W metodologii wyliczeń sprawozdań do GUS  brane są pod uwagę dokumenty o statusie poprawnym. Weryfikacja poprawności danych odnosi się do dokumentów zarejestrowanych w modułach:

 • Osoby ubiegające się o stopień doktora,
 • Postępowania awansowe.

Poprawność danych sprawdzana jest na podstawie następujących założeń:

 1. W Osobach ubiegajacych się o nadanie stopnia doktora bierzemy pod uwagę dane, gdy:
 • dokument jest wypełniony poprawnie, lub
 • dokument zawiera błędy tylko wtedy gdy (łącznie):
  • brak danych o promotorze,
  • data rozpoczęcia kształcenia < 3 miesiące od daty aktualnej (instytucja ma 3 miesiące na wyznaczenie promotora),
  • pozostałe wymagane dane są uzupełnione:
   • Dane osobowe (PESEL/lub dok. tożsamości, imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia, obywatelstwo)
   • Dane kształcenia (data rozpoczęcia kształcenia, nazwa szkoły doktorskiej nazwa albo zakres programu kształcenia, dyscyplina),
   • Dane stypendium – jeśli doktorant jest uprawniony do pobierania stypendium,
    (wysokość stypendium doktoranckiego -brutto, zwiększenie stypendium),
   • Dyscyplina/­y, w których przygotowywana jest rozprawa doktorska,
    (dziedzina, dyscyplina, data od),
  • Ocena śródokresowa – nie musi być wypełniona.

W pozostałych przypadkach dane osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora nie są uwzględniane w wyliczeniach.

2. W module Postępowania awansowe bierzemy pod uwagę dane, gdy:

 • dokument jest wypełniony poprawnie, lub
 • dokument zawiera błedy tylko wtedy, gdy (łącznie):
  • postępowanie ma status w toku
  • dane osobowe są kompletne
  • dziedzina jest wprowadzona
  • data wszczęcia jest wprowadzona
  • tytuł rozprawy jest wprowadzony
  • data złożenia rozprawy jest wprowadzona
  • gdy rozprawa, której przedmiot objęty jest tajemnicą prawnie chronioną = Tak → Rozprawa nie musi być wypełniona (tj. rozprawa, streszczenie PL, streszczenie ENG, opis PL, opis ENG)
  • gdy rozprawa, której przedmiot objęty jest tajemnicą prawnie chronioną = Nie → Rozprawa musi być wypełniona z założeniem, że:
   • gdy praca pisemna w języku PL:
    rozprawa + streszczenie ENG – wprowadzone
   • gdy praca pisemna NIE w języku PL:
    rozprawa + streszczenie PL + streszczenie ENG – wprowadzone
   • gdy praca NIE pisemna:
    opis PL + opis ENG wprowadzone

W pozostałych przypadkach dane Postępowania awansowego nie są uwzględniane w wyliczeniach.

Zmiany zostały wprowadzone zgodnie z zapowiedzią w komunikacie.