Korekta danych studenta oznacza poprawienie błędnie wprowadzonych informacji, natomiast rejestracja zmiany (zmiany biznesowej) oznacza wprowadzenie nowej wersji danych, ze wskazaniem daty od kiedy ta zmiana obowiązuje w systemie (Jako datę obowiązywania zmiany podajemy datę powzięcia informacji o zmianie).

W module Studenci, omyłkowo wprowadzone lub błędne dane należy poprawić przez interfejs z wykorzystaniem operacji „Popraw błędy”.

Operacja „Zmień aktualne dane” powinna być używana, aby odnotować rzeczywistą zmianę danych studenta. Chodzi więc o zdarzenia, które spowodowały zmianę danych osoby, np. zmiana nazwiska, dlatego system wymaga podanie daty, od której zmiana obowiązuje

UWAGA! Import XML w dalszym ciągu nie umożliwia wykonania zmiany biznesowej. Rejestracja zmiany biznesowej jest możliwa jedynie poprzez interfejs użytkownika!

Zakres danych obowiązkowych do rejestracji (i aktualizacji) wynika z podstaw prawnych (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z dnia 6 marca 2019 r. z późń. zm.), z którymi możesz się zapoznać tutaj.

Korekta danych osobowych

Aby skorygować dane osobowe, wybierz przycisk „Edytuj” w sekcji „O studencie” w podsekcji „Dane aktualne”. Następnie kliknij w przycisk „Popraw błędy”.

W wyedytowanym formularzu popraw właściwą informację. W naszym przykładzie zostało zmienione imię studentki z „Jana” na „Janinę”.

Wprowadzone poprawki należy zapisać przyciskiem „Zapisz”. Wyświetli się komunikat potwierdzający, że dane zostały skorygowane.

Korekty danych możesz dokonać także z poziomu zakładki „Historia danych” za pomocą przycisku „Koryguj”.

Zmiana danych osobowych

Aby uaktualnić dane osobowe wybierz przycisk „Edytuj” w sekcji „O studencie” w podsekcji „Dane aktualne”. Następnie kliknij przycisk „Zmień aktualne dane”.

Zmian lub korekt danych osobowych można dokonać tylko przy wykorzystaniu GUI lub API REST (import XML takiej możliwości nie daje).

Wymagane jest podanie daty, od której zmiana obowiązuje. Datę wybierz z kalendarza, który pojawi się po kliknięciu w ikonę kalendarza albo wpisz ją ręcznie. Nie można wskazać daty przyszłej – należy raportować jedynie zmiany, które faktycznie zaistniały. 

W naszym przykładzie zmieniamy nazwisko studentki z „Testowa” na „Testowa-Nowak”. Jako datę obowiązywania zmiany podajemy datę powzięcia informacji o zmianie (data od kiedy na danej uczelni studentka zaczęła się posługiwać nowymi danymi tzn. data kiedy poinformowała o zmianie danych).

Zatwierdź zmiany za pomocą przycisku „Zapisz”.

Wyświetli się komunikat potwierdzający dokonanie zmian.

Historia zmian

Aby prześledzić, jakie zmiany były kolejno dokonywane w danych osobowych studenta skorzystaj z przycisku „Historia zmian”.

Zmiany domyślnie są wyświetlane w kolejności od najnowszych do najstarszych. 

Przy każdej rejestrowanej wersji, znajdziesz przycisk korekty. Możesz więc poprawić błędy także z tego poziomu. Kolejne wprowadzone zmiany możesz usunąć przyciskiem „Usuń”.

Inne scenariusze, którymi możesz być zainteresowany:

Powyższe scenariusze w postaci graficznej:​

Zobacz także ten scenariusz:​