Podstawy prawne

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  Art. 350. 1-3.

Rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z dnia 6 marca 2019 r. § 16. 1-3.

Aktualnie sprawozdanie w całości wypełniane jest w systemie POL-on 2.0 w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych w odpowiednim obszarze. Nie ma możliwości załączania sprawozdania w postaci pliku Excel. 

 Aby wypełnić formularz sprawozdania potrzebujesz roli edycyjnej INST_FIN nadanej na całą instytucję. Rola podglądowa do sprawozdania to INST_FIN_PODGLAD. Pozwoli ci na zapoznanie się z wprowadzonymi danymi w twojej instytucji. 

Proces przekazywania danych do sprawozdania obejmuje poniższe etapy:

  1. Uzupełnienie formularza w systemie POL-on
  2. Uzupełnienie danych osoby do kontaktu
  3. Zatwierdzenie sprawozdania
  4. Wysłanie sprawozdania do ministerstwa
  5. Weryfikacja sprawozdania przez ministerstwo

Sprawozdanie może być odesłane do korekty. W takim przypadku dodatkowo proces obejmie:

  1. Wysłanie sprawozdanie do ministerstwa po korekcie
  2. Zatwierdzenie sprawozdania przez ministerstwo

Aby wypełnić plan rzeczowo-finansowy, wybierz z menu POL-on 2.0 moduł Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.

Następnie wybierz odpowiedni rok sprawozdawczy i rodzaj sprawozdania. Edycja formularza dostępna jest pod przyciskiem „Uzupełnij” w zakładce Dane sprawozdania.

 Uzupełniaj sekcje formularza w kolejności. Zanim wypełnisz dane w Dziale I wprowadź informacje o dotacjach

Poniżej możesz pobrać plik z objaśnieniami dotyczącymi wypełniania formularza:

 Uczelnie wojskowe (nadzorowane przez MON) w pliku sprawozdania powinny wypełnić arkusze: Dotacje, Dział I A, Dział I B, Dział II, Dział III A, Dział III B i Dział IV

 W dziale II planu rzeczowo-finansowego można wykazać Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni. Aby dodać fundusz utworzony przez uczelnię należy skorzystać z przycisku Dodaj fundusz. Wyświetli ci się dodatkowa formatka umożliwiająca wpisanie nazwy oraz danych funduszu.

Zatwierdzanie sprawozdania

Proces zatwierdzania i wysyłania sprawozdania oraz kolejne jego losy przebiegają analogicznie do ścieżki opisanej tu.