Na postępowania awansowe składają się:

 • postępowania zmierzające do uzyskania stopnia doktora,
 • postępowania zmierzające do uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
 • postępowania zmierzające do uzyskania tytułu profesora.

Ustawa 2.0 zawiera nowe regulacje dotyczące postępowań awansowych. Te nowe postępowania, w pewnym zakresie, będą raportowane inaczej niż dotychczasowe postępowania.

Ponieważ procesy awansowe są rozłożone w czasie, ważne jest ustalenie, z jakim postępowaniem (starym czy nowym) mamy do czynienia, a w konsekwencji, jak je raportować w POL-onie. Zależy to od daty wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Art. 179 przepisów wprowadzających ustawę 2.0
1. Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy [2.0] są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.
2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy [2.0], do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.
3. W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy [2.0], do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych [z zastrzeżeniami podanymi w dalszej części tego przepisu].
4. Prowadzone w pierwszej instancji:
1) postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., 2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. – odpowiednio umarza się albo zamyka się.
5. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.
6. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy 2.0] [z zastrzeżeniami podanymi w dalszej części tego przepisu].

Art. 219 ust. 8 przepisów wprowadzających ustawę 2.0.
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy [2.0], do dnia 31 grudnia 2023 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych wprowadzają na zasadach dotychczasowych dane do (…) POL-on dotyczące uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

Na szeroko rozumiane procesy awansowe w POL-onie składają się następujące moduły:

W starym POL-onie:

 • Doktoranci,
 • Stopień dr/dr hab.,
 • Zestawienie studiów doktoranckich,
 • Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego,
 • Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano tytuł profesora.

W POL-onie 2.0:

 • Szkoły doktorskie,
 • Osoby ubiegające się o stopień doktora,
 • Baza dokumentów w postępowania awansowych.

Moduł Doktoranci (POL-on 1)

W dotychczasowym POL-onie pozostaje aktywny moduł Doktoranci, w którym są zarejestrowani uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Zakres danych zbieranych w tym module pozostaje bez zmian. Możliwe jest edytowanie dotychczasowych danych. Od 1 października 2019 r. zablokowana jest możliwość dodawania nowych doktorantów i studiów doktoranckich.

Moduł pozostanie aktywny do 31 grudnia 2023 r. (art. 219 ust. 8 przepisów wprowadzających ustawę 2.0). Następnie zostanie wygaszony. Należy też zwrócić uwagę, że przewody doktorskie, niezakończone do 31 grudnia 2022 r., zostaną odpowiednio umorzone albo zamknięte (art. 179 ust. 4 przepisów wprowadzających ustawę 2.0).

Co należy zrobić w przypadku doktoranta „starych” studiów doktoranckich, który przenosi się na inne „stare” studia doktoranckie w innej  jednostce organizacyjnej? (Chodzi o sytuacje, gdy nie ma odstępu czasowego między studiami.)

Uczelnia, na którą przenosi się taki doktorant powinna zgłosić się indywidualnie do OPI PIB z prośbą o dodanie doktoranta do POL-onu 1. W tym celu należy zarejestrować zgłoszenie w Systemie Zgłoszeń POL-on, wybierając obszar „Przeniesienie doktorantów w POL-on 1.0”. Jak dokładnie to zrobić, przeczytasz tutaj.

Uczelnia nie może zarejestrować takiego doktoranta samodzielnie. 

Uwaga! Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, jeżeli uczelnia chce przenieść doktorantów razem z kierunkiem na inny wydział (np. w sytuacji likwidacji wydziału), wówczas powinna zmienić instytucję prowadzącą studia doktoranckie z wydziału na instytucję główną. Uczelnia może to zrobić samodzielnie. Wówczas nie ma potrzeby przenoszenia poszczególnych doktorantów.

Co należy zrobić w przypadku doktoranta „starych” studiów doktoranckich, który chce wznowić studia doktoranckie? (Chodzi o sytuacje, gdy występuje przerwa czasowa między studiami, a studia doktoranckie odbywają się na tym samym kierunku.)

Ustawa nie przewiduje wznawiania studiów doktoranckich. Takie osoby nie będą rejestrowane w POL-onie 1.

Moduł Szkoły doktorskie (POL-on 2.0)

W tym module są rejestrowane informacje o szkołach doktorskich prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty. Więcej na temat szkół doktorskich przeczytasz tutaj.

Moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora (POL-on 2.0)

W tym module należy rejestrować osoby, które ubiegają się o stopień doktora na nowych zasadach, wynikających z ustawy 2.0. Są to:

 1. tzw. nowy doktoranci – w rozumieniu ustawy 2.0, czyli osoby kształcące się w szkołach doktorskich,
 2. osoby ubiegające się o stopień doktora eksternistycznie (po 30 września 2019 r.),
 3. „starzy” doktoranci (tzn. uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na podstawie starych przepisów), którzy wszczęli postępowanie o nadanie stopnia doktora na nowych zasadach.

Na nowych zasadach prowadzi się postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. (art. 179 ust. 6 przepisów wprowadzających ustawę 2.0, przy czym dalsza część tego przepisu przewiduje pewne przypadki szczególne).

Więcej na temat modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora przeczytasz tutaj.

Moduły Stopień dr/dr hab. i Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano stopień profesora (POL-on 1)

Dotychczasowe moduły dotyczące postępowań awansowych, tj. Stopień dr/dr hab. (Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) i Ogólnopolski wykaz osób, którym nadano stopień profesora, pozostają w starym POL-onie.

W dalszym ciągu udostępniają one możliwość:

 • dodania postępowań przeprowadzanych na dotychczasowych zasadach (z dotychczasowym zakresem danych),
 • edycji,
 • podglądu danych.

Moduł Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (POL-on 2.0)

W tym module rejestrowane są postępowania wszczęte na nowych zasadach – czyli po 30 września 2019 r. (art. 179 ust. 6 przepisów wprowadzających ustawę 2.0):

 • o nadanie stopnia doktora,
 • o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
 • o nadanie tytułu profesora.

O ile w starych modułach były rejestrowane informacje o już nadanych stopniach/tytułach, o tyle w nowym module są rejestrowane dane od wszczęcia postępowań awansowych i to bez względu na to, czy skończą się one zdobyciem stopnia/tytułu, czy nie.

Rejestrowany jest szerszy zakres danych i większy zakres dokumentów niż dotychczas.

Moduł Baza dokumentów w postępowaniach awansowych posiada podwójną funkcję – z jednej strony rejestru postępowań (do raportowania danych dotyczących postępowań awansowych), z drugiej strony repozytorium dokumentów w postępowaniach awansowych, w szczególności pełnotekstowych rozpraw doktorskich.

Planowane jest zintegrowanie Bazy dokumentów w postępowaniach awansowych z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym – tak, aby zgromadzone rozprawy doktorskie stanowiły jedną z baz porównawczych wykorzystywanych w badaniach antyplagiatowych.

Kto wprowadzane dane?

Dane dotyczące postępowań o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowane wprowadzają do POL-onu, odpowiednio, uczelnie lub instytuty prowadzące postępowanie.

Dane dotyczące postępowań o nadanie tytułu profesora wprowadza Rada Doskonałości Naukowej.

Więcej na temat modułu Baza dokumentów w postępowania awansowych przeczytasz tutaj.


Zobacz też:

Przeniesienie tzw. starego doktoranta Szkoły doktorskie - informacje ogólne

 

Kogo rejestrujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora?

 

Postępowanie awansowe osoby ubiegającej się o stopień doktora