System POL-on

POL-on to nie tylko aplikacja do raportowania danych o studentach i pracownikach uczelni. Rozumiany szeroko, Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on to cała sieć systemów i baz gromadzących dane o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. W ramach tej sieci znajdują się następujące systemy:

Ponadto, komunikują się one z niezależnymi systemami usługowymi, które mogą pobierać lub dostarczać pewne dane do systemu POL-on. Głównym celem sieci jest umożliwienie kształtowania polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego – przez MNiSW i inne agencje państwowe. Wszystkie powyższe systemy są administrowane przez OPI PIB.

Aplikacja POL-on

Jest sercem ekosystemu informacji o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgromadzone w POL-onie informacje są wykorzystywane w szczególności do:

  • ewaluacji uczelni i instytucji naukowych,
  • naliczania subwencji i dotacji dla nich,
  • spełniania przez nie obowiązków związanych ze sprawozdawczością.

Ponadto część informacji o podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych. Aplikacja POL-on jest podzielona na moduły. W wyniku reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki (ustawa 2.0) liczba modułów w POL-onie 2.0 zostanie zmniejszona. Nadal do najważniejszych informacji zgromadzonych w POL-onie należą te dotyczące poniższych obszarów:

 

Pozostałe systemy w sieci POL-on

ORPPD – Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych absolwentów szkół wyższych. Gromadzi pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach. Dostęp do ORPPD mają tylko uprawnione podmioty.

PBN (Polska Bibliografia Naukowa) i POL-index – stanowią repozytorium danych bibliometrycznych. Gromadzą informacje o:

  • publikacjach autorstwa polskich naukowców,
  • dorobku publikacyjnym jednostek naukowych,
  • czasopismach polskich i zagranicznych.

Zgromadzone w tych systemach dane są dostępne publicznie. Uprawnieni do dodawania i edycji danych są autorzy indywidualni, jednostki naukowe, przedstawiciele czasopism. Podobnie jak w przypadku aplikacji POL-on, trwają prace nad utworzeniem nowej wersji PBN, roboczo nazywanej PBN 2.0. Celem jest modernizacja systemu PBN i  dostosowanie go do wymogów ustawy 2.0.

Systemy usługowe

ELA – ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Badania są prowadzone na podstawie danych z POL-onu o absolwentach oraz danych ZUS.

JSA (Jednolity System Antyplagiatowy) – sprawdza prace dyplomowe pod kątem ich podobieństwa do innych źródeł, przez co pomaga przeciwdziałać naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa 2.0 nałożyła obowiązek sprawdzania w JSA wszystkich pisemnych prac dyplomowych. JSA jest udostępniany nieodpłatnie uczelniom i innym uprawnionym podmiotom.

5EDN (System Ewaluacji Dorobku Naukowego), służy ekspertom, którzy nadają kategorie naukowe, do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów nauki i szkolnictwa wyższego

Elektroniczny System Wyborczy – zapewnia pełną obsługę elektronicznego procesu wyborów członków do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów oraz Rady Doskonałości Naukowej.

Wybierz Studia – ogólnodostępny portal zawierający informacje o ofercie edukacyjnej szkół wyższych, statystyki dotyczące rekrutacji i inne informacje potrzebne do wyboru kierunku studiów przez kandydatów na uczelnie wyższe.

INVENTORUM – portal łączący naukowców z przemysłem i biznesem. Zapewnia dostęp do kompleksowej i rzetelnej informacji o innowacjach, projektach, przedsiębiorstwach i instytucjach naukowych oraz ekspertach i konferencjach.

OSF/ZSUN I (Obsługa Strumieni Finansowania/Zintegrowany system usług dla nauki – etap I) – zapewnia elektroniczną obsługę procesu przyznawania grantów i dotacji na prace badawcze i rozwojowe (z różnych strumieni finansowania) oraz obsługę procesów przeprowadzania konkursów, realizacji i nadzoru w ramach wszystkich rodzajów projektów.

Portal Rad-on – zajmuje szczególną pozycję w ekosystemie systemów OPI PIB. Rad-on to zintegrowana platforma informacyjna w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Powstaje w ramach projektu „Zintegrowany system usług dla nauki — etap II”, zaplanowanego na lata 2017-2020.

  • Będzie gromadził, przetwarzał i udostępniał  informacje o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce, korzystając z zasobów dziewięciu systemów dziedzinowych, w tym POL-onu*. Umożliwi to weryfikację i standaryzację tych danych, a w konsekwencji usprawnienie powyższych systemów.
  • Będzie oferował obywatelom, przedsiębiorcom i naukowcom jedno miejsce dostępu do informacji, dzięki czemu zostanie zrealizowany postulat otwartej nauki (w zakresie danych ogólnodostępnych). Część danych, ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów prawa, będzie dostępna dla podmiotów zalogowanych. Ponadto dane będą udostępnione zewnętrznym systemom informatycznym, które będą mogły je dalej wykorzystywać.
  • Umożliwi uczelniom i instytucjom szkolnictwa wyższego i nauki automatyczne zasilanie systemów dziedzinowych przez ich systemy informatyczne, co usprawni wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych.
  • Dzięki Rad-onowi każdy obywatel będzie miał wgląd w swoje dane zgromadzone w systemach dziedzinowych i możliwość ich weryfikacji (np. student o uzyskanej pomocy materialnej; pracownik naukowy o afiliacjach swoich publikacji).