Pracę w module umożliwia posiadanie roli edycyjnej – INST_PATENTY_ADM w POL-on. System przewiduje rolę podglądową do modułu tj. INST_PATENTY_PODGLAD. Obie role należy nadać na całą instytucję.

Aby dokonać powiązania hodowcy z pracownikiem lub doktorantem jednostki, a następnie dodać dane o oświadczeniu upoważniającym do zaliczenia osiągniecia do ewaluacji nie trzeba posiadać żadnej dodatkowej roli w systemie.

Zakres danych w zakresie patentu na wynalazek (§ 2. ust. 10, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on) obejmuje:

 • nazwę gatunku, w tym nazwę botaniczną,
 • nazwę odmiany,
 • nazwa podmiotu uprawnionego,
 • numer w księdze ochrony wyłącznego prawa prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub równoważny z zagranicy, w szczególności przyznany przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO),
 • nazwę podmiotu przyznającego wyłączne prawo,
 • datę przyznania wyłącznego prawa,
 • nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę,
 • dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
 • nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
 • imiona i nazwiska pozostałych osób, które wyhodowały albo odkryły i wyprowadziły odmianę rośliny, oraz – jeżeli są znane – numery ORCID.

Zakres danych o osiągnieciach wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. (§ 9 ust. 3; § 11 ust. 1) powinien być wprowadzony do systemu POL-on w terminie do dnia 31.12 roku następującego po roku zaistnienia zmiany.

W przypadku osiągnięć naukowych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej dane dotyczące tych osiągnięć wprowadza się w terminie do dnia 15.01 roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana.

Wsteczne uzupełnianie danych za okres od 1.01.2017 roku należy wykonać do 30.06.2021 roku. 

Aby dodać prawo na wzór użytkowy do wykazu, wybierz z menu POL-on 2.0 moduł Patenty i prawa ochronne. Następnie wybierz odpowiedni wykaz.

Kliknij w przycisk „+ Dodaj patent lub prawa ochronne”, znajdujący się pod nazwą wykazu, a następnie wybierz „Dodaj wyłączne prawo hodowcy do odmiany rośliny”.

Otworzy się formatka, którą należy wypełnić.

Wprowadź dane w kolejnych sekcjach.

 • Dane ochrony
  • Numer w księdze ochrony wyłącznej,
  • Nazwa podmiotu udzielającego wyłączne prawo, a następnie:
  • Państwo na terytorium którego otrzymano ochronę,
  • Data przyznania,
 • Nazwa botaniczna,
 • Nazwa gatunku,
 • Nazwa odmiany,
 • Podmiot uprawniony,
 • Hodowca

W przypadku powiązania hodowcy z pracownikiem lub doktorantem jednostki dodatkowo:

  • Oświadczenie

Wykaz podmiotów udzielających wyłączne prawo hodowcy:

 • COBORU – Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
 • CPVO – Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

W przypadku ręcznego dodania hodowcy nie zapomnij powiązać go z pracownikiem lub doktorantem instytucji – w celu późniejszego wprowadzenia mu oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania jego osiągnięcia w procesie ewaluacji.

Procesy dodawania hodowcy, powiązania go z pracownikiem lub doktorantem oraz dodawania oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania osiągnięcia w ewaluacji  przebiegają analogicznie do ścieżek opisanych we wpisie dotyczącym rejestracji patentu dla twórców.

Użyj przycisku „Zapisz” znajdującego się na dole strony po uzupełnieniu wszystkich danych dotyczących prawa ochronnego. System poinformuje cię o błędach komunikatem na górze ekranu.

Wprowadzone dane o wyłącznych prawach hodowcy można zweryfikować w zewnętrznych źródłach

Dane o wyłącznych prawach hodowcy wydanych przez COBORU – Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych można zweryfikować w księdze ochrony roślin, który znajduje się na stronie: https://coboru.gov.pl/Polska/Ochrona/gat_w_ko.aspx

Dane o wyłącznych prawach hodowcy wydanych przez CPVO – Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin, który można zweryfikować w publicznej wyszukiwarce, który znajduje się na stronie: https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/mypvr/#!/en/publicsearch