Zakres danych o osiągnieciach wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. (§9 ust. 3; §11 ust. 1) powinien być wprowadzony do systemu POL-on w terminie do dnia 31.12 roku następującego po roku zaistnienia zmiany.

W przypadku osiągnięć naukowych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej dane dotyczące tych osiągnięć wprowadza się w terminie do dnia 15.01 roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana.

Wsteczne uzupełnianie danych za okres od 1.01.2017 roku należy wykonać do 30.06.2021 roku.

Ze względu na zmieniony zakres danych i na słabą jakość danych zgromadzonych w starej aplikacji – dane wprowadzone do POL-on 1.0 nie będą migrowane!

Zamiast migracji danych z POL-on 1.0 (pracując za pomocą interfejsu) będzie można zaciągnąć dane ze źródeł referencyjnych: ​

 • w przypadku patentu z OPS (Open Patent Service), ​
 • w przypadku prawa ochronnego z UPRP (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej).​

Ułatwi to proces rejestracji i zagwarantuje wysoką jakość danych!​

Jeśli uczelnia dysponuje własną bazą danych zgromadzonych w POL-on 1.0 będzie mogła przesłać informacje o osiągnięciach za pomocą API (dot. danych od 1.01.2017)  i dokonać uzupełniania w zakresie danych wymaganych aktualnymi przepisami.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art.  343.  [Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu]
1. Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu obejmuje:
21) informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych.

Art.  345.  [Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora]
1. Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje:
16) informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych;

Art.  346.  [Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki]
1. Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8, i obejmuje informacje o:
5) działalności naukowej;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

§ 2. 3. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje
6) datę złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy;

§ 2. 10. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się:

1) informacje o uzyskanym patencie na wynalazek:
a) tytuł wynalazku,
b) nazwę podmiotu lub podmiotów, które uzyskały patent,
c) numer patentu,
d) nazwę podmiotu udzielającego patentu,
e) nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę,
f) datę ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” lub równoważnym biuletynie za granicą,
g) datę i numer zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub we właściwym urzędzie za granicą,
ga) datę i nazwę państwa uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
gb) streszczenie opisu wynalazku,
gc) datę złożenia tłumaczenia na język polski patentu europejskiego, w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony,
h) dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
i) nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
j) imiona i nazwiska pozostałych współtwórców wynalazku oraz – jeżeli są znane – numery ORCID;

2) informacje o uzyskanym prawie ochronnym na wzór użytkowy:
a) tytuł wzoru użytkowego,
b) nazwę podmiotu lub podmiotów, które uzyskały prawo ochronne,
c) numer prawa ochronnego,
d) nazwę podmiotu udzielającego prawa ochronnego,
e) nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę,
f) datę ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” lub równoważnym biuletynie za granicą,
g) datę i numer zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub we właściwym urzędzie za granicą,
ga) datę i nazwę państwa uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
gb) streszczenie opisu wzoru użytkowego,
h) dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
i) nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
j) imiona i nazwiska pozostałych współtwórców wzoru użytkowego oraz – jeżeli są znane – numery ORCID;

3) informacje o uzyskanym wyłącznym prawie hodowcy do odmiany rośliny:
a) nazwę gatunku, w tym nazwę botaniczną,
b) nazwę odmiany,
c) nazwę podmiotu uprawnionego,
d) numer w księdze ochrony wyłącznego prawa prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub równoważny z zagranicy, w szczególności przyznany przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO),
e) nazwę podmiotu przyznającego wyłączne prawo,
f) datę przyznania wyłącznego prawa,
g) nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę,
h) dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
i) nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
j) imiona i nazwiska pozostałych osób, które wyhodowały albo odkryły i wyprowadziły odmianę rośliny, oraz – jeżeli są znane – numery ORCID;

§ 4. 6. W zakresie danych, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 ustawy, w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora zamieszcza się informacje, o których mowa w § 2 ust. 10.

Pracę w module umożliwia posiadanie roli edycyjnej – INST_PATENTY_ADM w POL-on. System przewiduje rolę podglądową do modułu tj. INST_PATENTY_PODGLAD. Obie role należy nadać na całą instytucję.

Aby dokonać powiązania twórcy/hodowcy z pracownikiem lub doktorantem jednostki, a następnie dodać dane o oświadczeniu upoważniającym do zaliczenia osiągniecia do ewaluacji nie trzeba posiadać żadnej dodatkowej roli w systemie.

Aby wejść do modułu Patenty i prawa ochronne, po zalogowaniu do POL-onu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu.

W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Patenty i prawa ochronne”.

Kliknij w kafel odpowiedniego wykazu osiągnięć. Docelowo do wyboru będziesz miał:

 • Wykaz działalności naukowej instytucji,
 • Wykaz osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową, osób uczestniczących w jej prowadzeniu,
 • Wykaz osiągnięć naukowych osób ubiegających się o stopień doktora.

Widok tabelaryczny

Wykaz patentów i praw ochronnych twojej instytucji jest dostępny w widoku tabelarycznym.

widoku tabelarycznym zobaczysz: filtry zestawienia i wyszukiwarkę (w lewej kolumnie) oraz listę patentów i praw ochronnych twojej instytucji przedstawioną w formie tabeli.

Tabela ta zawiera:

 • Stan (błędne dane, dane prawidłowe),
 • Tytuł/nazwę (tytuł wynalazku, tytuł wzoru użytkowego, nazwa gatunku lub odmiany),
 • Nazwę podmiotu uprawnionego (nazwa podmiotu, który uzyskał prawa ochronne),
 • Numer ochronny (numer patentu, numer praw ochronnego lub numer w księdze ochron wyłącznego prawa prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub równoważny z zagranicy, w szczególności przyznany przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin CPVO),
 • Nazwę podmiotu udzielającego,
 • Nazwę państwa, na terytorium którego uzyskano ochronę,
 • Datę ogłoszenia (data ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” lub równoważnym biuletynie za granicą lub data przyznania wyłącznego prawa do odmiany roślin).

Stany pozycji zestawienia

 • Ikona czerwonego ośmioboku z wykrzyknikiem oznacza, iż wystąpiły błędy w danych, a dane wymagają poprawy lub uzupełniania.
 • Ikona pomarańczowego trójkąta z wykrzyknikiem oznacza ostrzeżenie.
 • Ikona zielonego znacznika oznacza, iż nie wykryto błędów, a dane są prawidłowe.

Alert typu ostrzeżenie dotyczy poniższych sytuacji:

 • Dyscyplina z oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania w ewaluacji nie jest zgodna z dyscypliną wskazaną w oświadczeniu o dyscyplinach.
 • data oświadczenia jest wcześniejsza od daty zatrudnienia. Walidacja weryfikuje okres aktywnego zatrudnienia i zatrudnienia archiwalnego.
 • Dyscyplina z oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania w ewaluacji nie jest zgodna z dyscypliną prowadzonej rozprawy doktorskiej.
 • Data oświadczenia jest wcześniejsza od daty rozpoczęcia kształcenia
 • Twórca będący pracownikiem lub doktorantem nie ma dodanego oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania osiągnięcia w ewaluacji.

W przyszłości planowane jest dodanie alertu informacyjnego, który będzie służył usprawnieniu rejestracji (ikona koła z literą „i”).

Kliknięcie w daną pozycję wykazu spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na jego temat.

Uwaga! Na zrzutach widoczne są alerty informacyjne (stan danych: Z informacją), które będą udostępnione w przyszłości.

Sortowanie wyników

Wyniki w zestawieniu osiągnięć możesz posortować  alfabetycznie rosnąco lub malejąco. Domyślnie ustawione jest sortowanie po nazwach osiągnieć w kolejności rosnącej.

Rekordy i strony

W górnej części wykazu znajduje się informacja, ile pozycji (rekordów) zawiera zestawieni osiągnięć twojej instytucji przy zadanych kryteriach wyszukiwania.

Widoczna jest także informacja, ile rekordów jest wyświetlanych jednocześnie na stronie. Ustawienie to można zmienić klikając w skierowaną do dołu strzałkę i wybierając jedną z opcji na rozwijanej liście.

Aby przejść do dalszych stron wykazu możesz:

 • kliknąć w przycisk „Następna” lub
 • wpisać numer strony i nacisnąć „Enter”.

Filtrowanie wyników

Wykaz osiągnieć może być prezentowany z użyciem następujących filtrów:

 • Tytuł/nazwa,
 • Rodzaj ochrony (wybór jednego rodzaju ochrony, domyślnie ustawiony jest „Wszystkie”)
 • Podmiot uprawniony,
 • Państwo, na terytorium którego uzyskano ochronę,
 • Datę ogłoszenia od,
 • Datę ogłoszenia do.

Wyszukiwanie

Aby wyszukać konkretne osiągniecie, wpisz w pola wyszukiwarki nazwę patentu lub prawa ochronnego. Możesz wypełnić niektóre albo wszystkie pola naraz. Na koniec kliknij przycisk „Szukaj”.

Po wciśnięciu przycisku „Szukaj”, system zapamiętuje zadane kryteria wyszukiwania. Jeśli chcesz je zmienić, zawsze najpierw wyczyść aktualnie ustawione filtry. Zrobisz to klikając komendę „Wyczyść” z prawej strony filtrów. Jeśli tego nie zrobisz, dodasz jedynie kolejne kryteria do już ustawionych kryteriów wyszukiwania. W rezultacie możesz nie otrzymać interesujących cię wyników.

Rejestrowanie nowego osiągniecia

Na górze strony pod nazwą Wykazu, dostępny jest przycisk „+ Dodaj patent lub prawa ochronne”. Za jego pomocą przejdziesz do formularza dodawania nowego patentu, prawa ochronnego lub wyłącznego prawa hodowcy do odmiany roślin w twojej instytucji.

Ścieżki te zostały opisane w osobnych wpisach: