Migracja danych doktoranta z jednej szkoły doktorskiej do drugiej w ramach tego samego podmiotu jest rejestrowana jako zmiana biznesowa, zatem „data rozpoczęcia kształcenia” pozostaje bez zmian. Tym samym zostaje zachowana ciągłość kształcenia doktoranta. Operacja ta jest możliwa do wykonania tylko dla podmiotów posiadających więcej niż jedną szkołę doktorską, przez użytkownika z rolą INST_PR_DOKTORANCI lub FED_PR_DOKTORANCI.

Podmiot może wykonać migrację w obrębie szkół prowadzonych samodzielnie lub współprowadzonych, w których występuje jako „podmiot prowadzący”.

W przypadku federacji oraz podmiotów sfederowanych migracji danych może dokonać jedynie federacja.

Migracja danych doktorantów z jednej szkoły doktorskiej do drugiej w ramach tego samego podmiotu wymaga wskazania osób, których dane powinny zostać przeniesione. Najszybciej dokonasz tego za pomocą filtrów zestawienia.

Wskazywanie danych doktorantów do migracji

Migracja jest dostępna tylko dla uczestników szkoły doktorskiej, a więc dla osób ubiegających się o stopień doktora w trybie „Kształcenie doktorantów” (o stanie danych  „poprawny”).

Pojedynczy doktorant

Aby przenieść pojedynczego doktoranta z jednej szkoły doktorskiej do drugiej, odszukaj go w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora twojej jednostki. Wprowadź dane osobowe lub identyfikacyjne doktoranta w odpowiednie pola filtrów zestawienia i wciśnij przycisk „Szukaj”. Następnie użyj przycisku „Migruj dane doktorantów”, który znajduje się nad zestawieniem.

Jeśli doktorant jest uczestnikiem szkoły doktorskiej o statusie „Aktywny” i ma stan danych „Poprawny”, zostanie wyświetlony w osobnym oknie.

Zaznacz checkbox przy danych doktoranta i zatwierdź, klikając w przycisk „Migruj dane doktorantów”.

Grupa doktorantów

Aby zmigrować grupę doktorantów z jednej szkoły doktorskiej do drugiej, wyfiltruj ich rekordy. W tym celu skorzystaj  z filtrów zestawienia, wskazując szkołę doktorską. Aby doprecyzować zakres wyszukiwania, możesz wskazać również program kształcenia. Następnie wciśnij przycisk „Szukaj”. System wyświetli dane doktorantów ze wskazanymi atrybutami.

Kliknięcie w przycisk „Migruj dane doktorantów” spowoduje wyświetlenie aktywnych uczestników wskazanej szkoły doktorskiej lub programu kształcenia, ze stanem danych „Poprawny”. Zaznacz checkbox przy danych każdego migrowanego doktoranta. Możesz – w razie potrzeby – zaznaczyć wszystkich odfiltrowanych doktorantów. W przypadku więcej niż jednej strony z danymi doktorantów do migracji, na każdej kolejnej stronie zaznacz opcję „Zaznacz wszystkie”.

Zatwierdź dane przyciskiem „Migruj dane doktorantów”. Wskazanym osobom zostanie zmieniona szkoła doktorska.

Wskazywanie danych nowej szkoły doktorskiej

W ramach rejestracji zmiany biznesowej należy wskazać nową nazwę szkoły doktorskiej oraz nową nazwę albo zakres programu kształcenia. W efekcie migracji danych doktoranta, data rozpoczęcia kształcenia nie zmieni się, ponieważ dotyczy ona kształcenia doktoranta, a nie kształcenia w danej szkole doktorskiej. W trakcie wypełniania formularza, musisz podać datę obowiązywania zmiany szkoły doktorskiej.

W oknie formularza obowiązkowo wprowadź:

  • Nazwę szkoły doktorskiej, do której następuje migracja doktoranta/doktorantów,
  • Nazwę programu kształcenia realizowanego w tej szkole doktorskiej,
  • Datę zmiany biznesowej (zmiany szkoły doktorskiej).

Opcjonalnie możesz wprowadzić dyscyplinę.

Zatwierdź wprowadzone informacje i rozpocznij migrację, klikając w przycisk „Migruj dane doktorantów”. Zmiana szkoły doktorskiej zostanie zapisana i odłożona w historii zmian.

UWAGA! Do momentu wykonania migracji nie możesz wykonać kolejnej. O statusie migracji dowiesz się po kliknięciu w przycisk „Status ostatniej migracji”. Wyświetli się on w osobnym oknie.

Po zakończeniu migracji otrzymasz informację zawierającą:

  • liczbę doktorantów zaznaczonych do migracji oraz
  • liczbę poprawnie zmigrowanych doktorantów.

Historia zmian

Z informacją o zmianie szkoły doktorskiej przez doktoranta w ramach twojego podmiotu, możesz zapoznać się w danych doktoranta. Wyszukaj doktoranta, a następnie wybierz sekcję „Kształcenie doktoranta”. Przejdź do zakładki „Historia zmian” (szkoły doktorskiej i programu kształcenia). Zobaczysz w niej okresy, w jakich doktorant kształcił się w poszczególnych szkołach. Poszczególne wersje danych zostały odłożone w kolejności od najnowszej (na górze) do najstarszej (na dole). Po lewej stronie wersji danych znajdziesz datę obowiązywania zmiany.