Dane związane z kierunkami studiów prowadzonymi przez uczelnię będą migrowane do nowego systemu POL-on. Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia migracji.

Migracja uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku

Dane migrowane są na podstawie plików excel przygotowanych przez OPI PIB i uzupełnionych przez uczelnie w zakresie informacji o nowych dyscyplinach.

Nie będą migrowane następujące uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku:

  • uprawnienia o statusie Cofnięte, Wygaszone, Wykreślone;
  • uprawniania zawieszone od dnia 1.10.2011 r.;
  • uprawnienia, dla których nie został określony profil (bez przypisanych efektów kształcenia);
  • uprawnienia nadane przed dniem 1.10.2016 r., ale dla których nigdy nie uruchomiono kierunku;
  • uprawnienia dotyczące kierunków, na których nie przyjęto studenta w okresie 2 następujących po sobie lat od roku akademickiego 2014/2015 do roku akademickiego 2018/2019 włącznie;
  • uprawnienia nadane przed 1.10.2011 r., dla których w okresie od 01.10.2011 r. do 1.10.2015 r. nie rozpoczęto cyklu kształcenia;
  • uprawniania nadane przed 1.10.2016 r., dla których nie przypisano studenta na pierwszy semestr studiów od dnia 1.10.2016 r. do dnia 1.10.2018 r.

Podczas migracji z nazwy kierunku będą usuwane automatycznie zwroty „makrokierunek” i „kierunek unikatowy”.

Uprawnienia do prowadzenia studiów będą migrowane na obiekt Studia na kierunku”. Jeśli uprawnienie będzie dotyczyć dwóch profili kształcenia, dla każdego profilu powstanie osobny obiekt „Studia na kierunku” (w przekazanym excelu każdemu takiemu obiektowi odpowiada jeden wiersz, z kolejnym numerem w ramach dotychczasowego kodu uprawnienia). Informacja dotyczące podstawy prawnej do prowadzenia studiów na kierunku (rodzaj decyzji, data i numer) zostanie zachowana przy migracji.

Uczelnia lub filia uczelni może prowadzić tylko jedne studia na kierunku o danej nazwie, na danym poziomie i profilu. Jeśli uczelnia prowadzi aktualnie więcej niż jedne takie studia, zostanie uzgodnione indywidualnie, które z nich powinny być zmigrowane.

Informacja o wydziałach prowadzących studia zostanie zachowana podczas migracji na potrzeby zarządzania danymi.

Informacja, czy studia dotyczą filologii języków obcych oraz lista tych języków zostanie zachowana podczas migracji.

W nowym systemie każdemu obiektowi „Studia na kierunku” zostanie nadany nowy kod. Przez okres przejściowy będzie jednak widoczny również kod ze starego systemu.

Migracja uruchomionych studiów na kierunkach

Dane migrowane są na podstawie plików excel przygotowanych przez OPI PIB i weryfikowanych przez uczelnie.

Nie będą migrowane następujące uruchomione kierunki:

  • uruchomione kierunki o statusie Zlikwidowane;
  • uruchomione kierunki, na których została wstrzymana rekrutacja od dnia 1.10.2011 r.;
  • uruchomione kierunki bez KRK;
  • uruchomione kierunki, na których nie przyjęto studenta w okresie 2 następujących po sobie lat od roku akademickiego 2014/2015 do roku akademickiego 2018/2019 włącznie;
  • uruchomione kierunki, dla których w okresie od dnia 1.10.2011 r. do dnia 1.10.2015 r. nie rozpoczęto cyklu kształcenia;
  • uruchomione kierunki, dla których nie przypisano studenta na pierwszy semestr studiów od dnia 1.10.2016 r. do dnia 1.10.2018 r.

Podczas migracji z nazwy kierunku będą usuwane automatycznie zwroty „makrokierunek” i „kierunek unikatowy”.

Uruchomione studia będą migrowane na obiekt „Uruchomienie studiów”, powiązany z obiektem „Studia na kierunku”, przy czym:

 • dla każdej nazwy kierunku (aktualnej i historycznej) będzie tworzony odrębny obiekt „Uruchomienie studiów”;
 • dla każdej liczby semestrów i punktów ECTS (aktualnej i historycznej) będzie tworzony odrębny obiekt „Uruchomienie studiów”;
 • dla każdego języka, którego dotyczy kształcenie na filologii obcej, będzie tworzony odrębny obiekt „Uruchomienie studiów”; dopuszczane są jednak przypadki, że dane uruchomienie obejmuje więcej niż jeden język filologii obcej, jeśli są to studia, gdzie oba te języki są nauczane równocześnie;
 • dla każdego języka, w którym prowadzone jest kształcenie, będzie tworzony odrębny obiekt „Uruchomienie studiów”.

Data uruchomienia będzie odpowiadać odpowiednio albo utworzeniu dotychczasowego kierunku, albo dacie odpowiedniej zmiany.

Uproszczony przykład: Kierunek o kodzie 123 uruchomiony w 2012-12-01 miał nazwę A i 5 semestrów, jest prowadzony w języku polskim i angielskim.

 • W 2013-12-01 zmieniono mu liczbę semestrów na 4.
 • W 2014-12-01 zmieniono mu nazwę na B.
 • W 2016-12-01 zmieniono mu liczbę semestrów na 6.

W arkuszu będą następujące wiersze:

Kod Numer kolejny Nazwa Liczba semestrów Data uruchomienia Język
123 1 A 5 2012-12-01 Polski
123 2 A 5 2012-12-01 Angielski
123 3 A 4 2013-12-01 Polski
123 4 A 4 2013-12-01 Angielski
123 6 B 4 2014-12-01 Polski
123 7 B 4 2014-12-01 Angielski
123 8 B 6 2016-12-01 Polski
123 9 B 6 2016-12-01 Angielski

W nowym systemie każdemu obiektowi „Uruchomienie studiów” zostanie nadany nowy kod. Przez okres przejściowy będzie jednak widoczny również kod ze starego systemu.

Migracja dotycząca studiów międzyobszarowych, studiów interdyscyplinarnych oraz rekrutacji bez podziału na kierunki

Studia interdyscyplinarne zostaną zmigrowane oddzielnie, na analogicznych zasadach jak opisano powyżej, w porozumieniu z uczelniami współprowadzącymi te studiami.

Studia międzyobszarowe zostaną zmigrowane oddzielnie, aktualnie nie jest przewidziana konieczność wymiany plików z uczelniami. Po zakończeniu migracji uczelnie będą mogły zweryfikować i skorygować zmigrowane dane w nowym systemie.

Zasady dotyczące obsługi rekrutacji bez podziału na kierunki w nowym systemie zostaną przedstawione w późniejszym terminie. Aktualnie nie jest przewidziana wymiany plików z uczelniami na potrzeby migracji tych danych do nowego systemu.


Zobacz:

Proces migracji kierunków studiów – krok po kroku Pobranie wygenerowanych plików