Proces dodawania osiągnięcia artystycznego może rozpocząć się od sekcji autora. Ścieżka ta inicjowana jest wówczas: 

  • w Module Pracownicy, jeśli autorem osiągnięcia artystycznego jest osoba zarejestrowana w Wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu.
  • w Module Osoby ubiegające się o stopień doktora, jeśli autorem osiągnięcia artystycznego jest doktorant jednostki zarejestrowany w Wykazie osób ubiegających się o stopień doktora. 

Dodawanie nowego osiągnięcia pracownika lub doktoranta możesz rozpocząć z poziomu danych autora w module Pracownicy lub Osoby ubiegające się o stopień doktora. Dzięki temu dane twojego autora zostaną wprowadzone do formatki. Dodatkowo, będzie on już powiązany z pracownikiem lub doktorantem twojej jednostki, co pozwoli dodać mu informacje dotyczące oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania osiągnięć w ewaluacji.

Dodawanie nowego osiągnięcia artystycznego możesz również rozpocząć w Module Osiągnięcia artystyczne. Proces ten został opisany szczegółowo w tym wpisie.

Bez względu na ścieżkę pracy, aby zarejestrować nowe osiągnięcie artystyczne, edytować lub usuwać osiągnięcie zarejestrowane będziesz potrzebował par ról:

  • INST_PR + INST_PR_DOKTORANCI – w przypadku uczelni,
  • INST_NAUK_PR + INST_PR_DOKTORANCI – w przypadku podmiotów naukowych.

Jeśli posiadasz tylko jedną ze wskazanych ról (rolę edycyjną tylko do Modułu Pracownicy lub rolę edycyjną tylko do Modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora)​ będziesz widział zarejestrowane osiągnięcia przez innych użytkowników, ale nie będziesz mógł ich edytować ani zarejestrować nowego osiągnięcia w wykazie.

Znajdując się w danych pracownika lub doktoranta wybierz sekcję Osiągnięcia, a następnie podsekcję Osiągnięcia artystyczne.

W kolejnym kroku uzupełnij formatkę o dane osiągnięcia artystycznego zgodnie z informacjami zawartymi we wpisie.

Kliknięcie w przycisk edycji w sekcji autorzy przy pracowniku lub doktorancie pozwoli ci dodać informacje o oświadczeniu upoważaniającym jednostkę do wykazania osiągnięcia w procesie ewaluacji. Proces ten został opisany w osobnym wpisie.

Po zapisaniu danych o osiągnięciu artystycznym w Module osiągnięć artystycznych możesz zdecydować o powrocie do danych autora lub przejściu do listy osiągnięć w podmiocie.