Podstawa prawna

Zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1i rozporządzenia ws. POL-on, w systemie należy wskazać datę zaprzestania kształcenia w szkole doktorskiej.

Może to nastąpić w przypadkach opisanych w:

 • art. 199 ustawy 2.0 – gdy podmiot uzyskał kategorię naukową B lub C lub nie spełnia już warunków uprawniających do prowadzenia szkoły doktorskiej;
 • art. 206 ustawy 2.0 – gdy podmiot przestał kształcić doktorantów w danej dyscyplinie.

W POL-onie możemy to zarejestrować na dwa sposoby:

 • dodać datę zakończenia programu kształcenia,
 • dodać datę zaprzestania kształcenia w szkole doktorskiej.

Uwaga! Jeśli zarejestrowałeś program kształcenia lub szkołę doktorską omyłkowo lub błędnie, skorzystaj z opcji ich usuwania. Jeśli natomiast podmiot przez jakiś czas prowadził kształcenie na podstawie danego programu lub w danej szkole doktorskiej, ale nie będzie już tego kontynuował skorzystaj z opcji opisanych poniżej. Zakończony program kształcenia lub szkoła doktorska, która zaprzestała kształcenia będą nadal dostępne w trybie do odczytu jako archiwalne.

Zakończenie programu kształcenia

Skorzystaj z tej opcji, jeżeli podmiot nie będzie kontynuował kształcenia doktorantów na podstawie danego programu kształcenia. W danej szkole doktorskiej wejdź w zakładkę „Programy kształcenia”. Jeśli w ramach szkoły doktorskiej jest kilka programów kształcenia, wejdź we właściwy program. Kliknij w przycisk „Dodaj datę zakończenia programu kształcenia”.

Otworzy się okno dialogowe, w którym podaj datę zakończenia realizacji programu kształcenia. Potwierdź przyciskiem „Dodaj datę zakończenia programu”. Data zostanie dodana.

Wznowienie programu kształcenia

Jeśli zakończyłeś program kształcenia omyłkowo, możesz cofnąć tę operację. Skorzystaj z przycisku „Usuń datę zakończenia programu”. Otworzy się okno dialogowe, w którym musisz potwierdzić usunięcie daty. Gotowe!

Uwaga! Jeśli oprócz zakończenia konkretnego programu kształcenia zarejestrowałeś też zaprzestanie kształcenia w szkole doktorskiej, nie będziesz mógł wznowić programu. System wyświetli komunikat, że nie można wznowić programu kształcenia w nieaktywnej szkole doktorskiej. Musisz najpierw usunąć datę zaprzestania kształcenia, a dopiero następnie datę zakończenia programu.

Jeśli podałeś nieprawidłową datę zakończenia programu kształcenia, to nie ma możliwości jej korekty. Usuń nieprawidłową datę i dodaj tę właściwą w sposób opisany powyżej.

Nie można korygować programu kształcenia, jeśli:

 • został on zakończony,
 • zostało zaprzestane kształcenie w szkole doktorskiej.

Jeśli chcesz skorygować taki program, musisz najpierw wznowić, odpowiednio, program kształcenia i/lub kształcenie w szkole doktorskiej.

Zaprzestanie kształcenia w szkole doktorskiej

Skorzystaj z tej opcji, jeżeli podmiot w ogóle nie będzie kontynuował kształcenia doktorantów w ramach danej szkoły doktorskiej. Kliknij w przycisk „Dodaj datę zaprzestania kształcenia”, widoczny pod nazwą szkoły doktorskiej.

Uwaga! Zalecamy, aby przed wprowadzeniem daty zaprzestania kształcenia w szkole doktorskiej zakończyć wszystkie aktywne programy kształcenia w tej szkole, w sposób opisany powyżej.

Możesz dodać datę zaprzestania kształcenia w szkole, w której istnieją aktywne programy kształcenia.

Uwaga! W tej sytuacji data zaprzestania kształcenia w szkole zostanie automatycznie przepisana jako data zakończenia programów kształcenia (w zakładce „Programy kształcenia”).

Po skorzystaniu z przycisku „Dodaj datę zaprzestania kształcenia” otworzy się okno dialogowe, w którym system informuje o istnieniu aktywnych programów kształcenia. Jeśli mimo to potwierdzisz operację, z datą zaprzestania kształcenia w szkole doktorskiej zostaną zakończone również aktywne programy kształcenia.

Uwaga! Data zaprzestania kształcenia w szkole doktorskiej nie może być wcześniejsza niż data zakończenia programu kształcenia.

Jeśli spróbujesz dodać datę wcześniejszą, system wyświetli komunikat, że jest to niemożliwe. W tej sytuacji:

 • Usuń datę zakończenia programu kształcenia, a następnie wprowadź datę zaprzestania kształcenia (data zaprzestania kształcenia zostanie wstawiona w miejsce daty zakończenia programu) lub
 • Dokonaj korekty daty zakończenia programu na wcześniejszą i dopiero dodaj właściwą datę zaprzestania kształcenia w szkole doktorskiej lub
 • Ustaw datę zaprzestania kształcenia w szkole na równą lub późniejszą dacie zakończenia programu.

Jeśli w szkole doktorskiej zaprzestano kształcenia;

 • nie można korygować danych takiej szkoły,
 • nie można dodać programu kształcenia.

Jeśli chcesz wykonać jedną z tych czynności, musisz najpierw wznowić kształcenie w szkole.

Wznowienie kształcenia w szkole doktorskiej

Jeśli zarejestrowałeś zaprzestanie kształcenia omyłkowo, możesz cofnąć tę operację. Skorzystaj z przycisku „Usuń datę zaprzestania kształcenia”. Otworzy się okno dialogowe, w którym musisz potwierdzić usunięcie daty. Data zaprzestania kształcenia zostanie usunięta.

Uwaga! Nie powoduje to jednak usunięcia daty zakończenia programu kształcenia (w zakładce „Programy kształcenia”) – bez względu na to, czy została ona dodana automatycznie wraz z zaprzestaniem kształcenia, czy ręcznie przez użytkownika. System nie rozróżnia tego, więc nie wie, która data została dodana omyłkowo. Jeśli chcesz wznowić również program kształcenia, musisz samodzielnie usunąć datę zakończenia programu w sposób opisany powyżej.

Jeśli podałeś nieprawidłową datę zaprzestania kształcenia, to nie ma możliwości jej korekty. Usuń nieprawidłową datę i dodaj tę właściwą w sposób opisany powyżej.


Zobacz też:

Usuwanie programu kształcenia i szkoły doktorskiej Korekta programu kształcenia Korekta lub zmiana danych szkoły doktorskiej Dodawanie programu kształcenia