Korekta danych osobowych

Jeśli chcesz skorygować lub uzupełnić dane osobowe kandydata na doktora, wejdź w zakładkę „Dane podstawowe” i wybierz przycisk „Koryguj dane aktualne”. Możesz to zrobić w szczególności:

  • jeśli pomyliłeś się w danych osobowych kandydata na doktora i chcesz je poprawić;
  • jeśli chcesz uzupełnić dane osobowe, których nie podałeś w chwili rejestracji kandydata na doktora.

Zobacz też:

Po kliknięciu w przycisk otworzy się formatka, w której możesz edytować dane osobowe kandydata na doktora. Popraw lub uzupełnij wybrane pola. W naszym przykładzie poprawiliśmy błędnie wprowadzony rok urodzenia z 1995 na 1989. Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

W ten sposób korygujesz tylko aktualne dane osoby ubiegającej się o stopień doktora. Sposób, w jaki należy skorygować starsze wersje danych osobowych został opisany w dalszej części tego wpisu.

Uwaga! W ten sposób można korygować tylko dane osobowe. Nie można natomiast skorygować trybu przygotowywana rozprawy doktorskiej. W przypadku wybrania niewłaściwego trybu, należy usunąć wprowadzone dane i zarejestrować osobę ponownie, z właściwym trybem.

Zmiana danych osobowych

Jeśli w danych osobowych kandydata na doktora nastąpiła zmiana, wejdź w zakładkę „Dane podstawowe” i skorzystaj z przycisku „Zmień”.

Operacja korekty służy do poprawy błędnie podanych danych lub uzupełnienia brakujących danych (które obowiązują „od początku”). Operacja zmiany służy do zarejestrowania faktycznej zmiany, która zaszła w danych osobowych kandydata na doktora (dlatego należy podać datę, od której zmiana weszła w życie).

Po kliknięciu w przycisk, dane uaktywnią się do edycji. Wprowadź aktualne dane. Na końcu podaj datę, od której obowiązują zmienione dane.

Uwaga! Chodzi o datę, kiedy dane faktycznie uległy zmianie, a nie kiedy rejestrujesz je w POL-onie.

W naszym przykładzie rejestrujemy fakt, że kandydat na doktora zmienił nazwisko z „Testowy” na „Kowalski” z datą 6 lipca 2020 r. Oznacza to, że tego dnia doszło do zmiany nazwiska.

Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

Historia zmian danych osobowych

Aby sprawdzić, jak i kiedy zmieniały się dane osobowe, wejdź w zakładkę „Dane podstawowe” i skorzystaj z przycisku „Historia zmian”. Wyświetlą się kolejne rekordy, zawierające wersje danych osobowych. Jako pierwsza zawsze wyświetla się operacja „Wprowadzono dane”, która zawiera pierwotną wersję danych osobowych, podanych w chwili rejestracji kandydata na doktora. Następnie widoczne są wersje po kolejnych zmianach. Z lewej strony zobaczysz datę, od której zmiana obowiązuje.

Prezentowane tu są faktyczne zmiany w danych osobowych kandydata na doktora (wprowadzone za pomocą operacji „Zmień”). Nie zobaczysz tu historii dokonanych korekt.

Korekta nieaktualnej wersji danych osobowych

Jeżeli błędne dane znajdują się w jednej ze starszych wersji danych osobowych, możesz skorygować konkretną wersję. W tym celu wejdź w zakładkę „Dane podstawowe” i kliknij w przycisk „Historia zmian”. Wyświetlą się kolejne wersje danych osobowych w postaci kolejnych rekordów. Przy interesującym cię rekordzie kliknij w przycisk „Koryguj”. Otworzy się formatka do edycji danych osobowych. Dokonaj korekty w wybranych polach, a następnie zatwierdź przyciskiem „Zapisz”. Korekta zostanie dokonana jedynie w wybranej przez ciebie wersji danych osobowych.

W naszym przykładzie w pierwotnej wersji danych osobowych mieliśmy wskazany błędny rok urodzenia „1995”. Natomiast w wersji danych z 6 lipca 2020 r. jest podany właściwy rok urodzenia „1989”. W celu ujednolicenia tych danych skorygowaliśmy pierwotną wersję danych, wpisując również tam rok urodzenia 1989.

Usunięcie wersji danych osobowych

Jeśli wprowadziłeś jakąś wersję danych osobowych omyłkowo lub błędnie, możesz ją w całości usunąć. W tym celu wejdź w zakładkę „Dane podstawowe” i kliknij w przycisk „Historia zmian”. Wyświetlą się kolejne wersje danych osobowych w postaci kolejnych rekordów. Przy interesującym cię rekordzie kliknij w przycisk „Usuń”. Otworzy się okno dialogowe, w którym potwierdź swoją decyzję przyciskiem „Usuń zmianę”. Rekord z wersją danych osobowych zostanie usunięty. Dane osobowe kandydata na doktora powrócą do poprzedniej wersji.

W naszym przykładzie kandydat na doktora miał pierwotnie wprowadzone nazwisko „Testowy”. Od 6 lipca 2020 r. jego nazwisko zostało zmienione na „Kowalski”. Po czym usunęliśmy tę wersję danych osobowych. W rezultacie nazwisko kandydata wróciło do poprzedniej wersji – Testowy.

Nie jest możliwe usunięcie rekordu z pierwotną wersją danych osobowych, podanych w chwili rejestracji kandydata na doktora. Spowodowałoby to bowiem usunięcie w całości kandydata z wykazu osób ubiegających się o stopień doktora. Jeśli chcesz to zrobić, skorzystaj z operacji usuwania kandydata, opisanej tutaj.


Zobacz też:

Jak zmienić doktorantowi program kształcenia? Historia zmian kształcenia

 

Jak skorygować dane kształcenia? Jak usunąć osobę ubiegającą się o stopień doktora?