UWAGA! Pliki importowe nadal są wczytywane w POL-on 1 w module Administracja (w wersji produkcyjnej i demonstracyjnej).

Rejestracja studenta nieposiadającego polskiego obywatelstwa obejmuje:

 • Uzupełnienie danych identyfikacyjnych i osobowych
 • Przypisanie studenta do uruchomienia
 • Wskazanie podstawy przyjęcia i kształcenia.

Po rejestracji można będzie podać dodatkowe informacje dotyczące studiów np. dotyczące pomocy materialnej.

Aby zarejestrować nowego studenta nieposiadającego polskiego obywatelstwa, należy wykonać poniższe czynności.

W wykazie studentów twojej jednostki kliknij w przycisk „Zarejestruj rozpoczęcie studiów”, znajdujący się nad zestawieniem zarejestrowanych studentów. Za jego pomocą przejdziesz do formularza dodawania nowego studenta.

​Dane identyfikacyjne

Zaznacz identyfikację dokument tożsamości, a następnie wprowadź z rozwijanego menu jego typ, wpisz numer dokumentu i kraj wydania. Kliknij w przycisk „Dane osobowe”.

UWAGA! Obywatele polscy są identyfikowani w systemie wyłącznie numerem PESEL. Cudzoziemcy również mogą mieć nadany numer PESEL. Jeśli cudzoziemiec ma numer PESEL może być nim identyfikowany w POL-onieCudzoziemcy nie posiadający PESEL są identyfikowani w systemie za pomocą wskazanego dokumentu tożsamości (typ, numer, kraj wydania dokumentu). Nie ma możliwości identyfikacji studenta kilkoma identyfikatorami (np. numerem PESEL i dowodem tożsamości/paszportem). 

System dokona weryfikacji czy osoba o wskazanym identyfikatorze była wcześniej rejestrowana w kontekście twojej uczelni.

W przypadku studenta nierejestrowanego wcześniej, w kolejnym kroku uzupełnij jego dane osobowe. Dane obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką. 

​Dane osobowe

Korzystając z klawiatury lub dostępnych wartości wprowadź:

 • Nazwisko
 • Imię 
 • Rok urodzenia
 • Płeć
 • Obywatelstwo (możliwość podania kilku wartości)
 • Państwo urodzenia.

Zaznacz czy cudzoziemiec ma:

 • Kartę Polaka.

W przypadku braku imienia lub nazwiska dopuszczalne jest stosowanie myślnika.

​W kolejnym kroku (przycisk „Kierunek studiów”) wskaż uruchomienie, na które przyjęto studenta.

W przypadku studenta rejestrowanego wcześniej, dane osobowe zostaną uzupełnione w oparciu o informacje z wcześniejszych studiów. 

Jeśli system podpowiada ci dane osoby, które różnią się od tego co chciałeś wprowadzić do formularza sprawdź poprawność wprowadzonego dokumentu tożsamości.

Na każdym etapie rejestracji  możesz anulować proces korzystając z linku „Porzuć rejestrację”. System będzie potrzebował potwierdzenia czynności (przycisk „Porzuć rejestrowanie”).

 

Kierunek studiów 

Aby przypisać studenta do właściwego kierunku wskaż rodzaj rekrutacji. W tym wpisie została przedstawiona rekrutacja na kierunek z kodem uruchomienia.

Jeśli chcesz zarejestrować studenta pochodzącego z rekrutacji bez przypisania do kierunku postępuj zgodnie ze ścieżką opisaną w odrębnym wpisie tu.

Aby przypisać właściwe uruchomienie studiów do danych studenta skorzystaj z wyszukiwania po nazwie lub kodzie. Po oznaczeniu wybranego sposobu wprowadź nazwę lub kod uruchomienia. W przypadku wprowadzenia nazwy system podpowie ci odnalezione uruchomienia. Wskaż właściwe uruchomienie.

Jeśli studia mają charakter międzydziedzinowy postępuj zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

W kolejnym kroku dodasz informacje o semestrze (przycisk „Semestr studiów”).

Parametry rozpoczęcia studiów

Dodaj informacje o semestrze studenta wskazując:

 • Rok akademicki
 • Semestr (zimowy, letni)
 • Semestr studenta
 • Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów.

Następnie wybierz z kalendarza:

 • Datę rozpoczęcia studiów

oraz odpowiedź na pytania:

 • Czy realizuje kształcenie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela? 
 • Czy realizuje kształcenie na studiach wspólnych?

Kliknij w przycisk „Punkty ECTS”.

Punkty ECTS

Wprowadź uzyskane punkty ECTS . Uzyskane punkty ECTS u nowo rejestrowanego studenta to „0”. Właściwe punkty (odpowiadające zaliczonym przedmiotom) zostaną dodane po semestrze. 

W formularzu możesz także podać informacje dodatkowe – punkty ECTS zatwierdzone w procesie potwierdzenia efektów uczenia się (dotyczy pierwszego semestru, na który został przyjęty student).

Ostatni krok to rejestracja podstawy studiowania (przycisk „Podstawy studiowania”).

​Podstawa przyjęcia i kształcenia cudzoziemca

Rejestracja tej obowiązkowej informacji dla cudzoziemców została opisana w osobnym wpisie tu.

​Podstawa zwolnienia z opłat

Cudzoziemca może zostać zwolniony z opłat. Informacja ta podlega obowiązkowej rejestracji o ile dotyczy studenta. Podstawę zwolnienia z opłat możesz wprowadzić do formularza na etapie rejestracji studenta lub później. Proces ten został opisany tutaj.

Po rejestracji możesz dodać studentowi informacje o uzyskanej pomocy materialnej

Zarejestrowanego studenta możesz usunąć z wykazu zgodnie z procedurą opisaną tutaj.

Inne przydatne wpisy: