Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów. Więcej informacji w komunikacie MEiN.

W przypadku ukończenia studiów I stopnia i rozpoczęcia studiów II stopnia, albo przerwania studiów (skreślenia z listy) i rozpoczęcia kolejnych, sumują się wyłącznie okresy studiowania (tj. do ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów).

UWAGA! System waliduje świadczenia przyznane od styczna 2022 r.  licząc semestry.

Aby zarejestrować studentowi informacje o przyznanych świadczeniach, odszukaj go za pomocą danych identyfikacyjnych w sekcji filtrów zestawienia. W danych studenta wybierz sekcję „Podsumowanie przebiegu studiów”, a następnie przejdź do danych o studiach na kierunku, używając aktywnego linku ukrytego pod nazwą kierunku. 

Wybierz zakładkę „Świadczenia”, a następnie wybierz rok akademicki za pomocą przycisku („Wybierz rok)”. Aktywny przycisk „Dodaj rok akademicki” pozwoli ci przejść do formularza.

Od 1 października 2019 roku studenci mogą otrzymywać:

  • stypendium ministra,
  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora,
  • zapomogę.

Wskaż właściwe świadczenie z rozwijanego menu, a następnie zaznacz checboxy przy odpowiednich miesiącach. Dodaj informacje za pomocą przycisku na dole strony.

W przypadku konieczności rejestracji innego typu świadczenia, przejdź powyższą ścieżkę jeszcze raz.

Informacje o zarejestrowanej pomocy materialnej w danym roku akademickim będą widoczne po kliknięciu w belkę.