Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 13 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się datę wydania i numer decyzji o nadaniu stopnia doktora, o odmowie nadania stopnia doktora albo umorzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (§ 4 ust. 4 pkt 2. rozporządzenia w sprawie POL-on)

UWAGA! Postępowania o statusie „Umorzone” nie są widoczne publicznie. Dostęp do rekordu przysługuje wyłącznie jednostce, która go wprowadziła i ministerstwu bez względu na jego status (poprawny lub nieoprawny).

Edycja rekordu wymaga roli INST_DR_DRHAB nadanej na całość jednostki.

Aby zarejestrować umorzenie postępowania o nadanie stopnia doktora zaloguj się do systemu, przejdź do modułu Postępowania awansowe, wybierz wykaz postępowań awansowych przeprowadzanych na nowych zasadach. Odszukaj rekord, do którego chcesz dodać informacje o umorzeniu, wykorzystując filtry zestawienia.

Rejestracja umorzenia postępowania o nadanie stopnia doktora jest możliwa tylko dla rekordów w statusie „Postępowanie w toku”.

W rekordzie danej osoby wybierz zakładkę „Dane postępowania”.

Zjedź na dół ekranu do sekcji „Przebieg postępowania”. Kliknij w przycisk „Umórz postępowanie”.

Wprowadź do formularza:

  • Datę wydania decyzji,
  • Numer decyzji.

Prześlij dane do wykazu, korzystając z przycisku zapisu.

Po zapisie status postępowania zmienia się na „Umorzone”.