Podręcznik dla ekspertów oraz ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki jest dostępny w osobnym artykule Pomocy.

Formularz dodawania opisu wpływu (a także analogicznie formularze podglądania danych opisu wpływu oraz korekty danych opisów wpływu) podzielony jest na następujące sekcje:

  1. Dane podstawowe
  2. Informacja o efektach
  3. Osiągnięcia naukowe/artystyczne
  4. Wpływ działalności naukowej
  5. Interdyscyplinarność
Sekcja Dane podstawowe
Sekcja Efekty

 

Sekcja Osiągnięcia naukowe/artystyczne:

W sekcji Osiągnięcia naukowe/artystyczne system będzie pozwalał dodać od 1 do 5 opisów osiągnięć.

Sekcja Wpływ działalności naukowej

W sekcji Wpływ działalności naukowej będzie można dodać do 5 dowodów wpływu. Będzie można wskazać obszar wpływu wybierając odpowiednią pozycję z listy lub też zdefiniować własny obszar, po wybraniu pozycji „inny”.

Każdy dowód wpływu będzie można powiązać z plikiem zarejestrowanym w systemie STUDNIA, stanowiący dowód wpływu.

Uwaga: W opisie  każdego dowodu wpływu, zarówno w wersji polskiej, jak i w angielskiej, należy wprowadzić informację na temat daty jego publikacji w ostatecznej formie, przy czym powinna ona zawierać się w latach 20172021.

Formularz wybierania plików z systemu STUDNIA

System umożliwia  z poziomu rejestracji opisu wpływu wybranie pliku z systemu STUDNIA. Na wyświetlanej liście są dostępne wszystkie pliki zarejestrowane dla instytucji użytkownika dla danego roku ewaluacyjnego. Lista może być filtrowana według tych samych kryteriów jakie są dostępne bezpośrednio w systemie STUDNIA.

 

Domyślnie pokazywane są na liście dowody wpływu o dyscyplinie zgodniej z dyscypliną wskazaną dla opisu wpływu.
Użytkownik może jednak zmienić ustawienia w filtrze, tak aby pokazywały się dowody wpływu, dla których zostały wskazane inne dyscypliny
Po wybraniu pliku, link do jego lokalizacji w systemie STUDNIA pojawia się przy opisie danego dowodu wpływu.

Sekcja Interdyscyplinarność

Zatwierdzanie opisu wpływu

Jeśli opis wpływu ma poprawnie uzupełnione wszystkie dane, system pozwala na jego zatwierdzenie.

Podczas zatwierdzania opisu wpływu system automatycznie nadaje mu kolejność (kolejny numer w ramach rodzaju oraz dyscypliny) i zmienia jego status na Zatwierdzony.

Zapisywanie wersji roboczej

Na każdym etapie rejestracji danych istnieje możliwość zapisania wersji roboczej opisu wpływu (każdą sekcje formularza oddzielnie lub hurtowo na końcu formatki). Użytkownik może dzięki temu przerwać pracę nad wprowadzaniem danych opisu wpływu i powrócić do niej później. Podczas zapisu wersji roboczej system sprawdza, czy wprowadzone dotąd dane są poprawne. System nie sprawdza danych pod względem poprawności merytorycznej a jedynie sprawdza czy pole jest wypełnione i nie została przekroczona dopuszczalna liczba znaków. Jeśli nie spełniają tych wymogów, wyświetla się informacja, że zapisana wersja robocza zawiera błędy (wraz z szczegółową ich listą).

Wersja robocza nie będzie mogła być zatwierdzona, dopóki dane nie będą poprawne i kompletne.

Pola z przekroczoną liczbą znaków

Podczas wprowadzania tekstu w polach ze zdefiniowaną liczbą znaków, system wyświetla informację, ile znaków jest jeszcze dopuszczalnych do wprowadzenia. Jeśli ta liczba zostanie przekroczona, na czerwono wyświetlana jest informacja, o ile dopuszczalna liczba znaków została przekroczona. Wersja robocza zawierająca pola z przekroczoną dopuszczalną liczbą znaków, nie będzie mogła zostać zatwierdzona.

Stan przygotowania do ewaluacji

Z widoku listy opisów wpływu można przejść do zestawienia „Stan przygotowania do ewaluacji” – należy kliknąć na przycisk o tej nazwie.

To zestawienie prezentujące informacjo o ewaluowanych dziedzinach i dyscyplinach, liczbie N, liczbie wymaganych opisów wpływu, liczbie zatwierdzonych opisów wpływu (z rodzajem „Wymagany”) oraz liczbie brakujących opisów wpływu w wymienionej dyscyplinie. Wszystkie te informacje są prezentowanie dla jednostki, w kontekście której, zalogowany jest użytkownik.

Jeśli w jakiekolwiek dyscyplinie będzie brakować opisów wpływu do wymaganej liczby to pojawi się komunikat o treści: „Istnieją dyscypliny, dla których nie wprowadzono wymaganej liczby opisów wpływu. Prosimy o sprawdzenie stanu przygotowania opisów wpływu do ewaluacji”.