Aby dodać dane rozprawy doktorskiej, wejdź w szczegóły danego postępowania i przejdź do zakładki  „Rozprawa”.

Jeżeli ta zakładka nie została uzupełniona wcześniej, to zaraz po rejestracji postępowania ma ona kolor czerwony. Ponadto zobaczysz komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych. Wynika to z nowego podejścia do rejestracji danych w POL-onie (zastosowanego również w module Osoby ubiegające się o stopień doktora). Zgodnie z tym podejściem, do zarejestrowania postępowania wystarczy podać minimalny zakres danych. Następnie zarejestrowany dokument jest weryfikowany pod kątem poprawności i kompletności danych. W razie potrzeby system wyświetla komunikat o niepoprawnym i/lub niekompletnym dokumencie (jest to tzw. walidacja miękka). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Do wymaganych danych należą te rejestrowane w zakładce „Rozprawa”, oznaczone gwiazdką.

Przez pojęcie „dokument” rozumiemy rekord dotyczący danego postępowania wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w nim danymi (również danymi historycznymi).

Podstawa prawna:

art. 187 ustawy 2.0
ust. 3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
ust. 4. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.

Wygląd formatki będzie się nieco różnił w zależności od kolejnych wybieranych opcji.

Termin wprowadzania danych

Uwaga! Termin wprowadzania do POL-onu rozprawy doktorskiej i towarzyszących jej dokumentów został uregulowany odrębnie w art. 188 ustawy 2.0.

Art. 188 ustawy 2.0
1. Podmiot doktoryzujący, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.
2. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1 [systemie POL-on].

Wzajemny stosunek art. 188 ustaw 2.0 i § 14 rozporządzenia ws. POL-on został wyjaśniony w następującym stanowisku Ministerstwa:

W zakresie terminu wprowadzania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on rozprawy doktorskiej będącej pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opisu rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzji zastosowanie znajduje art. 188 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm., dalej: PSWiN).
Zgodnie z brzmieniem przywołanych regulacji dokumenty zamieszcza się w Systemie POL-on niezwłocznie po ich udostępnieniu przez podmiot doktoryzujący w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
Przepis zawarty w § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i  Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496) należy interpretować jako regulację określającą termin zamieszczania w bazie dokumentów w postępowaniu awansowym innych danych, o których mowa w art. 348 ust. 1 PSWiN, co do których nie przewiduje ona rozwiązań analogicznych do przyjętych w art. 188 PSWiN.
Ponadto w świetle brzmienia art. 188 ust. 1 PSWiN przyjąć należy, że udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu doktoryzującego – a w dalszej konsekwencji zamieszczeniu w Systemie POL-on – podlega jedynie taka rozprawa lub opis, które zostały dopuszczone do obrony.

Dane rozprawy

W pierwszej kolejności podaj tytuł rozprawy i datę jej złożenia.

W zależności od trybu przygotowywania rozprawy doktorskiej, data złożenia rozprawy jest tożsama lub różna od daty wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora. Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa:

  • Tryb kształcenie doktorantów (szkoła doktorska) – w tym przypadku, zgodnie z art. 189 ustawy 2.0, rozprawę doktorską dołącza się do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Zatem datą złożenia rozprawy będzie również data jej doręczenia podmiotowi doktoryzującemu. Będzie ona tożsama z datą złożenia wniosku o wszczęcie postępowania.

Należy zauważyć, że przepisu zawartego w art. 204 ust. 1 ustawy 2.0, zgodnie z którym kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej, nie należy utożsamiać ze złożeniem rozprawy doktorskiej na podstawie art. 189 ww. aktu normatywnego. Są to dwie odrębne czynności. Baza dokumentów w postępowaniach awansowych dotyczy postępowań awansowych, a nie szkół doktorskich.

  • Tryb eksternistyczny – datą wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jak również datą złożenia rozprawy doktorskiej, jest data doręczenia wniosku oraz rozprawy podmiotowi doktoryzującemu. Obie daty są tożsame.
  • Tryb studia doktoranckie – w tym wypadku datą złożenia rozprawy doktorskiej jest data jej doręczenia podmiotowi doktoryzującemu.

Następnie wskaż formę rozprawy doktorskiej, to znaczy, czy:

  • jest pracą pisemną,
  • nie jest pracą pisemną.

Rozprawa doktorska będąca pracą pisemną

Jeżeli wybrałeś opcję „jest pracą pisemną”, wskaż język rozprawy. Do wyboru masz:

  • język polski,
  • język obcy.

Jeżeli rozprawa jest wydzieloną częścią pracy zbiorowej, zaznacz checkbox. W tym przypadku pokaże się pole „Informacje dodatkowe”, w którym należy podać informacje dotyczące pracy zbiorowej, której rozprawa jest częścią (nazwa wydawnictwa, data wydania, itp.).

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. Dane rozprawy zostaną zapisane. Następnie uzupełnij pozostałe sekcje.

Korekta danych rozprawy

Jeżeli w danych rozprawy został wprowadzony błąd lub nie zostały uzupełnione od razu wszystkie pola, skorzystaj z funkcji „Koryguj”. Formatka z danymi rozprawy otworzy się do edycji. Wprowadź właściwe dane i kliknij w przycisk „Zapisz”. Możliwość edycji dotyczy tylko sekcji „Dane rozprawy”. W dalszych sekcjach możesz jedynie usunąć błędnie załączone pliki i dodać poprawne pliki.

Treść rozprawy

W sekcji „Treść rozprawy” kliknij w przycisk „Dodaj”, aby załączyć plik z rozprawą doktorską. Otworzy się formatka dodawania pliku.

W przypadku pracy pisemnej musisz dodać plik z treścią rozprawy, dla rozprawy doktorskiej można dodać maksymalnie 10 plików.

Pojedynczy plik może mieć maksymalnie 20 MB (jest to analogiczne rozwiązanie, jak w przypadku ORPPD).

Możliwe jest dodanie pliku rozprawy doktorskiej w następujących formatach: .zip, .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.

Jeśli plik/pliki z rozprawą doktorską zajmują bardzo dużo miejsca i przekraczają dostępny limit, spakuj je do formatu .zip. Pozwoli to zmniejszyć ich rozmiar i liczbę plików.

Kliknij w przycisk „Wybierz” i wskaż plik, który ma zostać dodany.

W polu „Nazwa” wpisz nazwę dokumentu, pod jaką ma on figurować w repozytorium prac doktorskich. Nazwa dokumentu powinna być jednoznaczna i precyzyjna, w szczególności jeśli rozprawa jest podzielona na kilka części.

Zatwierdź dodanie pliku klikając w zielony znacznik z prawej strony. W formatce pojawi się data wgrania pliku i jego rozmiar.

Możesz pobrać wgrany plik klikając w ikonę pobierania z prawej strony.

Nie ma możliwości edytowania nazwy pliku. Jeśli jakieś informacje zostały zapisane z błędem, możesz usunąć cały rekord, tj. plik wraz z informacjami na jego temat klikając w ikonę kosza na śmieci i dodać plik ponownie.

Jeżeli rozprawa składa się z większej liczby plików, dodaj je w ten sam sposób. Każdemu dokumentowi nadaj precyzyjną i jednoznaczną nazwę.

Za pomocą przycisku „Usuń wszystkie” możesz w jednym kroku usunąć wszystkie dodane pliki (spowoduje to usunięcie wszystkich rekordów, tj. plików wraz z informacjami na ich temat).

Rozprawa w języku polskim

Jeżeli praca jest napisana w języku polskim, należy dodać jej streszczenie w języku angielskim.

Kliknij w przycisk „Wybierz” i dołącz plik z treścią streszczenia.

Streszczenie musi być zawarte w jednym pliku o rozmiarze maksymalnie 5 MB. Dopuszczalne są takie same formaty plików, jak w przypadku treści rozprawy (z wyjątkiem .zip).

Wpisz nazwę pliku. Podobnie jak w przypadku treści rozprawy, powinna być ona precyzyjna i jednoznaczna.

Podaj datę złożenia streszczenia.

Na koniec kliknij przycisk „Zapisz”. Plik ze streszczeniem zostanie wgrany. Możesz go pobrać lub usunąć.

Jeśli wszystkie wymagane dane zostały wypełnione poprawnie, tytuł zakładki „Rozprawa” zmieni się z czerwonego na czarny.

Rozprawa w języku obcym

W przypadku rozprawy, dla której wybrano język obcy, plik z treścią rozprawy dodaje się w taki sam sposób, jak przy rozprawie w języku polskim.

Różnica dotyczy streszczeń. Jeżeli praca jest napisana w języku obcym, należy dołączyć dwa streszczenia: w języku polskim i w języku angielskim (bez względu na to, w jakim języku obcym napisana jest rozprawa).

Proces dodawania obydwu streszczeń jest taki sam, jak opisano powyżej.

Podobnie jak w przypadku streszczenia w języku polskim, streszczenie w języku angielskim musi być zawarte w 1 pliku o rozmiarze maksymalnie 5 MB. Dopuszczalne są takie same formaty plików, jak w przypadku treści rozprawy (z wyjątkiem .zip).

Nazwij dokument w sposób precyzyjny i jednoznaczny.

Rozprawa doktorska niebędąca pracą pisemną

Jeżeli rozprawa nie jest pracą pisemną, nie wskazuje się języka pracy.

Można zaznaczyć checkbox, że rozprawa jest częścią pracy zbiorowej (pojawi się wtedy pole, w którym trzeba wpisać informacje dodatkowe dotyczące pracy zbiorowej).

W przypadku rozprawy niebędącej pracą pisemną nie załącza się treści pracy. Należy natomiast dodać pliki z opisem pracy w języku polskim i angielskim. Dodaje się je analogicznie, jak streszczenia rozprawy pisemnej.

Każdy opis musi być zawarte w jednym pliku o rozmiarze maksymalnie 5 MB. Dopuszczalne są takie same formaty plików, jak w przypadku treści rozprawy (z wyjątkiem .zip).

Nazwij dokument precyzyjnie i jednoznacznie.

Dodane pliki można pobrać lub usunąć.

Dodanie rozprawy do bazy referencyjnej JSA

Po tym, jak zarejestrowane zostanie nadanie stopnia doktora oraz dokument uzyska status „poprawny”, załączone pliki z treścią rozprawy doktorskiej zostaną dodane do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Zasilą bazę referencyjną, z którą są porównywane prace dyplomowe i rozprawy doktorskie w toku badania antyplagiatowego.

Dodanie rozprawy do bazy referencyjnej JSA nie jest badaniem antyplagiatowym. Badaniu temu rozprawa jest poddawana na wcześniejszym etapie, przed obroną.