Wstęp

OPI PIB wspólnie z MNiSW podjęło decyzję, że uczelnie, które nie przeprowadziły samodzielnie uporządkowania problemu migracyjnego mogą zostać objęte automatycznym procesem porządkowym przez OPI PIB – pod warunkiem dokonania stosownego zgłoszenia. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Natomiast  procedura opisana w poniższym wpisie jest skierowana do tych uczelni, którą mają zamiar dokonać uporządkowania warunków zatrudnienia w zakresie siatki stanowisk samodzielnie – w szczególności, jeśli chcą, aby przejście na nową siatkę stanowisk miało datę inną niż 1 października 2018 r.

Poniższe informacje są skierowane do uczelni, w których w wyniku migracji ze starego systemu POL-on do nowego nastąpiła automatyczna konwersja stanowisk na stanowiska z nowej siatki (wynikającej z ustawy 2.0). Konwersja ta nie miała miejsca w instytutach ani w innych typach podmiotów. W związku z potrzebą uporządkowania stanu warunków zatrudnienia, które są związane ze stanowiskami pochodzącymi z nowej siatki stanowisk przekonwertowanymi automatycznie podczas migracji, zostały dostarczone techniczne usługi API REST opisane poniżej.

WAŻNE!

  • Opisane poniżej procedury są skierowana do osób posiadających wiedzę i doświadczenie w kontekście usług API REST.
  • Jeśli stanowisk, które zostały dotknięte problemem migracyjnym nie jest zbyt dużo lub operator nie ma doświadczenia w kontekście usług API REST, to zaleca się wykonanie stosownych porządków z poziomu GUI. GUI otrzymało odpowiednie mechanizmy filtrowania, które aktualnie są w stanie takie przypadki wylistować.
  • Zaleca się bezwzględnie sprawdzenie użycia poniższych funkcji API REST w pierwszej kolejności na maszynie DEMO. Maszyna DEMO jest kopią środowiska produkcyjnego nadpisywaną raz w tygodniu, więc w razie niewłaściwego wykonania można spróbować ponownego użycia po paru dniach. Usługi na maszynie DEMO i maszynie PROD działają dokładnie tak samo.

Istota problemu

W styczniu 2020 r. nastąpiła migracja danych pracowniczych ze starego systemu POL-on do nowego. W trakcie migracji do nowego systemu, w przypadku uczelni, z mocy prawa stanowiska i grupy pracownicze stały się automatycznie stanowiskami i grupami określanymi przez nową ustawę według poniższego klucza:

  • stanowisko „profesor zwyczajny” stało się stanowiskiem „profesor”,
  • stanowiska „profesor nadzwyczajny” i „profesor wizytujący” stały się stanowiskiem „profesor uczelni”,
  • stanowiska z grupy „naukowo-dydaktycznej” stały się odpowiednimi stanowiskami z grupy „badawczo-dydaktycznej”,
  • stanowiska z grupy „naukowej” stały się odpowiednimi stanowiskami z grupy „badawczej”.

W celu zdjęcia z uczelni obciążeń związanych z koniecznością aktualizacji nowych form zatrudnienia, OPI PIB przeprowadziło automatyczną konwersję stanowisk i grup stanowisk podczas procesu migracji. Założenia automatycznej konwersji zakładały, iż powyższe stanowiska i grupy będą dotyczyć zatrudnień na stanowiskach trwających w dniu 2018-10-01 (oraz późniejszych). Wcześniej zakończone „stanowiska” (przed 2018-10-01) pozostają na „starych” grupach i stanowiskach.

Problem konwersji, który wystąpił w trakcie tego procesu, dotyczy tych stanowisk, które rozpoczęły się przed dniem 2018-10-01 i trwały w tym dniu. System w takim przypadku nie podzielił automatycznie warunku zatrudnienia na dwie części: przed 2018-10-01 na starym stanowisku/grupie i od dnia 2018-10-01 na „nowym” stanowisku/grupie.

Stanowiska z powyższych przykładów rozpoczęte w dniu 2018-10-01 (lub później) nie wymagają korekt.

Zakres stanowisk, których dotyczą procedury porządkowe

ID stanowiska Nazwa stanowiska Grupa stanowisk
147 Adiunkt Pracownik badawczo-dydaktyczny
148 Asystent Pracownik badawczo-dydaktyczny
176 Inne Pracownik badawczo-dydaktyczny
149 Profesor Pracownik badawczo-dydaktyczny
150 Profesor uczelni Pracownik badawczo-dydaktyczny
143 Adiunkt Pracownik badawczy
144 Asystent Pracownik badawczy
175 Inne Pracownik badawczy
145 Profesor Pracownik badawczy
146 Profesor uczelni Pracownik badawczy
160 Profesor Pracownik dydaktyczny
161 Profesor uczelni Pracownik dydaktyczny
240 Docent Pracownik badawczo-dydaktyczny

Zwróć uwagę, że powielone stanowiska pochodzą z różnych grup.

Możliwe strategie

W związku z tym, że podejście do uporządkowania problemu w każdym z podmiotów może być różne dostarczyliśmy dwie odrębne usługi, z których każda realizuje odrębną strategię, opisaną poniżej. Szczegółowy sposób skorzystania z każdej z usług został opisany w dalszej części tego dokumentu.

Strategia 1

Pierwsza strategia zakłada usunięcie warunków zatrudnienia, w których stanowiska podczas migracji zostały automatycznie przekonwertowane na stanowiska z nowej siatki. W tej strategii zakłada się, że po usunięciu z systemu takich warunków podmiot zarejestruje za pomocą masowego importu kompletny, poprawny stan warunków zatrudnienia.

Strategia powyższa jest zalecana, jeśli zależy nam na usunięciu z systemu wadliwych stanowisk, które blokują poprawny import, a następnie wgraniu poprawnej wersji tych stanowisk za pomocą masowych importów z własnego systemu. W tym wypadku wymagane jest, aby uczelnia posiadała we własnych wewnętrznych systemach „poprawne” i kompletne dane o stanowiskach, które zastąpią dane usuwane.

Jej zaletą jest to, iż zlikwiduje problematyczne zapisy i umożliwi wprowadzenie poprawnego stanu.
Wadą jest to, iż jest to proces dwuetapowy i wymaga posiadania przez podmiot pełnej historii warunków zatrudnienia tak, aby można było odtworzyć poprawny stan.

Szczegółowy opis usługi realizującej strategię 1 znajdziesz tutaj.

Strategia 2

Strategia ta polega na kompleksowym uprządkowaniu warunków zatrudnienia, których dotknął problem migracyjny. Uruchomienie tej strategii spowoduje, że zmigrowane warunki zatrudnienia zostaną odpowiednio podzielone na część starą, sprzed dnia 2018-10-01, oraz nową rozpoczynającą od tego dnia.

Ze względu na różnice we wprowadzaniu statutów w poszczególnych podmiotach został także dodany parametr daty, który umożliwia sterowanie datą „przecięcia” warunków zatrudnienia. Parametr ten umożliwia ustawienie daty przecięcia stanowiska innej niż dzień 2018-10-01.

Zaletą tego podejścia jest kompleksowe wykonanie porządków z problematycznymi stanowiskami. Problemem może być to, że stan stanowisk objętych tym porządkowaniem będzie odzwierciedlać stan w chwili wykonania usługi. Jeśli system bazowy/źródłowy podmiotu posiada inne dane, to mogą się pojawiać konflikty. Konflikty mogą się pojawić szczególnie na dacie przecięcia warunków zatrudnienia, ponieważ w tym wypadku usługa przyjmuje jedną datę dla wszystkich stanowisk objętych porządkowaniem. Jeśli więc w danym podmiocie są wyjątki dla niektórych pracowników i daty przecięcia są różne, to takie przypadki należy obsłużyć korygując je „ręcznie”.

Szczegółowy opis usługi realizującej strategię 2 znajdziesz tutaj.

Uwaga! Obu strategii nie należy łączyć.

Niezbędne role w systemie

Obie usługi mogą zostać wywołane jedynie przez użytkownika z uprawnieniami INST_PR w danym podmiocie.

Weryfikacja stanu stanowisk przed i po uporządkowaniu danych

W ostatnim czasie w nowym POL-onie został dostarczony moduł Raporty z możliwością wygenerowania zestawień z modułu Pracowników. Mogą one posłużyć do weryfikacji stanów sprzed operacji usunięcia warunków zatrudnienia oraz po wgraniu importu XML. Zestawienie na dzień bieżący zawiera odpowiednie dane do przeprowadzenia porównania i dostępne jest również na maszynie DEMO.

Uwaga! Co tydzień następuje nadpisanie danych na DEMO danymi z systemu produkcyjnego.

Wywołanie usług w trybie kolejki

Ze względu na skomplikowane wyliczenia, które są udziałem obu usług, procedury te powinny być wywoływane w trybie kolejki. Opis wywołania poszczególnych usług w trybie kolejki znajduje się poniżej, przy opisie szczegółowym każdej z usług. Każda z usług może się wykonywać około godziny (w zależności od trybu), dlatego bezwzględnie należy użyć mechanizmu kolejki. Wywołanie w trybie kolejki pozwala na śledzenie statusów procesu na dowolnym etapie aż do zakończenia.

Dodatkowe materiały

Opis autoryzacji i użycia narzędzia POSTMAN znajduje się tutaj: Dokumentacja API dla POL-on 2.0.

W tej lokalizacji znajdują się także filmy instruktażowe oraz dokument z przykładami: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2019/11/API-REST-v4.docx.


Dokument do pobrania

Pełen dokument dotyczący procedury rozwiązania problemu migracyjnego wraz ze szczegółowymi opisami usług w ramach obydwu dostępnych strategii możesz pobrać tutaj: Procedury rozwiązania problemu migracyjnego_11.12.2020.


Zobacz też:

Siatka stanowisk