Uzupełnienie danych o osiągnięciach artystycznych od roku 2017 możliwe jest poprzez dodanie nowego osiągnięcia za pomocą przycisku „+ Dodaj osiągnięcie artystyczne” lubza pomocą importu pliku w formacie CSV lub XML.

Ścieżka dodawania nowego osiągnięcia za pomocą przycisku „Import CSV” została opisana w osobnym wpisie.

Poniżej możesz zapoznać się ze ścieżką dodawania osiągnięcia za pomocą przycisku „+ Dodaj osiągnięcie artystyczne”

Aby zarejestrować nowe osiągnięcie artystyczne, edytować lub usuwać osiągnięcie zarejestrowane będziesz potrzebował par ról:

 • INST_PR + INST_PR_DOKTORANCI – w przypadku uczelni,
 • INST_NAUK_PR + INST_PR_DOKTORANCI – w przypadku podmiotów naukowych.

Jeśli posiadasz tylko jedną ze wskazanych ról (rolę edycyjną tylko do Modułu Pracownicy lub rolę edycyjną tylko do Modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora)​ będziesz widział zarejestrowane osiągnięcia przez innych użytkowników, ale nie będziesz mógł ich edytować ani zarejestrować nowego osiągnięcia w wykazie.

Aby dodać nowe osiągnięcie artystyczne do wykazu, wybierz z menu POL-on 2.0 moduł Osiągnięcia artystyczne. Następnie wybierz wykaz osiągnięć artystycznych instytucji.

Kliknij w przycisk „+ Dodaj osiągnięcie artystyczne” znajdujący się pod nazwą wykazu.

Otworzy się formatka, którą należy wypełnić.

Zakres danych wskazany w Rozporządzeniu w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. § 2. ust. 10, pkt. 1 znajdziesz w tym wpisie.

Jeśli potrzebujesz wsparcia merytorycznego zajrzyj do podręcznika dla ekspertów i podmiotów ewaluowanych w dziedzinie sztuki przygotowanego przez KEN.​

Dane osiągnięcia

Uzupełnij formatkę korzystając z klawiatury lub rozwijanych menu w kolejności od góry do dołu. Zacznij od informacji podstawowych o osiągnięciu.

Wskaż:

 • Dyscyplinę,
 • Rodzaj osiągnięcia, a następnie typ osiągnięcia (Typ osiągnięcia jest informacją nieobowiązkową, która nie jest brana pod uwagę w procesie ewaluacji).

Wprowadź:

 • Tytuł,
 • Nazwę państwa i rok realizacji lub
 • Nazwę państwa i rok pierwszego upublicznienia (Niezbędne jest podanie jednej pary danych o realizacji lub o upublicznieniu),
 • Charakterystykę  osiągnięcia (Nie dłuższą niż 600 znaków. Zezwolone jest wprowadzenie większej liczby znaków – tekst nie zostanie ucięty, ale status osiągnięcia będzie nieprawidłowy),
 • Zakres rozpowszechnienia,
 • Nazwę wydawnictwa.

Następnie możesz dodać autorów.

Dodawanie autorów osiągnięcia artystycznego

Należy zarejestrować wszystkich autorów osiągnięcia nawet tych, którzy nie są związani z naszą jednostką.

Dodawanie autorów osiągnięcia artystycznego różni się w zależności od tego, czy są oni związani z naszą jednostką,  czy też nie.

Dodawanie informacji o autorze należy rozpocząć od kliknięcia w przycisk „+Dodaj”.

 • W przypadku autora, który nie jest pracownikiem lub doktorantem twojej jednostki należy wprowadzić jego dane (imię i nazwisko) do formatki, a następnie użyć znacznika zapisu znajdującego się po prawej stronie.

Autorom spoza naszej jednostki nie wykonamy powiązania oraz nie dodamy informacji o oświadczeniu upoważaniającym.

 • W przypadku autorów, którzy są związani z naszą jednostką należy dokonać ich powiązania z pracownikiem lub doktorantem zarejestrowanym w odpowiednich wykazach systemu POL-on.

Powiązanym autorom z pracownikiem lub doktorantem twojej jednostki będziesz mógł następnie dodać informacje o oświadczeniu upoważniającym podmiot do wykazania osiągnięć artystycznych w ewaluacji.

Tylko powiązani autorzy jednostki z uzupełnionymi informacjami o oświadczeniu upoważniającym zostaną uwzględnieni w procesie ewaluacji.

W kolejnym kroku wpisz imię i nazwisko autora w formatkę.

W przypadku pracownika lub doktoranta twojej jednostki kliknij w przycisk „Szukaj”.

W celu wyszukania autora możesz użyć także numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości. Odpowiednie informacje wpisz w wyświetlone okno, a następnie użyj przycisku „Szukaj”.

System przeszuka wykaz pracowników i osób ubiegających się o stopień doktora. Jeśli system odnajdzie pasujące rekordy wyświetli ci je w odpowiedniej sekcji (Doktoranci, Pracownicy).

Zaznacz checkbox przy danych odnalezionego pracownika lub doktoranta w celu powiązania autora, a następnie kliknij w przycisk „Zapisz”.

Efektem tej czynności będzie pojawienie się informacji o tym, że autor jest pracownikiem lub doktorantem jednostki. Powiązanemu autorowi możesz dodać informacje o oświadczeniu upoważniającym. Proces ten został opisany w osobnym wpisie (link).

Rejestrowanie informacji dodatkowych

Nagrody i wyróżnienia

W przypadku, jeśli osiągnięcie artystyczne otrzymało nagrodę lub wyróżnienie, należy ten fakt zarejestrować w systemie przy właściwym osiągnięciu. Informacje te możesz dodać po zarejestrowaniu autorów lub po wysłaniu rekordu do wykazu.

Aby dodać informacje o nagrodzie lub wyróżnieniu kliknij w przycisk „+Dodaj”.

W sekcji nagrody i wyróżnienia wpisz:

 • Nazwę konkursu,​
 • Rok przyznania,​
 • Nazwę państwa, w którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie,
 • Podmiot przyznający,​
 • Charakterystykę nagrody lub wyróżnienia (Ograniczenie do 500 znaków. Zezwolone jest wprowadzenie większej liczby znaków – tekst nie zostanie ucięty, ale status osiągnięcia będzie nieprawidłowy),
 • Zaznacz autorów, którzy otrzymali nagrodę lub wyróżnienie (Jeżeli nie zaznaczysz żadnego autora, oznacza to, że nagroda lub wyróżnienie zostały przyznane wszystkim autorom).

Zapisz wprowadzone informacje za pomocą znacznika zapisu po prawej stronie.

Prestiżowe kolekcje lub miejsce o szczególnym znaczeniu kulturowym

W przypadku dzieła plastycznego lub projektowego, które zostało umieszczone w prestiżowej kolekcji lub miejscu o szczególnym znaczeniu dla kultury – należy ten fakt zarejestrować w systemie przy właściwym osiągnięciu. Informacje te możesz dodać po zarejestrowaniu autorów lub po wysłaniu rekordu do wykazu.

Aby dodać informacje kliknij w przycisk „+Dodaj”.

Następnie wpisz:

 • Nazwę kolekcji albo miejsca o szczególnym znaczeniu dla kultury,​
 • Nazwę państwa, w którym znajduje się kolekcja albo miejsce o szczególnym znaczeniu dla kultury.​

Zapisz wprowadzone informacje za pomocą znacznika zapisu po prawej stronie.

Zapisany rekord możesz odszukać z wykorzystaniem filtrów, edytować w celu uzupełnienia lub korekty danych lub usunąć.

Usuwając rekord z wykazu, odepniesz od niego wszystkich autorów (osiągnięcia nie pokażą się na zestawieniu osiągnięć pracownika lub doktoranta) oraz usuniesz wszystkie podpięte pod niego oświadczenia autorów.

Uzupełnianie niekompletnych danych

Korzystając z filtrów zestawienia możesz odnaleźć rekordy, które mają niepoprawnie uzupełnione dane (Status – niepoprawny). Po odnalezieniu rekordu przejdź do jego danych szczegółowych. Kliknij w belkę z informacją „Dokument jest niepoprawny – dane wymagają poprawy” w celu zapoznania się z komunikatami o błędach.

Następnie przejdź do odpowiednich sekcji – popraw lub uzupełnij dane. Nie zapomnij o ich zapisaniu.

Uzupełnij dane, aż uzyskasz informację o ich poprawności.