Uwaga! Dane o:

  • wszczęciu postępowania awansowego na stopień doktora,
  • nadaniu stopnia doktora,
  • pozbawieniu stopnia doktora,

przekazywane do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora po uprzednim powiązaniu postępowania awansowego z kandydatem na doktora. Powiązania dokonuje się z poziomu modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Nadanie stopnia

Aby zarejestrować nadanie stopnia doktora osobie, wobec której toczy się postępowanie awansowe, odszukaj właściwe postępowanie w wykazie postępowań (za pomocą dostępnej wyszukiwarki i/lub filtrów) i wejdź w jego szczegóły.

Pamiętaj, że jest to wykaz postępowań, a nie wykaz osób. Jedna osoba może w nim widnieć kilka razy, jeżeli toczy/toczyło się wobec niej więcej niż jedno postępowanie awansowe. Upewnij się, że zostało wybrane właściwe postępowanie.

Wejdź w zakładkę „Dane postępowania”. W sekcji „Przebieg postępowania” kliknij w przycisk „Nadaj stopień”.

Otworzy się okno dialogowe, w którym podaj:

  • datę nadania stopnia; chodzi o datę, z którą faktycznie stopień został nadany, a nie datę rejestracji tego faktu w POL-onie; nie może to być data z przyszłości (ale może to być data bieżąca);
  • numer decyzji o nadaniu stopnia, wynikający z dokumentacji podmiotu.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. Informacje pojawią się w sekcji „Przebieg postępowania”.

Status postępowania na wykazie postępowań zmieni się na „nadano”.

Pozbawienie stopnia

Aby zarejestrować pozbawienie stopnia doktora, odnajdź właściwe postępowanie w wykazie postępowań. Wejdź w zakładkę „Dane postępowania”. W sekcji „Przebieg postępowania” kliknij w przycisk „Pozbaw stopnia”.

Przycisk „Pozbaw stopnia” jest dostępny tylko w tych postępowaniach, które mają status „nadano”.

Otworzy się okno dialogowe, w którym podaj:

  • datę wydania decyzji w sprawie pozbawienia stopnia; nie może to być data z przyszłości (ale może to być data bieżąca);
  • numer decyzji w sprawie pozbawienia stopnia;
  • typ decyzji w sprawie pozbawienia stopnia – może to być unieważnienie lub uchylenie decyzji o nadaniu stopnia doktora.

Informacje o pozbawieniu stopnia doktora z powodu unieważnienia decyzji o nadaniu stopnia są przekazywane do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora (§ 4 ust. 4 pkt 5 rozporządzenie ws. POL-on).

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. Informacje pojawią się w sekcji „Przebieg postępowania”.

Status postępowania w wykazie postępowań zmieni się na „pozbawiono”.

Korekta informacji o nadaniu/pozbawieniu stopnia

Jeżeli podczas wprowadzania daty i/lub numeru decyzji o nadaniu lub pozbawienia stopnia doktora został wprowadzony błąd, możesz to poprawić. Wejdź w zakładkę „Dane postępowania” i kliknij w przycisk „Koryguj”. Formatka z danymi postępowania otworzy się w trybie edycji. Przewiń ekran do sekcji „Przebieg postępowania” i dokonaj stosownych korekt. W naszym przykładzie poprawiliśmy datę nadania stopnia z 17 września 2020 r. na 1 sierpnia 2020 r. Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.