Jeśli chcesz dokonać korekty albo zmiany danych szkoły doktorskiej skorzystaj z opisanych poniżej akcji.

Korekta danych podstawowych

Jeśli chcesz skorygować nazwę szkoły doktorskiej lub datę jej utworzenia, wejdź w zakładkę „Dane podstawowe” i skorzystaj z przycisku „Koryguj”. Dane uaktywnią się do edycji. Możesz w nich wpisać właściwe wartości. Potwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Dodanie podmiotów współprowadzących szkołę doktorską

Zgodnie z art. 198 ust. 5 ustawy 2.0, szkoła doktorska może być prowadzona wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Szkołę doktorską powinien zarejestrować podmiot, który zgodnie z umową zawartą pomiędzy podmiotami prowadzącymi szkołę jest uprawniony do wprowadzania danych do POL-onu. Rejestrując szkołę w POL-onie, wskazuje on również podmioty współprowadzące. Jak to zrobić, przeczytasz tutaj (w szczególności w akapicie „Szkoła doktorska współprowadzona”).

Istnieje możliwość dodania podmiotów współprowadzących dla już zarejestrowanej szkoły doktorskiej. W tym celu wejdź w zakładkę „Dane podstawowe”. W sekcji „Podmioty współprowadzące” skorzystaj z przycisku „+ Dodaj nowy”. Uaktywni się formatka w postaci tabeli. W polu „Nazwa” zacznij wpisywać nazwę instytucji współprowadzącej. Wyświetlą się podpowiedzi. Wybierz właściwą z nich. Na koniec zaakceptuj wskazany podmiot klikając w zielony znacznik z prawej strony. Podmiot współprowadzący szkołę doktorską zostanie dodany.

W razie potrzeby możesz go:

  • skorygować, klikając w ikonę ołówka;
  • usunąć, klikając w ikonę kosza na śmieci.

Możesz dodać więcej podmiotów współprowadzących za pomocą przycisku „+ Dodaj nowy”.

Zarządzanie dyscyplinami, w których prowadzona jest szkoła doktorska

Aby zarządzać listą dyscyplin, w których prowadzona jest szkoła doktorska wejdź w zakładkę „Dane podstawowe”. W sekcji „Dyscypliny” skorzystaj z jednej z poniższych opcji.

Dodawanie dyscypliny

W przypadku, gdy chcesz dodać kolejną dyscyplinę do listy dyscyplin, w których prowadzona jest szkoła doktorska, kliknij w przycisk „+ Dodaj nową”.

Dodanie dyscypliny jest możliwe, jeśli instytucja posiadała uprawnienie do nadawania w niej stopnia co najmniej doktora przed utworzeniem szkoły, ale zapomniała uwzględnić tę dyscyplinę w katalogu dyscyplin szkoły doktorskiej.

Dodana dyscyplina obowiązuje od początku utworzenia danej szkoły doktorskiej.

Otworzy się formatka, w której najpierw wybierz dziedzinę z rozwijanej listy. Następnie wybierz dyscyplinę z rozwijanej listy. Zaakceptuj wskazaną dyscyplinę klikając w zielony znacznik z prawej strony.

Korekta dyscypliny

Jeśli się pomyliłeś i zarejestrowałeś w szkole doktorskiej niewłaściwą dyscyplinę, kliknij w akcję „Koryguj dyscyplinę” (ikona ołówka) z jej prawej strony. Formatka z dziedziną i dyscypliną otworzy się w trybie edycji. Możesz wybrać inną dziedzinę i dyscyplinę. Następnie kliknij w zielony znacznik, aby zaakceptować zmiany.

Dyscyplina zostanie skorygowana wstecznie, od początku utworzenia danej szkoły doktorskiej.

Taki sam efekt osiągniesz, jest usuniesz błędną dyscyplinę z listy (ikona kosza na śmieci), a następnie dodasz prawidłową dyscyplinę korzystając z akcji „+ Dodaj nową”.

Usuwanie dyscypliny

Aby usunąć dyscyplinę z listy dyscyplin, w których twoja instytucja prowadzi szkołę doktorską, kliknij w ikonę kosza na śmieci z prawej strony tej dyscypliny. Otworzy się okno dialogowe, w którym system prosi o potwierdzenie twojej decyzji. Jeśli jesteś pewien, kliknij w przycisk „Usuń wpis”. Dyscyplina zostanie usunięta z listy.

Dyscyplina zostanie usunięta wstecznie, od początku istnienia danej szkoły doktorskiej.

UWAGA! Nie można usunąć dyscypliny, dopóki występuje w niezakończonym programie kształcenia!

Zmiana listy dyscyplin

Opisane powyżej operacje dodawania, korekty lub usunięcia dyscypliny są zapisywane i obowiązują od początku zarejestrowania szkoły doktorskiej. Powinny być używane, jeśli się pomyliłeś i chcesz poprawić błąd.

Natomiast opisana poniżej operacja zmiany listy dyscyplin pozwala wprowadzić datę, od której zmiana obowiązuje. Powinna więc być używana, gdy zmienią się okoliczności faktyczne i chcemy to zarejestrować (podmiot zaczął kształcić w nowej dyscyplinie/zaprzestał kształcić w dotychczasowej dyscyplinie).

Po kliknięciu w przycisk „Zmień” pojawia się pod listą dyscyplin pole „Data obowiązywania zmiany”. Zanim ją wypełnisz, możesz wykonać jedną z czynności: dodać do listy dyscyplin nową dyscyplinę korzystając z akcji „+ Dodaj nową” lub usunąć tę, w której twoja instytucja nie zamierza już kształcić w szkole doktorskiej. Następnie w polu „Data obowiązywania zmiany” wpisz datę, od kiedy obowiązuje nowa lista dyscyplin. Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.


Zobacz też:

Usuwanie programu kształcenia i szkoły doktorskiej Podmioty współprowadzące Dane adresowe szkoły doktorskiej