane jest w dwóch lub więcej dyscyplinach. Informacja ta jest wykorzystywana na potrzeby GUS i różnego rodzaju statystyk (w szczególności jest wykazywana w sprawozdaniu S-12 składanym do GUS), w których konieczne jest wskazanie jednej dyscypliny kształcenia doktoranta.

Informacja z tego pola jest brana pod uwagę tylko do momentu określenie dyscypliny dla rozprawy doktorskiej.

Wynika to z faktu, że w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia doktorant powinien złożyć indywidualny plan badawczy, w którym określa szczegóły przygotowania rozprawy doktorskiej, w tym dziedzinę i dyscyplinę, w której jest realizowana (art. 202 ust. 1 ustawy 2.0). Wówczas informację tę należy wprowadzić do POL-onu w zakładce „Rozprawa doktorska” i to ona staje się odtąd źródłem danych o dziedzinie i dyscyplinie na potrzeby statystyk.

Jeśli w zakładce „Kształcenie doktorantów” podmiot nie wskaże dyscypliny wiodącej, a program kształcenia jest realizowany w więcej niż jednej dyscyplinie w ramach jednej dziedziny, wówczas na potrzeby statystyk doktorant jest wykazywany w tej dziedzinie.

Zauważ, że pola „Data skreślenia” i „Data zakończenia” są nieaktywne. Dodaje się je za pomocą dedykowanych akcji.

Na koniec kliknij w przycisk „Zapisz”. Dane kształcenia zostaną zapisane.

Dopiero po zarejestrowaniu danych kształcenia pojawia się możliwość (w postaci odpowiednich przycisków) dodania informacji na temat:


Dodawanie danych kształcenia cudzoziemca

W przypadku doktoranta będącego cudzoziemcem (gdy w zakładce „Dane podstawowe” wskazałeś pochodzenie „Cudzoziemiec”), w danych kształcenia masz do wypełnienia dodatkowe, obowiązkowe pole „Podstawa przyjęcia i kształcenia w szkole doktorskiej”. Kliknij w nie, aby rozwinęła się lista dostępnych opcji i wybierz jedną z nich. Są to:

  • umowa międzynarodowa (umowa, w której stroną jest polski rząd lub właściwy minister; umowa zawarta tylko między uczelniami nie jest umową międzynarodową w rozumieniu art. 323 ust. 1 pkt 1 ustawy 2.0);
  • umowa zawarta między podmiotami zagranicznymi i uczelnią;
  • decyzja ministra;
  • decyzja dyrektora NAWA – dotyczy jej stypendystów; dotyczy również doktorantów, którzy przeszli rekrutację albo zostali przyjęci na podstawie decyzji administracyjnej i jednocześnie otrzymali pozytywną decyzję dyrektora NAWA;
  • decyzja dyrektora NCN (Narodowego Centrum Nauki) – o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
  • decyzja administracyjna rektora;
  • decyzja administracyjna dyrektora instytutu PAN;
  • decyzja administracyjna dyrektora instytutu badawczego;
  • decyzja administracyjna dyrektora instytutu międzynarodowego (utworzonego na podstawie odrębnej ustawy, działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).


Dostępne akcje

W zakładce „Kształcenie doktorantów” mamy do czynienia z nowym sposobem prezentacji dostępnych akcji. Aby wyświetlić dostępne operacje kliknij w przycisk „Akcje” widoczny z prawej strony danych kształcenia. Rozwinie się lista dostępnych akcji:

Kliknij w akcję, którą chcesz wykonać. Więcej na ten temat przeczytasz w poszczególnych wpisach Pomocy.


Zobacz też:

Rejestracja osoby ubiegającej się o stopień doktora Korekta danych kształcenia

 

Stypendium Ocena śródokresowa