Uwaga! Dane o:

  • wszczęciu postępowania awansowego na stopień doktora,
  • nadaniu stopnia doktora,
  • pozbawieniu stopnia doktora z powodu unieważnienia decyzji o nadaniu stopnia

przekazywane do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora po uprzednim powiązaniu postępowania awansowego z kandydatem na doktora. Powiązania dokonuje się z poziomu modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Nadanie stopnia

Aby zarejestrować nadanie stopnia doktora osobie, wobec której toczy się postępowanie awansowe, odnajdź właściwe postępowanie na wykazie postępowań (za pomocą dostępnej wyszukiwarki i/lub filtrów) i wejdź w jego szczegóły.

Pamiętaj, że jest to wykaz postępowań, a nie wykaz osób. Jedna osoba może na nim widnieć kilka razy, jeżeli toczy/toczyło się wobec niej więcej niż jedno postępowanie awansowe. Upewnij się, że wybrałeś właściwe postępowanie.

Wejdź w zakładkę „Dane postępowania”. W sekcji „Przebieg postępowania” kliknij w przycisk „Nadaj stopień”.

Otworzy się okno dialogowe, w którym podaj:

  • datę nadania stopnia; chodzi o datę, z którą faktycznie stopień został nadany, a nie datę rejestracji tego faktu w POL-onie; nie może to być data z przyszłości (ale może to być data bieżąca);
  • numer decyzji o nadaniu stopnia, wynikający z dokumentacji podmiotu.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. Informacje pojawią się w sekcji „Przebieg postępowania”.

Status postępowania na wykazie postępowań zmieni się na „nadano”.

Pozbawienie stopnia

Aby zarejestrować pozbawienie stopnia doktora, odnajdź właściwe postępowanie na wykazie postępowań. Wejdź w zakładkę „Dane postępowania”. W sekcji „Przebieg postępowania” kliknij w przycisk „Pozbaw stopnia”.

Przycisk „Pozbaw stopnia” jest dostępny tylko w tych postępowaniach, które mają status „nadano”.

Otworzy się okno dialogowe, w którym podaj:

  • datę wydania decyzji w sprawie pozbawienia stopnia; nie może to być data z przyszłości (ale może to być data bieżąca);
  • numer decyzji w sprawie pozbawienia stopnia;
  • typ decyzji w sprawie pozbawienia stopnia – może to być unieważnienie lub uchylenie decyzji o nadaniu stopnia doktora.

Tylko informacja o pozbawieniu stopnia doktora z powodu unieważnienia decyzji o nadaniu stopnia jest przekazywana do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora (w przeciwieństwie do informacji o pozbawieniu stopnia wskutek uchylenia decyzji) – co wynika z § 4 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia ws. POL-on.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. Informacje pojawią się w sekcji „Przebieg postępowania”.

Status postępowania na wykazie postępowań zmieni się na „pozbawiono”.

Korekta informacji o nadaniu/pozbawieniu stopnia

Jeżeli pomyliłeś się w dacie i/lub numerze decyzji o nadaniu lub pozbawienia stopnia doktora, możesz je poprawić. Wejdź w zakładkę „Dane postępowania” i kliknij w przycisk „Koryguj”. Formatka z danymi postępowania otworzy się w trybie edycji. Przewiń ekran do sekcji „Przebieg postępowania” i dokonaj stosownych korekt. W naszym przykładzie poprawiliśmy datę nadania stopnia z 17 września 2020 r. na 1 sierpnia 2020 r. Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Zamknięcie postępowania bez nadania stopnia

Jeżeli postępowanie o nadanie stopnia doktora nie zostaje zakończone nadaniem stopnia i wiadomo, że tak się już nie stanie, wejdź w zakładkę „Dane postępowania” i w sekcji „Przebieg postępowania” skorzystaj z przycisku „Zamknij bez nadania stopnia”.  Otworzy się okno dialogowe, w którym potwierdź, że chcesz zamknąć postępowanie. Informacja o zamknięciu postępowania zostanie dodana.

Przycisk „Zakończ bez nadawania stopnia” jest widoczny tylko dla postępowań, które mają status „w toku”.

W systemie można zarejestrować tylko sam fakt zamknięcia postępowania o nadanie stopnia doktora. Nie podaje się daty zamknięcia ani jego powodu (takiego jak umorzenie postępowania, rezygnacja czy śmierć kandydata na doktora).

Status postępowania na wykazie zmieni się na „zamknięte”.

Jeśli postępowanie ma status zamknięte:

  • nie można edytować jego danych;
  • nie podlega walidacji co do poprawności i kompletności danych zawartych w dokumencie.

Cofnięcie zamknięcia

Jeśli dodałeś informację o zamknięciu postępowania omyłkowo, skorzystaj z przycisku „Cofnij zamknięcie”. Informacja o zamknięciu postępowania zostanie usunięta. Status postępowania zmieni się na „postępowanie w toku”.

Skorzystaj z tej opcji również wtedy, gdy musisz edytować dane tego postępowania (edycja jest niemożliwa, kiedy postępowanie ma status „zamknięte”).