Zakres danych o osiągnieciach wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. (§ 9 ust. 3; § 11 ust. 1) powinien być wprowadzony do systemu POL-on w terminie do dnia 31.12 roku następującego po roku zaistnienia zmiany.

W przypadku osiągnięć naukowych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej dane dotyczące tych osiągnięć wprowadza się w terminie do dnia 15.01 roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana.

Wsteczne uzupełnianie danych za okres od 1.01.2017 roku należy wykonać do 30.06.2021 roku.

Ze względu na zmieniony zakres danych i na słabą jakość danych zgromadzonych w starej aplikacji – dane wprowadzone do POL-on 1.0 nie będą migrowane!

Zamiast migracji danych z POL-on 1.0 (pracując za pomocą interfejsu) będzie można zaciągnąć dane ze źródeł referencyjnych: ​

 • w przypadku patentu z OPS (Open Patent Service), ​
 • w przypadku prawa ochronnego z UPRP (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej).​

Ułatwi to proces rejestracji i zagwarantuje wysoką jakość danych!​

Jeśli uczelnia dysponuje własną bazą danych zgromadzonych w POL-on 1.0 będzie mogła przesłać informacje o osiągnięciach za pomocą API (dot. danych od 1.01.2017)  i dokonać uzupełniania w zakresie danych wymaganych aktualnymi przepisami.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 343. 1, pkt. 21; Art. 345. 1, pkt 16; Art. 346. 1, pkt 5.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 •  § 2. ust. 10, pkt 1-3 oraz
 •  § 2. ust. 3, pkt 6; § 4. ust. 6; § 5. ust. 3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Pracę w module umożliwia posiadanie roli edycyjnej – INST_PATENTY_ADM w POL-on. System przewiduje rolę podglądową do modułu tj. INST_PATENTY_PODGLAD. Obie role należy nadać na całą instytucję.

Aby dokonać powiązania twórcy/hodowcy z pracownikiem lub doktorantem jednostki, a następnie dodać dane o oświadczeniu upoważniającym do zaliczenia osiągniecia do ewaluacji nie trzeba posiadać żadnej dodatkowej roli w systemie.

Aby wejść do modułu Patenty i prawa ochronne, po zalogowaniu do POL-onu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu.

W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Patenty i prawa ochronne”.

Kliknij w kafel odpowiedniego wykazu osiągnięć. Docelowo do wyboru będziesz miał:

 • Wykaz działalności naukowej instytucji,
 • Wykaz osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową, osób uczestniczących w jej prowadzeniu,
 • Wykaz osiągnięć naukowych osób ubiegających się o stopień doktora.

Widok tabelaryczny

Wykaz patentów i praw ochronnych twojej instytucji jest dostępny w widoku tabelarycznym.

widoku tabelarycznym zobaczysz: filtry zestawienia i wyszukiwarkę (w lewej kolumnie) oraz listę patentów i praw ochronnych twojej instytucji przedstawioną w formie tabeli.

Tabela ta zawiera:

 • Stan (błędne dane, dane prawidłowe),
 • Tytuł/nazwę (tytuł wynalazku, tytuł wzoru użytkowego, nazwa gatunku lub odmiany),
 • Nazwę podmiotu uprawnionego (nazwa podmiotu, który uzyskał prawa ochronne),
 • Numer ochronny (numer patentu, numer praw ochronnego lub numer w księdze ochron wyłącznego prawa prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub równoważny z zagranicy, w szczególności przyznany przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin CPVO),
 • Nazwę podmiotu udzielającego,
 • Nazwę państwa, na terytorium którego uzyskano ochronę,
 • Datę ogłoszenia (data ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” lub równoważnym biuletynie za granicą lub data przyznania wyłącznego prawa do odmiany roślin).

Stany pozycji zestawienia

 • Ikona czerwonego ośmioboku z wykrzyknikiem oznacza, iż wystąpiły błędy w danych, a dane wymagają poprawy lub uzupełniania.
 • Ikona pomarańczowego trójkąta z wykrzyknikiem oznacza ostrzeżenie.
 • Ikona zielonego znacznika oznacza, iż nie wykryto błędów, a dane są prawidłowe.

Alert typu ostrzeżenie dotyczy poniższych sytuacji:

 • Dyscyplina z oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania w ewaluacji nie jest zgodna z dyscypliną wskazaną w oświadczeniu o dyscyplinach.
 • data oświadczenia jest wcześniejsza od daty zatrudnienia. Walidacja weryfikuje okres aktywnego zatrudnienia i zatrudnienia archiwalnego.
 • Dyscyplina z oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania w ewaluacji nie jest zgodna z dyscypliną prowadzonej rozprawy doktorskiej.
 • Data oświadczenia jest wcześniejsza od daty rozpoczęcia kształcenia
 • Twórca będący pracownikiem lub doktorantem nie ma dodanego oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania osiągnięcia w ewaluacji.

W przyszłości planowane jest dodanie alertu informacyjnego, który będzie służył usprawnieniu rejestracji (ikona koła z literą „i”).

Kliknięcie w daną pozycję wykazu spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na jego temat.

Uwaga! Na zrzutach widoczne są alerty informacyjne (stan danych: Z informacją), które będą udostępnione w przyszłości.

Sortowanie wyników

Wyniki w zestawieniu osiągnięć możesz posortować  alfabetycznie rosnąco lub malejąco. Domyślnie ustawione jest sortowanie po nazwach osiągnieć w kolejności rosnącej.

Rekordy i strony

W górnej części wykazu znajduje się informacja, ile pozycji (rekordów) zawiera zestawieni osiągnięć twojej instytucji przy zadanych kryteriach wyszukiwania.

Widoczna jest także informacja, ile rekordów jest wyświetlanych jednocześnie na stronie. Ustawienie to można zmienić klikając w skierowaną do dołu strzałkę i wybierając jedną z opcji na rozwijanej liście.

Aby przejść do dalszych stron wykazu możesz:

 • kliknąć w przycisk „Następna” lub
 • wpisać numer strony i nacisnąć „Enter”.

Filtrowanie wyników

Wykaz osiągnieć może być prezentowany z użyciem następujących filtrów:

 • Tytuł/nazwa,
 • Rodzaj ochrony (wybór jednego rodzaju ochrony, domyślnie ustawiony jest „Wszystkie”)
 • Podmiot uprawniony,
 • Państwo, na terytorium którego uzyskano ochronę,
 • Datę ogłoszenia od,
 • Datę ogłoszenia do.

Wyszukiwanie

Aby wyszukać konkretne osiągniecie, wpisz w pola wyszukiwarki nazwę patentu lub prawa ochronnego. Możesz wypełnić niektóre albo wszystkie pola naraz. Na koniec kliknij przycisk „Szukaj”.

Po wciśnięciu przycisku „Szukaj”, system zapamiętuje zadane kryteria wyszukiwania. Jeśli chcesz je zmienić, zawsze najpierw wyczyść aktualnie ustawione filtry. Zrobisz to klikając komendę „Wyczyść” z prawej strony filtrów. Jeśli tego nie zrobisz, dodasz jedynie kolejne kryteria do już ustawionych kryteriów wyszukiwania. W rezultacie możesz nie otrzymać interesujących cię wyników.

Rejestrowanie nowego osiągniecia

Na górze strony pod nazwą Wykazu, dostępny jest przycisk „+ Dodaj patent lub prawa ochronne”. Za jego pomocą przejdziesz do formularza dodawania nowego patentu, prawa ochronnego lub wyłącznego prawa hodowcy do odmiany roślin w twojej instytucji.

Ścieżki te zostały opisane w osobnych wpisach: