Aby uzupełnić dane postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego wejdź w szczegóły wybranego postępowania i przejdź do zakładki „Dane postępowania”.

Jeżeli nie uzupełniałeś tej zakładki wcześniej, to zaraz po rejestracji postępowania ma ona kolor czerwony. Ponadto zobaczysz komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych. Wynika to z nowego podejścia do rejestracji danych w POL-onie (zastosowanego również w module Osoby ubiegające się o stopień doktora). Zgodnie z tym podejściem, do zarejestrowania postępowania wystarczy podać minimalny zakres danych. Następnie zarejestrowany dokument jest weryfikowany pod kątem poprawności i kompletności danych i w razie potrzeby system wyświetla komunikat o niepoprawnym i/lub niekompletnym dokumencie (jest to tzw. walidacja miękka). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Do wymaganych danych należą te rejestrowane w zakładce „Dane postępowania”, oznaczone gwiazdką.

Przez pojęcie „dokument” rozumiemy rekord dotyczący danego postępowania wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w nim danymi (również danymi historycznymi).

Dziedzina i dyscyplina są już uzupełnione na podstawie danych podanych w chwili rejestracji postępowania (ale możesz je zmienić).

Z rozwijanej listy wybierz rodzaj stopnia: w zakresie nauki lub w zakresie sztuki.

Z rozwijanej listy wybierz status postępowania:

  • „postępowanie w toku” – od momentu wszczęcia postępowania, w trakcie jego trwania aż do chwili nadania stopnia bądź umorzenia/zakończenia postępowania;
  • „nadano”– jeżeli postępowanie awansowe zakończyło się nadaniem stopnia, od chwili jego nadania;
  • „pozbawiano”– jeżeli osobę pozbawiono posiadanego stopnia w oficjalnej procedurze.

Podaj datę wszczęcia postępowania. Chodzi o datę faktycznego wszczęcia postępowania, wynikającą z przepisów prawnych i dokumentów, a nie o datę rejestracji tego faktu w POL-onie.

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, w polu „Data wszczęcia postępowania” należy podać datę wpływu dokumentów z RDN do podmiotu habilitującego.

Zwróć jednak uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem MNiSW 14-dniowy obligatoryjny termin na zarejestrowanie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego powinien być liczony od dnia po upływie 4 tygodni, o których mowa w art. 221 ust. 2 ustawy 2.0 (w tym terminie podmiot może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i zwrócić wniosek do RDN).

W polu „Jednostka” podczytuje się automatycznie twoja instytucja. To pole nie podlega edycji.

Pole „Informacje dodatkowe” jest nieobowiązkowe i przeznaczone do dyspozycji instytucji prowadzącej postępowanie.

Zakończ przyciskiem „Zapisz”. Dane postępowania zostaną zapisane. Jeżeli wszystkie wymagane dane zostaną uzupełnione i będą one poprawne, tytuł zakładki zmieni kolor z czerwonego na czarny.

Korekta danych postępowania

Aby skorygować dane postępowania, skorzystaj z przycisku „Koryguj”. Formatka z danymi otworzy się w trybie edycji. Popraw dane tam, gdzie to niezbędne.

Uwaga! Operacja korekty służy do poprawienia błędnie podanych danych lub uzupełnienia danych. Nie służy do zarejestrowania zmiany w stanie faktycznym dotyczącym postępowania.

W naszym przykładzie skorygowaliśmy dyscyplinę – z nauk chemicznych na astronomię.

Na koniec zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Nadanie/pozbawienie stopnia

Z poziomu zakładki „Dane postępowania” możesz również zarejestrować informację o nadaniu lub pozbawienia stopnia. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.