Informacje wprowadzające

Termin składania sprawozdania przez instytucje: 31 marca 2021 r.

Rok sprawozdawczy: 2020.​

Sprawozdanie powinno zawierać dane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Niezbędne role w systemie: 

 • INST_FIN – umożliwia wprowadzenie danych i złożenie sprawozdania. ​
 • INST_FIN_PODGLAD – umożliwia podgląd wprowadzonych danych, a także pobranie ich w postaci pliku XLSX.

Sprawozdanie jest dostępne w systemie POL-on 2.0. W module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych należy wejść w kafel  „Sprawozdanie z wykorzystania środków funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra” i uzupełnić formularz webowy (z poziomu systemu). ​

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 342 i 350 ust. 1 pkt 3 ustawy 2.0, w ramach nadzoru nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki, Minister prowadzi system POL-on obejmujący m.in. bazę dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, w tym sprawozdania i raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 ustawy. W myśl  przywołanego zapisu, uczelnie zobowiązane są do udzielania informacji o wykorzystaniu m.in. środków na stypendia i nagrody ministra.

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania

Obowiązek złożenia sprawozdania mają następujące podmioty:

 • uczelnie publiczne, w tym kościelne, rozliczane na zasadach publicznych:
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,
  • Akademia Ignatianum w Krakowie,
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
  • Akademia Katolicka z Warszawie (do 31 lipca 2020 r. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie),
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
  • Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie;
 • uczelnie niepubliczne;
 • instytuty (kształcące doktorantów) – instytuty kształcące doktorantów definiujemy jako te instytuty, które miały uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich według stanu na 31.12.2019 r. (rok do tyłu). Instytuty te kształcąc w 2020 r. doktorantów powinny otrzymywać dotację na świadczenia;
 • instytuty – instytuty, które nie mają uprawnień do prowadzenia „starych” studiów doktoranckich, otrzymujące wyłącznie środki na stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców;
 • seminaria duchowne:
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu,
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie,
  • Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie.

Rodzaje formularza sprawozdawczego. Wypełnianie sprawozdania

Formularz sprawozdania jest zależny od poszczególnych grup interesariuszy wskazanych powyżej.

Uwaga! W oparciu o listę instytutów, które otrzymały dotację oraz środki na stypendia każdy instytut będzie miał udostępnione właściwe sprawozdanie do wypełnienia. Jeśli instytut otrzymał dotację oraz środki na stypendia, wówczas do wypełnienia ma ten sam formularz, który wypełniają instytuty kształcące doktorantów (ten formularz będzie wyświetlany w systemie).

Jeśli podmiot nie otrzymywał dotacji ani środków na stypendia, wówczas powinien zaznaczyć checkbox Brak danych do sprawozdania.

Uzupełnij wszystkie pola formularza, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli podmiot nie posiada danych do sprawozdania w danej pozycji powinien wpisać 0,00. Nie można zapisać formularza, jeśli zostały w nim puste pola. ​

Wymagane jest podanie danych osoby do kontaktu w zakładce „Podsumowanie”. Bez tych danych nie można zatwierdzić sprawozdania, nawet jeśli wszystkie pozostałe dane są poprawne.

Poniżej możesz pobrać pliki z objaśnieniami dotyczącymi wypełniania formularzy dla poszczególnych typów podmiotów: