Termin uzupełnienia danych

Wsteczne uzupełnienie danych w systemie POL-on 2.0 od 1.01.2017 roku należy zakończyć do 30.06.2021 roku. Zgodnie z komunikatem MEiN, ministerstwo nie przewiduje sankcji za uzupełnienie danych po wyznaczonym terminie.

Uzupełnienie danych o osiągnięciach artystycznych od roku 2017 możliwe jest poprzez dodanie nowego osiągnięcia za pomocą przycisku „+ Dodaj osiągnięcie artystyczne” lubza pomocą importu pliku w formacie CSV lub XML.

Ścieżka dodawania nowego osiągnięcia za pomocą przycisku „+ Dodaj osiągnięcie artystyczne” została opisana w osobnym wpisie.

Import danych o osiągnięciach artystycznych

Ze względu na brak migracji danych ze starej aplikacji do nowej umożliwiamy pobranie wprowadzonych informacji, uzupełnienie ich o zakres nowych danych i zaimportowanie do POL-on 2.0.

Proces dodawania informacji o osiągnięciach artystycznych za pomocą pliku importu dotyczy osiągnięć artystycznych, których rok realizacji lub upublicznienia jest równy lub późniejszy niż 2017.

Proces importu wymaga: 

  1. Pobrania danych ze starej aplikacji za pomocą raportu wygenerowanego w Module Raporty (Obszar – Osiągniecia artystyczne) w formacie CSV. Informacje o raporcie znajdziesz w dedykowanym wpisie pomocy.
  2. Uzupełnienia wyeksportowanych danych zgodnie z wytycznymi KEN i MEiN. Informacje szczegółowe znajdziesz w tabeli poniżej i podręczniku KEN.
  3. Wgrania pliku importu korzystając z przycisku znajdującego się nad wykazem osiągnięć artystycznych instytucji.

Dane o osiągnięciach artystycznych od 2017 roku możesz zaimportować z wykorzystaniem pliku z systemu wewnętrznego uczelni w formacie CSV, pamiętając o tym, by uzupełnić dane do zakresu przewidzianego aktualnymi przepisami prawnymi.

Wytyczne uzupełnienia wyeksportowanych danych (plik CSV)

Wyeksportowany plik z poziomu Modułu Raporty POL-on 2.0 zawiera osiągnięcia artystyczne zarejestrowane w systemie POLON 1, dla których rok realizacji lub rok upublicznienia jest równy lub większy od 2017 i dla których, jako jeden z autorów, został wskazany pracownik podmiotu.

Raport zawiera jeden wiersz dla jednego osiągnięcia artystycznego, tzn. nawet jeżeli osiągnięcie posiada wielu współautorów, do raportu zostanie wygenerowany jeden losowy autor (pracownik) z podmiotu. Analogiczna sytuacja wystąpi w przypadku np. nagród, wyróżnień itp.

Plik w formacie CSV powinien mieć kodowanie w standardzie UTF-8, dopuszczalne są również inne kodowania, np. cp1250.

Uwaga! Otwarcie pliku CSV w EXCEL może zepsuć formatowanie danych w pliku CSV (np. format daty).

Aby prawidłowo zaimportować dane o osiągnięciach artystycznych do POL-on 2.0 uzupełnij zestawienie zgodnie z poniższymi wytycznymi (kliknij w zdjęcie, aby powiększyć):

Podręcznik KEN

Podręcznik dla ekspertów i podmiotów ewaluowanych w dziedzinie sztuki (plik pdf)

Słowniki dla Osiągnięć artystycznych

Słownik: Typy (plik xlsx)

Słownik: Rodzaje (plik xlsx)

Słowniki dostępne są również w dokumentacji REST API (rodzaje dokumentów tożsamości, kraje, itp.): https://polon2.opi.org.pl/arts-api/swagger-ui/index.html?configUrl=/arts-api/v3/api-docs/swagger-config#/

Przykładowy plik importu

Import OA – przykład (plik csv)

Wgranie uzupełnionego pliku importu (CSV)

W celu wgrania pliku z uzupełnionymi danymi o osiągnięciach przejdź do modułu Osiągnięcia artystyczne. Wybierz wykaz osiągnięć artystycznych twojej instytucji, a następnie użyj przycisku „Import CSV” znajdującego się nad zestawieniem.

Za pomocą pliku CSV możesz dodać ograniczony zakres informacji dotyczących osiągnięcia artystycznego. W przypadku konieczności dodania wielu informacji tego samego rodzaju (np. wprowadzenia kilku autorów lub nagród)  po dokonaniu importu, wejdź do szczegółów osiągnięcia i uzupełnij właściwe sekcje.