Termin uzupełnienia danych

Wsteczne uzupełnienie danych w systemie POL-on 2.0 od 1.01.2017 roku należy zakończyć do 30.06.2021 roku. Zgodnie z komunikatem MEiN, ministerstwo nie przewiduje sankcji za uzupełnienie danych po wyznaczonym terminie.

Uzupełnienie danych o osiągnięciach artystycznych od roku 2017 możliwe jest poprzez dodanie nowego osiągnięcia za pomocą przycisku „+ Dodaj osiągnięcie artystyczne” lubza pomocą importu pliku w formacie CSV lub XML.

Ścieżka dodawania nowego osiągnięcia za pomocą przycisku „+ Dodaj osiągnięcie artystyczne” została opisana w osobnym wpisie.

Import danych o osiągnięciach artystycznych

Ze względu na brak migracji danych ze starej aplikacji do nowej umożliwiamy pobranie wprowadzonych informacji, uzupełnienie ich o zakres nowych danych i zaimportowanie do POL-on 2.0.

Proces dodawania informacji o osiągnięciach artystycznych za pomocą pliku importu dotyczy osiągnięć artystycznych, których rok realizacji lub upublicznienia jest równy lub późniejszy niż 2017.

Proces importu wymaga: 

  1. Pobrania danych ze starej aplikacji za pomocą raportu wygenerowanego w Module Raporty (Obszar – Osiągniecia artystyczne) w formacie CSV. Informacje o raporcie znajdziesz w dedykowanym wpisie pomocy.
  2. Uzupełnienia wyeksportowanych danych zgodnie z wytycznymi KEN i MEiN. Informacje szczegółowe znajdziesz w tabeli poniżej i podręczniku KEN.
  3. Wgrania pliku importu korzystając z przycisku znajdującego się nad wykazem osiągnięć artystycznych instytucji.

Dane o osiągnięciach artystycznych od 2017 roku możesz zaimportować z wykorzystaniem pliku z systemu wewnętrznego uczelni w formacie CSV, pamiętając o tym, by uzupełnić dane do zakresu przewidzianego aktualnymi przepisami prawnymi.

Wytyczne uzupełnienia wyeksportowanych danych (plik CSV)

Wyeksportowany plik z poziomu Modułu Raporty POL-on 2.0 zawiera osiągnięcia artystyczne zarejestrowane w systemie POLON 1, dla których rok realizacji lub rok upublicznienia jest równy lub większy od 2017 i dla których, jako jeden z autorów, został wskazany pracownik podmiotu.

Raport zawiera jeden wiersz dla jednego osiągnięcia artystycznego, tzn. nawet jeżeli osiągnięcie posiada wielu współautorów, do raportu zostanie wygenerowany jeden losowy autor (pracownik) z podmiotu. Analogiczna sytuacja wystąpi w przypadku np. nagród, wyróżnień itp.

Plik w formacie CSV powinien mieć kodowanie w standardzie UTF-8, dopuszczalne są również inne kodowania, np. cp1250.

Uwaga! Otwarcie pliku CSV w EXCEL może zepsuć formatowanie danych w pliku CSV (np. format daty).

Aby prawidłowo zaimportować dane o osiągnięciach artystycznych do POL-on 2.0 uzupełnij zestawienie zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Kolumna Czy obowiązkowe? Dozwolone wartości Informacje
CZY_NADPISAC Tak TAK/NIE System rozpoznaje osiągnięcie artystyczne według klucza naturalnego, jakim jest zestaw danych: Rodzaj osiągnięcia + Tytuł osiągnięcia + Autor (pesel/nr dokumentu).

  • Jeżeli użytkownik wybierze TAK, a klucz naturalny nie ulegnie zmianie (nie można zmienić żadnego ze znaków, nawet w przypadku pomyłki), wówczas system usunie dotychczasowe dane dla osiągnięcia artystycznego (nawet te wpisane za pomocą Interfejsu dalej: GUI) i nadpisze je nowymi – podanymi w pliku;
  • Jeżeli użytkownik chce dokonać zmian w atrybutach stanowiących klucz naturalny – musi dokonać tego za pomocą GUI.
  • Jeżeli użytkownik wybierze NIE, wówczas system zweryfikuje, czy nie ma duplikatów dla ww. klucza naturalnego, i tylko jeśli nie ma – doda nowe osiągnięcie artystyczne.
PODMIOT_ID Nie ID podmiotu – wartość wygenerowana z POLON 1 Wartości tej nie należy zmieniać, ani uzupełniać w przypadku nowych danych – zostanie ona pobrana z kontekstu logowania użytkownika do systemu POL-on 2.0
ID_OSIAGNIECIA Nie ID osiągnięcia z systemu POLON1 Wartość nie jest wymagana do importu danych do systemu POL-on 2.0
DYSCYPLINA Tak Wartość słownikowa Należy podać kod dyscypliny – wartość słownikową (odnośnik do słownika znajduje się pod tabelą).
RODZAJ_STARY Nie Rodzaj osiągnięcia z POLON1 Wartość informacyjna – nie zostanie zaimportowana do systemu POL-on 2.0
RODZAJ_ANKIETA_STARY Nie Rodzaj osiągnięcia z POLON1 Wartość informacyjna – nie zostanie zaimportowana do systemu POL-on 2.0
RODZAJ Tak Wartość słownikowa Niezbędny element – stanowiący część klucza naturalnego osiągnięcia – wartość słownikowa – kod rodzaju osiągnięcia (odnośnik do słownika znajduje się pod tabelą).
TYP Nie Wartość słownikowa Kod typu osiągnięcia – wartość słownikowa (odnośnik do słownika znajduje się pod tabelą).
Element nieobowiązkowy stanowiący doszczegółowienie rodzaju osiągnięcia.
TYTUŁ Tak Tytuł (nazwa/tytuł/rola) – unikatowy tytuł osiągnięcia – max. 300 znaków ze spacjami. Szczegółowe wytyczne na temat właściwego uzupełniania pola „Tytuł” dostępne są w Podręczniku dla ekspertów i podmiotów ewaluowanych w dziedzinie sztuki.
KRAJ_REAL Obowiązkowo należy podać przynajmniej jedną parę danych, to jest państwo i rok realizacji lub państwo i rok pierwszego upublicznienia (jeśli dotyczy danego typu osiągnięcia) Wartość słownikowa Państwo realizacji
ROK_REAL Jw. Rok realizacji
KRAJ_UPUBL Jw. Wartość słownikowa Państwo pierwszego upublicznienia
ROK_UPUBL Jw. Rok pierwszego upublicznienia
CHARAKTERYSTYKA Tak Charakterystyka osiągnięcia artystycznego – max. 600 znaków ze spacjami
ZAKRES Tak Wartość słownikowa: międzynarodowy, ogólnopolski Zakres rozpowszechnienia osiągnięcia artystycznego
WYDAWNICTWO Nie Nazwa wydawnictwa, które wydało publikację z zakresu sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki; max. 300 znaków ze spacjami
AUTOR_TYP Tak Wartość słownikowa: EMPLOYEE, PHD_STUDENT Typ autora:

  • Pracownik,
  • Doktorant
AUTOR_IMIE Tak Imię autora
AUTOR_2IMIE Nie Drugie imię autora
AUTOR_NAZWISKO Tak Nazwisko autora
AUTOR_PREXIX Nie Prefiks nazwiska autora
AUTOR_PESEL Tak (lub komplet dla dokumentu tożsamości) PESEL autora
AUTOR_TYP_DOK Tak (komplet danych dla dokumentu tożsamości lub PESEL) Wartość słownikowa Typ dokumentu tożsamości autora
AUTOR_NR_DOK Tak (komplet danych dla dokumentu tożsamości lub PESEL) Nr dokumentu tożsamości autora
AUTOR_KRAJ_DOK Tak (komplet danych dla dokumentu tożsamości lub PESEL) Kraj wydania dokumentu tożsamości autora
OSWIADCZENIE_DYSC Nie Wartość słownikowa Dyscyplina wykazana w oświadczeniu upoważniającym podmiot do wykazania osiągnięcia w ewaluacji
OSWIADCZENIE_DATA Nie Data złożenia oświadczenia upoważaniającego podmiot do wykazania osiągnięcia w ewaluacji;

format: RRRR-MM-DD

NAGRODA_NAZWA Nie Nazwa konkursu – max. 300 znaków ze spacjami
NAGRODA_CHARAKTERYSTYKA Nie Charakterystyka nagrody lub wyróżnienia – max. 500 znaków ze spacjami
NAGRODA_KRAJ Nie Wartość słownikowa Nazwa państwa, w którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie
NAGRODA_ROK Nie Rok przyznania nagrody
NAGRODA_PODMIOT Nie Nazwa podmiotu przyznającego nagrodę – max. 300 znaków ze spacjami
KOLEKCJA_NAZWA Nie Nazwa kolekcji albo miejsca o szczególnym znaczeniu dla kultury – w przypadku dzieła plastycznego lub projektowego – sekcja nieobowiązkowa dla sztuk filmowych i teatralnych oraz sztuk muzycznych; max. 300 znaków ze spacjami
KOLEKCJA_KRAJ Nie Wartość słownikowa Nazwa państwa, w którym znajduje się kolekcja albo miejsce o szczególnym znaczeniu dla kultury – sekcja nieobowiązkowa dla sztuk filmowych i teatralnych oraz sztuk muzycznych;

Podręcznik KEN

Podręcznik dla ekspertów i podmiotów ewaluowanych w dziedzinie sztuki (plik pdf)

 

Słowniki dla Osiągnięć artystycznych

Słownik: Typy (plik xlsx)

Słownik: Rodzaje (plik xlsx)

Słowniki dostępne są również w dokumentacji REST API (rodzaje dokumentów tożsamości, kraje, itp.): https://polon2.opi.org.pl/arts-api/swagger-ui/index.html?configUrl=/arts-api/v3/api-docs/swagger-config#/

 

Przykładowy plik importu

Import OA – przykład (plik csv)

 

Wgranie uzupełnionego pliku importu (CSV)

W celu wgrania pliku z uzupełnionymi danymi o osiągnięciach przejdź do modułu Osiągnięcia artystyczne. Wybierz wykaz osiągnięć artystycznych twojej instytucji, a następnie użyj przycisku „Import CSV” znajdującego się nad zestawieniem.

Za pomocą pliku CSV możesz dodać ograniczony zakres informacji dotyczących osiągnięcia artystycznego. W przypadku konieczności dodania wielu informacji tego samego rodzaju (np. wprowadzenia kilku autorów lub nagród)  po dokonaniu importu, wejdź do szczegółów osiągnięcia i uzupełnij właściwe sekcje.