Kto może być ekspertem?

Ekspertem może być osoba, spełniająca wymagania określone ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określone w art. 259 ust. 4 oraz art. 272 ust. 1 (w związku z art. 274 ust. 2), tj.:

 • posiada znaczący dorobek naukowy lub artystyczny
 • ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej
 • nie popełniła czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem
 • posiada co najmniej stopień doktora
 • aktywnie uczestniczy w realizacji badań naukowych i ma znaczące osiągnięcia w tym zakresie
 • nie ukończyła 70. roku życia [do dnia powołania na eksperta przez przewodniczącego KEN]
 • spełnia następujące wymagania (o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy PSWiN):
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych
  • korzysta z pełni praw publicznych
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • nie była karana karą dyscyplinarną
  • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,

a także rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej w § 5 ust. 2 pkt 1, tj. osoba posiadająca biegłą znajomość języka angielskiego (przez którą należy rozumieć znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w prowadzeniu ewaluacji w języku angielskim).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w kształceniu doktorantów lub aktywne uczestnictwo w kształceniu doktorantów (obecnie lub przeszłości, informacja nt. form aktywności itd.)
 • doświadczenie w ewaluacji szkół doktorskich/systemów kształcenia doktorantów w innych krajach.

Kto nie może być ekspertem?

Ekspertem nie może być:

 • rektor
 • dyrektor instytutu Polskiej Akademii Nauk
 • dyrektor instytutu badawczego
 • dyrektor instytutu międzynarodowego
 • dyrektor Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika
 • dyrektor szkoły doktorskiej bądź inna osoba kierująca szkołą doktorską
 • członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • członek Rady Doskonałości Naukowej
 • członek Komitetu Polityki Naukowej
 • Prezes i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej.

Dodatkowo ekspertem do ewaluacji danej szkoły doktorskiej nie będzie mogła być osoba:

 • zatrudniona w podmiocie prowadzącym daną szkołę doktorską
 • prowadząca kształcenie w podmiocie prowadzącym daną szkołę doktorską lub w danej szkole doktorskiej
 • uczestnicząca w ocenie śródokresowej przeprowadzanej w danej szkole doktorskiej
 • u której występuje inny niż wymienione w pkt 1-3 konflikt interesów.