ORPPD w wersji 2.0 służy gromadzeniu prac dyplomowych, które zostały obronione na kierunkach studiów zarejestrowanych w Systemie POL-on 2.0.

Jeśli interesuje cię mechanizm dostosowania prac przekazanych do ORPPD 1.0 do zakresu wymaganego przez ORPPD 2.0 przejdź do odrębnego wpisu.

W tym wpisie prześledzisz ścieżkę pracy w module repozytoryjnym. Jeśli chcesz zapoznać się z podstawami prawnymi i założeniami nowego ORPPD przejdź do tego artykułu.

W przeciwieństwie do wersji wcześniejszej, w której ORPPD było odrębnym systemem, nowe repozytorium funkcjonuje jako jeden z modułów systemu POL-on 2.0. Role systemowe pozwalające na dostęp do repozytorium po stronie uczelni  to INST_ORPD_IMPORTER_ADM i INST_ORPD_EDYTOR_ADM.

Aby zdeponować nową pracę dyplomową, podejrzeć pracę zdeponowaną z twojej instytucji lub dokonać edycji danych, po zalogowaniu się do systemu POL-ON 2.0 z menu po lewej stronie ekranu wybierz moduł „Repozytorium pisemnych prac dyplomowych”. W kolejnym kroku kliknij w kafel  „Wykaz pisemnych prac dyplomowych”.

Wykaz  pisemnych prac dyplomowych stanowi zestawienie prac, obronionych w oparciu o zapisy Ustawy 2.0 na kierunkach  prowadzonych w twojej uczelni.

Wygląd i nawigacja po zestawieniu są analogiczne do innych wykazów w POL-on 2.0.

Filtrowanie i wyszukiwanie

Możesz przeszukiwać wykaz w celu odnalezienia konkretnej pracy lub przefiltrować wyniki z wykorzystaniem kategorii umieszczonych w sekcji „Filtry” po lewej stronie ekranu.

Dostępne filtry zestawienia zostały pogrupowane w cztery kategorie:

 1. Praca dyplomowa,
 2. Autor,
 3. Promotor,
 4. Recenzent.

Kategorie te, zawierają szczegółowe filtry, oparte o dane zamieszczane w formatce dodawania pracy do repozytorium.

Kategoria „Praca dyplomowa”, obejmuje następujące filtry:

 • Identyfikator,
 • Tytuł pracy,
 • Uruchomienie studiów,
 • Data obrony (od – do),
 • Całkowity rozmiar treści pracy [MB],
 • Całkowity rozmiar załączników [MB].

Kategorie „Autor”, „Promotor”, „Recenzent” zawierają filtry:

 • Nazwisko,
 • Imię,
 • PESEL lub Numer dokumentu tożsamości.

Aby wyszukiwać prace na podstawie określonych danych, przejdź do kategorii, a następnie wpisz je we właściwe pole lub wybierz z menu. Następnie kliknij w przycisk „Szukaj”.

System wygeneruje odpowiednie rekordy po prawej stronie sekcji filtrów. Wyniki możesz posortować. Przyciski sortowania umieszczono w belce nad wynikami.

Filtry zestawienia pozwalają wyszukiwać prace tylko w obrębie twojej uczelni.

Podgląd danych zdeponowanej pracy

Aby przejść do danych wyszukanej pracy, kliknij w wyświetlony rekord.

Dane dotyczące zdeponowanej pracy zostały umieszczone w zakładkach:

 1. O pracy,
 2. Autorzy, promotorzy, recenzenci,
 3. Historia zmian.

W zakładce „O pracy” masz możliwość pobrania pliku z tekstem pracy.

Aktywne linki umieszczone pod nazwiskami autora, promotora i recenzenta w zakładce „Autorzy, promotorzy, recenzenci” przeniosą cię do ich danych.

Edycja danych zdeponowanej pracy

Możesz edytować dane zdeponowanej pracy w zakresie:

 • zmiany tytułu pracy,
 • dodania nowego autora, promotora lub recenzenta,
 • usunięcia danych autora, promotora lub recenzenta,
 • korekty danych autora, promotora lub recenzenta.

Zgodnie z § 13 rozporządzenia ws. POL-on zdeponowanych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych nie aktualizuje się, nie oznacza się jako archiwalne i nie usuwa się.

Dodawanie oraz usuwanie plików nie jest możliwe w trybie edycji. Ingerowanie w treść pracy dyplomowej przekazanej do repozytorium wymaga zgody ministerstwa.

Aby dokonać zmian danych w zdeponowanej pracy, odszukaj ją za pomocą opisanego wcześniej procesu filtrowania. Po wejściu w odszukany rekord użyj przycisku  „Edycja” znajdującego się pod tytułem pracy, na górze strony.

Dokonaj zmiany danych.

Zapisz zmiany za pomocą przycisku zapisu znajdującego się na dole strony.

Deponowanie nowej pracy dyplomowej

Aby dokonać nowej rejestracji pracy dyplomowej w repozytorium, użyj przycisku „Dodaj nową pracę”. Znajduje się on na górze wykazu pisemnych prac dyplomowych. Następnie wypełnij formatkę zgodnie z umieszczonymi wskazówkami, przechodząc od jednej sekcji do kolejnej.

Wypełnij dane za pomocą klawiatury lub stosując się do wskazówek widocznych na ekranie. Użyj przycisku zapisu po wybranych sekcjach.

Sekcje należy wypełniać w kolejności od góry do dołu. Dopiero po wybraniu rodzaju dokumentu tożsamości z menu będziesz mógł wypełnić jego numer i kraj wydania. Po wybraniu uruchomienia studiów szare pola – dotyczące jego szczegółów – zostaną wypełnione automatycznie.

Sekcje lub dane obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką (*) lub stosownym opisem.

Zakres danych obowiązkowych jest zgodny z Art. 347 ustawy 2.0 i obejmuje:

 • Tytuł pracy,
 • Dane autora, promotora i recenzenta,
 • Plik pracy.

Możliwe jest przekazanie pracy, dla wielu autorów, z których tylko jeden się obronił a drugi oczekuje. W takim przypadku po obronie drugiego autora należy dokonać aktualizacji danych.

Dane autorów są weryfikowane z wykazem studentów na podstawie danych identyfikacyjnych (numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości), imienia, nazwiska oraz kodu uruchomienia.

W przypadku braku danych studenta w wykazie studentów nie jest możliwe przekazanie pracy dyplomowej.

   

Formaty pliku pracy lub załączników przyjmowane przez system to: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.

Rozmiar pliku z treścią pracy nie może przekroczyć 20 MB.

Aby dodać plik (lub pliki) z treścią pracy kliknij w przycisk „Dodaj”. Analogicznie do pliku z pracą możesz dodać załączniki.

Do momentu użycia przycisku „Zapisz pracę” możesz dokonać podmiany pliku z treścią pracy w sekcji „Treść pracy pisemnej”.

Aby podmienić dodany, ale niezdeponowany jeszcze plik, usuń dołączony błedny plik pracy lub załączniki, klikając w ikonę śmietnika przy wybranym pliku. Używając przycisku „Usuń wszystkie” który znajduje się tuż pod nazwą sekcji, usuniesz jednocześnie wszystkie dodane pliki. Następnie dołącz właściwy plik (lub pliki).

Zakończ rejestrację klikając w przycisk „Zapisz pracę”. Skutkuje to wysłaniem pracy do repozytorium.

Praca została zdeponowana nie w tym ORPPD

Jeżeli praca została wysłana przez pomyłkę do ORPPD 1.0, a nie do ORPPD 2.0, należy ją ponownie wprowadzić, już do właściwego archiwum.

Należy użyć mechanizmu aktualizacji („Znajdź i połącz z duplikatem pracy w ORPPD 1.0”) który sprawdza czy praca o tych samych metadanych (kontekst uczelni, autorzy, plik) jest już w ORPPD 1.0. W przypadku potwierdzenia – następuje aktualizacja pracy z ORPPD 1.0 do zakresu 2.0. Praca jest zapisywana w ORPPD 2.0

W konsekwencji pracę będzie można odnaleźć w ORPPD 2.0.