Role

W celu obsługi (rejestracji i edycji) szkół doktorskich użytkownik musi mieć nadaną rolę INST_SZKOLY_DR_ADM. Natomiast rola do podglądu danych to INST_SZKOLY_DR_PODGLAD.

Zakres danych i podstawy prawne

Zgodnie z art. 346 ust. 1 pkt 11 ustawy 2.0, wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki obejmuje informacje o prowadzonych szkołach doktorskich. W POL-onie 2.0 ta część wykazu została wyodrębniona w postaci modułu Szkoły doktorskie. 

Szczegółowy zakres zbieranych danych został uregulowany w § 5 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia ws. POL-on:

W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się:
1) informacje o szkole doktorskiej:
a) nazwę,
b) datę utworzenia,
c) adres,
d) w przypadku szkoły doktorskiej prowadzonej wspólnie:
– nazwy podmiotów współprowadzących szkołę doktorską,
– nazwę podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzanie danych do Systemu POL-on oraz uprawnionego do otrzymywania  środków finansowych na wspólne kształcenie,
e) nazwę podmiotu, we współpracy z którym jest prowadzone kształcenie,
f) dyscypliny, w których jest prowadzone kształcenie,
g) nazwę albo zakres programu kształcenia,
h) liczbę semestrów przewidzianą w programie kształcenia,
i) datę zaprzestania kształcenia.

Termin na uzupełnienie danych

Podmiot prowadzący szkołę doktorską powinien aktualizować dane na jej temat w systemie POL-on na bieżąco, w okresie 21 dni od zaistnienia zmiany.

Podstawa prawna:

12 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzania ws. POL-on
Rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności i osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
(…) 2) aktualizuje dane w wykazie instytucji, o których mowa w art. 346 ust. 1:
a) pkt 1-6, 8, 9, 11 i 12 ustawy, w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany.
(…) 4. Dane w wykazie instytucji nie są archiwizowane i nie są usuwane, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Wygląd i zawartość modułu

Aby wejść do modułu Szkoły doktorskie, po zalogowaniu do POL-onu kliknij w niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu.

W menu bocznym, które się pojawi, wybierz pozycję „Szkoły doktorskie”. Zobaczysz „Wykaz prowadzonych szkół doktorskich” w twojej instytucji.

Wykaz prowadzonych szkół doktorskich jest dostępny w dwóch widokach: tabelarycznym lub listy.

W widoku tabelarycznym zobaczysz:

  • wyszukiwarkę szkół doktorskich oraz dostępne filtry (w lewej kolumnie);
  • listę szkół doktorskich przedstawioną w formie tabeli.

Tabela zawiera nazwę szkoły doktorskiej z datą utworzenia szkoły oraz listę dyscyplin, w których prowadzone jest kształcenie w ramach danej szkoły. Kliknięcie w daną szkołę spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na jej temat.

Aby przejść do widoku listy, kliknij w ikonę listy w prawym górnym rogu ekranu.

W widoku listy zobaczysz:

  • wyszukiwarkę szkół doktorskich oraz dostępne filtry (lewa kolumna);
  • listę szkół doktorskich (środkowa kolumna);
  • podgląd podstawowych informacji na temat zaznaczonej szkoły doktorskiej (prawa kolumna).

Nazwa szkoły doktorskiej w nagłówku tej kolumny jest aktywnym linkiem. Kliknij w nią, aby przejść do szczegółów dotyczących tej szkoły.

Aby zmienić widok na tabelaryczny, kliknij w ikonę tabeli w prawym górnym rogu ekranu.

Sortowanie wyników

Zarówno w widoku tabelarycznym, jak i w widoku listy możesz posortować wyniki alfabetycznie rosnąco lub malejąco. Domyślnie ustawione jest sortowanie od A do Z.

Czyszczenie filtrów/wyników wyszukiwania

Uwaga!  Jeśli wyszukujesz szkołę doktorską korzystając z wyszukiwarki lub dostępnych filtrów, system zapamiętuje zadane kryteria wyszukiwania. Nie są one automatycznie czyszczone przed następnym wyszukiwaniem. Umożliwia to wyszukiwanie przy zastosowaniu wielu kryteriów jednocześnie.

W związku z tym, jeśli chcesz zmienić kryterium wyszukiwania, zawsze najpierw wyczyść aktualnie ustawione filtry. Zrobisz to klikając komendę „Wyczyść” z prawej strony filtrów. Jeśli tego nie zrobisz, dodasz jedynie kolejne kryteria do tych już ustawionych. W rezultacie wynik wyszukiwania będzie bardzo zawężony i możesz nie otrzymać tego, który cię interesuje.

Symbol zamkniętej kłódki

Przy niektórych szkołach doktorskich widocznych w wykazie szkół doktorskich prowadzonych przez twoją instytucję możesz zobaczyć symbol zamkniętej kłódki. Oznacza to, że twój podmiot jest podmiotem współprowadzącym tę szkołę doktorską i ma wgląd do jej danych, ale nie ma możliwości ich edycji.

Wynika to z faktu, że szkoła została zarejestrowana przez podmiot prowadzący, który wskazał twoją instytucję jako współprowadzącą. Podstawa takiego działania leży w umowie zawartej pomiędzy podmiotami, dotyczącej wspólnego prowadzenia szkoły doktorskiej. W umowie strony wskazują, który z podmiotów ma charakter instytucji wiodącej i jest odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on. Tylko instytucja wiodąca rejestruje w systemie dane dotyczące szkoły doktorskiej i kształcących się w niej doktorantów.

Podstawa prawna

Art. 198 ust. 5 ustawy 2.0: Szkoła doktorska może być prowadzona wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe, z których każde posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie. Szczegółowy podział zadań związanych z prowadzeniem szkoły doktorskiej oraz sposób ich finansowania określa umowa zawarta w formie pisemnej, która wskazuje również podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1, i uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej.


Zobacz też:

Rejestracja szkoły doktorskiej Podmioty współprowadzące Dodawanie programu kształcenia Usuwanie programu i szkoły Uprawnienia do nadawania stopnia Dane adresowe szkoły doktorskiej