Na postępowania awansowe składają się:

 • postępowania zmierzające do uzyskania stopnia doktora,
 • postępowania zmierzające do uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
 • postępowania zmierzające do uzyskania tytułu profesora.

Ustawa 2.0 zawiera nowe regulacje dotyczące postępowań awansowych. Te nowe postępowania, w pewnym zakresie, będą raportowane inaczej niż dotychczasowe postępowania.

Ponieważ procesy awansowe są rozłożone w czasie, ważne jest ustalenie, z jakim postępowaniem (starym czy nowym) mamy do czynienia, a w konsekwencji, jak je raportować w POL-onie. Zależy to od daty wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Art. 179 przepisów wprowadzających ustawę 2.0
1. Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy [2.0] są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.
2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy [2.0], do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.
3. W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy [2.0], do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych [z zastrzeżeniami podanymi w dalszej części tego przepisu].
4. Prowadzone w pierwszej instancji:
1) postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., 2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. – odpowiednio umarza się albo zamyka się.
5. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.
6. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy 2.0] [z zastrzeżeniami podanymi w dalszej części tego przepisu].

Art. 219 ust. 8 przepisów wprowadzających ustawę 2.0.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy [2.0], do dnia 31 grudnia 2023 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych wprowadzają na zasadach dotychczasowych dane do (…) POL-on dotyczące uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

Na szeroko rozumiane procesy awansowe w POL-onie składają się następujące moduły:

W starym POL-onie:

 • Doktoranci,
 • Stopień dr/dr hab.,
 • Zestawienie studiów doktoranckich,
 • Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego,
 • Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano tytuł profesora.

W POL-onie 2.0:

 • Szkoły doktorskie,
 • Osoby ubiegające się o stopień doktora,
 • Baza dokumentów w postępowania awansowych.

Moduł Doktoranci (POL-on 1)

W dotychczasowym POL-onie pozostaje aktywny moduł Doktoranci, w którym są zarejestrowani uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Zakres danych zbieranych w tym module pozostaje bez zmian. Możliwe jest edytowanie dotychczasowych danych. Od 1 października 2019 r. zablokowana jest możliwość dodawania nowych doktorantów i studiów doktoranckich.

Moduł pozostanie aktywny do 31 grudnia 2024 r. następnie zostanie wygaszony. Należy też zwrócić uwagę, że przewody doktorskie, niezakończone do 31 grudnia 2024 r., zostaną odpowiednio umorzone albo zamknięte (art. 12 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw).

Co należy zrobić w przypadku doktoranta „starych” studiów doktoranckich, który przenosi się na inne „stare” studia doktoranckie w innej  jednostce organizacyjnej? (Chodzi o sytuacje, gdy nie ma odstępu czasowego między studiami.)

Uczelnia, na którą przenosi się taki doktorant powinna zgłosić się indywidualnie do OPI PIB z prośbą o dodanie doktoranta do POL-onu 1. W tym celu należy zarejestrować zgłoszenie w Systemie Zgłoszeń POL-on, wybierając obszar „Przeniesienie doktorantów w POL-on 1.0”. Jak dokładnie to zrobić, przeczytasz tutaj.

Uczelnia nie może zarejestrować takiego doktoranta samodzielnie. 

Uwaga! Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, jeżeli uczelnia chce przenieść doktorantów razem z kierunkiem na inny wydział (np. w sytuacji likwidacji wydziału), wówczas powinna zmienić instytucję prowadzącą studia doktoranckie z wydziału na instytucję główną. Uczelnia może to zrobić samodzielnie. Wówczas nie ma potrzeby przenoszenia poszczególnych doktorantów.

Co należy zrobić w przypadku doktoranta „starych” studiów doktoranckich, który chce wznowić studia doktoranckie? (Chodzi o sytuacje, gdy występuje przerwa czasowa między studiami, a studia doktoranckie odbywają się na tym samym kierunku.)

Ustawa nie przewiduje wznawiania studiów doktoranckich. Takie osoby nie będą rejestrowane w POL-onie 1.

Moduł Szkoły doktorskie (POL-on 2.0)

W tym module są rejestrowane informacje o szkołach doktorskich prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty. Więcej na temat szkół doktorskich przeczytasz tutaj.

Moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora (POL-on 2.0)

W tym module należy rejestrować osoby, które ubiegają się o stopień doktora na nowych zasadach, wynikających z ustawy 2.0. Są to:

 1. tzw. nowy doktoranci – w rozumieniu ustawy 2.0, czyli osoby kształcące się w szkołach doktorskich,
 2. osoby ubiegające się o stopień doktora eksternistycznie (po 30 września 2019 r.),
 3. „starzy” doktoranci (tzn. uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na podstawie starych przepisów), którzy wszczęli postępowanie o nadanie stopnia doktora na nowych zasadach.

Na nowych zasadach prowadzi się postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. (art. 179 ust. 6 przepisów wprowadzających ustawę 2.0, przy czym dalsza część tego przepisu przewiduje pewne przypadki szczególne).

Więcej na temat modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora przeczytasz tutaj.

Moduły Stopień dr/dr hab. i Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano stopień profesora (POL-on 1)

Dotychczasowe moduły dotyczące postępowań awansowych, tj. Stopień dr/dr hab. (Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) i Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano stopień profesora, pozostają w starym POL-onie.

W dalszym ciągu udostępniają one możliwość:

 • dodania postępowań przeprowadzanych na dotychczasowych zasadach (z dotychczasowym zakresem danych),
 • edycji,
 • podglądu danych.

Moduł Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (POL-on 2.0)

W tym module rejestrowane są postępowania wszczęte na nowych zasadach – czyli po 30 września 2019 r. (art. 179 ust. 6 przepisów wprowadzających ustawę 2.0):

 • o nadanie stopnia doktora,
 • o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
 • o nadanie tytułu profesora.

O ile w starych modułach były rejestrowane informacje o już nadanych stopniach/tytułach, o tyle w nowym module są rejestrowane dane od wszczęcia postępowań awansowych i to bez względu na to, czy skończą się one zdobyciem stopnia/tytułu, czy nie.

Rejestrowany jest szerszy zakres danych i większy zakres dokumentów niż dotychczas.

Moduł Baza dokumentów w postępowaniach awansowych posiada podwójną funkcję – z jednej strony rejestru postępowań (do raportowania danych dotyczących postępowań awansowych), z drugiej strony repozytorium dokumentów w postępowaniach awansowych, w szczególności pełnotekstowych rozpraw doktorskich.

Planowane jest zintegrowanie Bazy dokumentów w postępowaniach awansowych z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym – tak, aby zgromadzone rozprawy doktorskie stanowiły jedną z baz porównawczych wykorzystywanych w badaniach antyplagiatowych.

Kto wprowadzane dane?

Dane dotyczące postępowań o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowane wprowadzają do POL-onu, odpowiednio, uczelnie lub instytuty prowadzące postępowanie.

Dane dotyczące postępowań o nadanie tytułu profesora wprowadza Rada Doskonałości Naukowej.

Więcej na temat modułu Baza dokumentów w postępowania awansowych przeczytasz tutaj.


Zobacz też:

Przeniesienie tzw. starego doktoranta Szkoły doktorskie - informacje ogólne Kogo rejestrujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora? Postępowanie awansowe osoby ubiegającej się o stopień doktora