Funkcjonalności w module „Studenci” wprowadzane będą sukcesywnie wraz z kolejnymi wdrożeniami systemu.

Rejestracja nowego studenta na rok akademicki 2019/2020 możliwa jest tylko w starej aplikacji w „Wykazie studentów 2019/2020”.

Aby zarejestrować nowego studenta na rok akademicki 2019/2020, należy wykonać poniższe czynności.

W starej aplikacji w module „Studenci” wybierz „Wykaz studentów 2019/2020”. W kolejnym kroku wybierz przycisk „Dodaj”. Za jego pomocą przejdziesz do formularza dodawania nowego studenta.

Jeśli student jest obywatelem Polski wybierz opcję „Obywatel Polski” i obowiązkowo uzupełnij numer PESEL.

Jeśli w systemie istnieje już osoba z wpisanym przez ciebie numerem PESEL, wybierz ją za pomocą przycisku.

Jeśli student nie jest obywatelem Polski wybierz opcję „Cudzoziemiec”. Wpisz numer PESEL, jeśli student go posiada lub dane dokumentu tożsamości (typ, numer, kraj wydania dokumentu).

Jeśli w systemie istnieje cudzoziemiec z wpisanym przez ciebie numerem PESEL lub numerem dokumentu tożsamości, wskaż ją za pomocą przycisku „Wybierz”. Jeśli chcesz dodać dane nowej osoby o takim samym numerze identyfikacyjnym, użyj przycisku „Dalej”.

Następnie w przypadku obywatela Polski wprowadź: imię, nazwisko, płeć i rok urodzenia.

W przypadku cudzoziemca wpisz: imię, nazwisko, obywatelstwo, płeć, rok i państwo urodzenia oraz informację o posiadaniu lub nieposiadaniu Karty Polaka.

W kolejnym kroku wybierz uczelnię lub filię podpowiedzianą przez system.

Wybierz datę rozpoczęcia studiów klikając w grafikę kalendarza. Pozwoli to na dodanie uruchomienia studiów na kierunku z rozwijanego menu.

Nowe uruchomienia są powiązane poprzez kierunek studiów z uczelnią lub filią, które są wskazywane w module „Kierunki” w Systemie POL-on 2.0 jako instytucje prowadzące. Chociaż wydziały nie prowadzą studiów, mogą być wskazane jako jednostki organizacyjne powiązane z kierunkiem studiów.

Pracownicy zalogowani w kontekście wydziału mogą rejestrować nowych studentów i  wskazywać kontynuacje jedynie w ramach kierunków, które mają przypisany dany wydział jako jednostkę organizacyjną.

Jeśli pracownik zalogowany w kontekście jednostki organizacyjnej nie może wybrać uruchomienia z rozwijanego menu oznacza to, że jednostka ta nie została wpisana w module „Kierunki” jako jednostka organizacyjna powiązania zdanym kierunkiem studiów.

W przypadku kilku uruchomień o tej samej nazwie zwróć uwagę, czy wybierasz odpowiedni kod uruchomienia (odpowiedni profil i poziom studiów).

Uzupełnij miejsce zamieszkania studenta przed rozpoczęciem studiów oraz liczbę uzyskanych punktów ECTS. Zakończ rejestrację poprzez wybranie przycisku „Zapisz”.