Do zarządzania/podglądu danych kierunków studiów wymagane jest posiadanie następujących uprawnień w systemie:

 • INST_KIERUNKI_ADM – pracownik uczelni z dostępem do zarządzania danymi studiów na kierunkach danej uczelni
 • INST_KIERUNKI_PODGLAD – pracownik uczelni z dostępem do przeglądania danych studiów na kierunkach danej uczelni
 • MIN_KIERUNKI_ADM – pracownik ministerstwa z dostępem do zarządzania danymi studiów na kierunkach
 • MIN_KIERUNKI – pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych studiów na kierunkach

Uprawnienia pracownika uczelni (INST_KIERUNKI_ADM)

 • Rejestracja studiów na kierunku

Tylko dla studiów niemedycznych, tylko dla studiów utworzonych począwszy od 2018-10-01, w zależności od uprawnień do nadawania stopnia w dyscyplinie wiodącej,  tylko dla studiów prowadzonych przez instytucję główną.

 • Korekta danych wprowadzonych przy utworzeniu studiów

Różny zakres możliwy do korekty w zależności od podstawy prawnej utworzenia studiów.

 • Zmiana listy dyscyplin

Tylko dla studiów z podstawą prawną decyzja rektora/uchwała senatu oraz w zależności od uprawnień uczelni do nadania stopnia w dyscyplinie wiodącej.

 • Likwidacja studiów

Tylko dla studiów z podstawą prawną decyzja rektora/uchwała senatu.
Tylko w przypadku likwidacji na podstawie zarządzenia rektora.

 • Dodanie uruchomienia

Tylko dla studiów o statusie „Prowadzone”.

 • Korekta uruchomienia

Tylko dla studiów o statusie „Prowadzone”.

 • Usunięcie uruchomienia

Tylko dla studiów o statusie „Prowadzone”.

 • Usunięcie studiów na kierunku

Tylko dla studiów z podstawą utworzenia decyzja rektora/uchwała senatu.

 • Usunięcie likwidacji

Tylko pod warunkiem, jeśli podstawą prawną zmiany statusu jest decyzja rektora o zaprzestaniu prowadzenia studiów oraz podstawą prowadzenia studiów  jest decyzja rektora/uchwała senatu.

 • Dodanie studiów międzydziedzinowych

Tylko dla uczelni akademickiej.

 • Korekta studiów międzydziedzinowych

Tylko dla uczelni akademickiej.

 • Zarządzanie informacją o opłatach na studiach
 • Zarządzanie informacją o liczbie godzin na studiach
 • Podgląd informacji o współczynniku kosztochłonności

Wymaga posiadania dodatkowo roli  INST_FIN lub INST_FIN_PODGLAD

Więcej informacji znajdziesz tu.

Reguły zarządzania danymi studiów na kierunku przez pracownika uczelni

W zakresie studiów, gdzie podstawą prawną jest decyzja/pozwolenie ministra pracownik może:

 • Dokonać korekty danych wprowadzonych przy tworzeniu studiów.

Korekta dostępna tylko w zakresie następujących danych:

 • kodu ISCED
 • jednostek organizacyjnych przypisanych do studiów,
 • informacji dotyczącej prowadzenie studiów wspólnych z innymi instytucjami.

W zakresie studiów, gdzie podstawą prawną jest uchwała senatu/zarządzenie rektora zakres zarządzania danymi studiów zależy od daty ich utworzenia:

Dla studiów utworzonych przed 2018-10-01 pracownik może:

 • Dokonać korekty danych wprowadzonych przy utworzeniu studiów (z wyjątkiem nazwy studiów i profilu).

Przy korekcie daty utworzenia studiów obowiązuje reguła, że użytkownik nie może wprowadzić późniejszej daty niż 2018-09-30.

Przy korekcie danych dotyczących listy dyscyplin obowiązuje reguła, że uczelnia musi wskazać dyscyplinę wiodącą, w której na dzień rejestracji operacji posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie

 • Dokonać zmiany listy dyscyplin.

Uczelnia musi wskazać dyscyplinę wiodącą, w której na dzień początku obowiązywania zmiany posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie.

 • Zarejestrować informację o likwidacji studiów na podstawie decyzji rektora o zaprzestaniu prowadzenia studiów.

Na dzień likwidacji studiów na podstawie decyzji rektora na studiach nie może już być aktywnych studentów.

Dla studiów utworzonych od 2018-10-01, ale przed 2019-05-01 pracownik może dokonać:

 • Rejestracji studiów na kierunku pod warunkiem, że uczelnia posiada na dzień 2019-05-01 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie wskazanej jako wiodąca.
 • Korekty danych wprowadzanych przy utworzeniu studiów.

Pełny zakres danych jest dostępny do korekty wyłącznie do momentu utworzenie uruchomień dla studiów. Potem użytkownik uczelni nie może skorygować nazwy studiów i profilu.

Przy korekcie danych dotyczących listy dyscyplin, obowiązuje reguła, że uczelnia musi wskazać dyscyplinę wiodącą, w której na dzień rejestracji operacji posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie.

 • Zmiany listy dyscyplin.

Uczelnia musi wskazać dyscyplinę wiodącą, w której na dzień początku obowiązywania zmiany posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie.

 • Zarejestrować informację o likwidacji studiów na podstawie decyzji rektora o zaprzestaniu prowadzenia studiów.

Na dzień likwidacji studiów na podstawie decyzji rektora na studiach nie może już być aktywnych studentów.

Dla studiów utworzonych od 2019-05-01  pracownik może dokonać:

 • Rejestracji studiów na kierunku, pod warunkiem, że uczelnia posiada na dzień utworzenia studiów uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie wskazanej jako wiodąca.
 • Korekty danych wprowadzanych przy utworzeniu studiów.

Pełny zakres danych jest dostępny do korekty wyłącznie do momentu utworzenie uruchomień dla studiów. Potem użytkownik uczelni nie może skorygować nazwy studiów i profilu.

Przy czym odnośnie korekty danych dotyczących listy dyscyplin, obowiązuje reguła, że uczelnia musi wskazać dyscyplinę wiodącą, w której zarówno na dzień utworzenia studiów, jak i na dzień rejestracji operacji  posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie.

 • Zmiany listy dyscyplin.

Uczelnia musi wskazać dyscyplinę wiodącą, w której na dzień początku obowiązywania zmiany posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie.

 • Rejestracji likwidacji studiów na podstawie decyzji rektora o zaprzestaniu prowadzenia studiów.

Na dzień likwidacji studiów na podstawie decyzji rektora na studiach nie może już być aktywnych studentów.

Uprawnienia pracownika ministerstwa (MIN_KIERUNKI_ADM)

 • Rejestracja studiów na kierunku
 • Korekta danych wprowadzonych przy utworzeniu studiów
 • Zmiana nazwy
 • Korekta zmiany nazwy (innej niż utworzonej przy dodaniu studiów)
 • Zmiana listy dyscyplin
 • Wygaszenie studiów
 • Likwidacja studiów
 • Usunięcie studiów na kierunku
 • Usunięcie wygaszenia

Tylko dla studiów o statusie „Wygaszane”

 • Usunięcie likwidacji

Tylko dla studiów o statusie „Zlikwidowane”

 • Dodanie studiów międzydziedzinowych
 • Podgląd informacji o współczynniku kosztochłonności

Wymaga posiadania dodatkowo roli MIN_FIN lub MIN_FIN_PODGLAD

Więcej informacji znajdziesz tu.