Informacje o podstawie zwolnienia z opłat możesz wprowadzić do formularza na etapie rejestracji studenta lub później.

Dodanie zwolnienia z opłat na etapie rejestracji studenta

Jeśli dysponujesz informacją o zwolnieniu studenta z opłat na etapie jego rejestracji w sekcji  Podstawa zwolnienia z opłat wybierz właściwą pozycję, a następnie wprowadź datę jej obowiązywania. Kliknięcie w przycisk „Zapisz” kończy rejestrację.

W danym zakresie czasowym student może mieć wskazaną jedną z podstaw.

Od 1 października 2019 roku studenci zagraniczni mogą być zwalniani z opłat na podstawie:

  • umowy międzynarodowej,
  • umowy zawartej między uczelniami,
  • decyzji właściwego ministra,
  • decyzji dyrektora NAWA (w odniesieniu do jej stypendystów),
  • decyzji administracyjnej rektora,
  • posiadania certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego (min. poziom C1),
  • posiadania statusu cudzoziemca, o którym mowa w art. 324 ust. 2 pkt.1-4, 6, 7 (Dz. U. z 2008 r. poz. 1668).

Nie jest wymagane podanie podstawy zwolnienia z opłat studentom realizującym kształcenia na zasadach pełnej odpłatności.

Dodanie zwolnienia z opłat po rejestracji studenta

Aby zarejestrować cudzoziemcowi wprowadzonemu do wykazu, informacje o zwolnieniu z opłat, odszukaj go w wykazie studentów korzystając z filtrów zestawienia. Przejdź do danych studenta, a następnie wybierz zakładkę „Podsumowanie przebiegu studiów”.

Kliknij w nazwę studiów na kierunku, która jest linkiem aktywnym do informacji o studiach. W danych o kierunku studiów wybierz podsekcję „Przebieg studiów” i przejdź do części „Podstawa zwolnienia z opłat cudzoziemca”. Skorzystaj z przycisku „Dodaj”. Wprowadź właściwą podstawę z rozwijanego menu oraz datę od kiedy podstawa obowiązuje. Zapisz wprowadzoną informację przyciskiem zapisu.

Korekta lub rejestracja zmiany podstawy zwolnienia z opłat

Aby dokonać korekty lub zarejestrować nową podstawę zwolnienia z opłat odszukaj studenta w wykazie studentów korzystając z filtrów zestawienia. Przejdź do danych studenta, a następnie wybierz zakładkę „Podsumowanie przebiegu studiów”.

Kliknij w nazwę studiów na kierunku, która jest linkiem aktywnym do informacji o studiach. W danych o kierunku studiów wybierz podsekcję „Przebieg studiów” i przejdź do części „Podstawa zwolnienia z opłat cudzoziemca”. Wyedytuj formularz korzystając z przycisku „Modyfikuj”. 

  • Jeśli chcesz dokonać korekty zarejestrowanej podstawy, popraw wprowadzone informacje a następnie zapisz zmiany.
  • Jeśli chcesz zarejestrować nową podstawę, wprowadź datę ustania dotychczasowej podstawy korzystając z kalendarza. Następnie użyj przycisku „Dodaj”.

Wprowadź informacje o nowej podstawie wskazując jej rodzaj i datę od kiedy obowiązuje. Zapisz wprowadzoną informację przyciskiem zapisu. 

System nie pozwoli ci zarejestrować dwóch podstaw studiowania w tym samym okresie.