Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 346. 1. Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8, i obejmuje informacje o:

13) aparaturze naukowo-badawczej i infrastrukturze informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł;

14) inwestycjach;

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

§ 5. 5. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się na-stępujące informacje:

1) rodzaj inwestycji;

2) nazwę inwestycji;

3) opis inwestycji;

4) okres realizacji inwestycji;

a) status inwestycji (w realizacji lub zrealizowana);

5) wysokość nakładów inwestycyjnych (wyrażoną w złotych);

6) źródła finansowania inwestycji;

a) okres trwałości inwestycji, w przypadku gdy jest określony w umowie albo w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację inwestycji;

7) dane techniczne i rok produkcji:

a) aparatury naukowo-badawczej,

b) infrastruktury informatycznej

– o wartości przekraczającej 500 000 zł;

8) dane osoby wskazanej przez kierownika podmiotu do kontaktu w sprawach związanych z użytkowaniem inwestycji budowlanej, aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł (imiona i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

Podmioty zobowiązane do raportowania danych to: uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty międzynarodowe, PAU, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, Centrum Łukasiewicz, instytuty Sieci Łukasiewicz.

Bieżące raportowanie danych w terminie do dnia 31 marca następnego roku od zaistnienia wydarzenia, według stanu na dzień 31 grudnia (§ 12 ust. 1 pkt 2 lit. C Nowelizacji rozporządzenia ws. POL-on z dnia 22 grudnia 2020 r.)

Nowo utworzony podmiot wprowadza informacje w terminie 30 dni od dnia założenia konta w Systemie POL-on (§ 8).

Zgodnie z § 3 Nowelizacji rozporządzenia ws. Pol-on z dnia 17 grudnia 2021 r. jednostki zobowiązane są do wstecznego uzupełnienia danych w systemie POL-on 2.0 za okres od 1 października 2018 w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

Reguły techniczne

Migracja z POL-on 1 objęła wszystkie rekordy w zakresie danych:

 • Nazwa
 • Opis inwestycji,
 • Status inwestycji,
 • Rok rozpoczęcia,
 • Rok zakończenia,
 • Rok produkcji,
 • Dane techniczne,
 • Źródło finasowania inwestycji,
 • Wartość nakładów.

UWAGA! Migracja nie objęła rekordów, w których:

 • wartość aparatury/infrastruktury informatycznej jest poniżej 500 000 zł;
 • suma wartości nakładów inwestycyjnych jest różna od łącznego kosztu inwestycji;
 • inwestycja związana jest jednocześnie z infrastrukturą i nieruchomością.

Ze względu na zmiany prawne zmigrowane rekordy należy zweryfikować i uzupełnić o:

 • Rodzaj inwestycji (charakter inwestycji/rodzaj inwestycji/typ inwestycji),
 • Okres trwałości inwestycji – jeżeli dotyczy,
 • Dane kontaktowe.

W przypadku danych zmigrowanych w pierwszej kolejności należy uzupełnić rodzaj inwestycji.

Dodatkowo aparatura i infrastruktura informatyczna wymagają uzupełnienia pól:

 • Dane techniczne,
 • Rok produkcji.

Dostęp do modułu jest dostępny dla użytkowników z rolami:

 • INST_INWESTYCJE_ADM – rola umożliwiająca rejestrację, edycję lub usunięcie inwestycji,
 • INST_INWESTYCJE_PODGLAD – rola podglądowa.

Role powinny być nadane przez administratora systemu POL-on (INST_ADM) na całość podmiotu (jednostka główna).

Nawigacja po module

Nawigacja po module jest analogiczna do innych wykazów w POL-on 2.0.

Aby zarejestrować lub podejrzeć informacje o inwestycjach twojej instytucji zaloguj się do POL-on 2.0.  Wybierz z menu moduł Inwestycje. Następnie wybierz wykaz inwestycji.​

Widok tabelaryczny 

Wykaz inwestycji twojej instytucji jest dostępny w widoku tabelarycznym.​

widoku tabelarycznym zobaczysz: filtry zestawienia i wyszukiwarkę (w lewej kolumnie) oraz listę inwestycji zarejestrowanych w kontekście twojej jednostki.​

Tabela ta zawiera następujące kolumny:​

 • Stan (dane poprawne, dane wymagają poprawy),
 • Nazwa inwestycji,
 • Okres realizacji (w latach od – do),
 • Charakter,
 • Rodzaj,
 • Wartość (w złotych).

Sortowanie wyników

Wyniki w zestawieniu inwestycji możesz posortować  alfabetycznie rosnąco lub malejąco. Domyślnie ustawione jest sortowanie po nazwie inwestycji w kolejności rosnącej.

Rekordy i strony

W górnej części wykazu znajduje się informacja, ile pozycji (rekordów) zawiera zestawienie inwestycji twojej instytucji przy zadanych kryteriach wyszukiwania.

Widoczna jest także informacja, ile rekordów jest wyświetlanych jednocześnie na stronie. Ustawienie to można zmienić klikając w skierowaną do dołu strzałkę i wybierając jedną z opcji na rozwijanej liście.

Aby przejść do dalszych stron wykazu możesz:

 • kliknąć w przycisk „Następna” lub
 • wpisać numer strony i nacisnąć „Enter”.

Filtrowanie wyników

Wykaz inwestycji może być prezentowany z użyciem następujących filtrów:

 • Nazwa inwestycji,
 • Charakter/Rodzaj/Typ (Atrybut ma charakter schodkowy. Najpierw wybierz „Charakter”, potem „Rodzaj” i ewentualnie „Typ”),
 • Status inwestycji,
 • Rok rozpoczęcia okresu realizacji od-do,
 • Rok zakończenia okresu realizacji od-do,
 • Słowa kluczowe,
 • Źródła finansowania,
 • Stan danych.

Wyszukiwanie

Aby wyszukać konkretny rekord inwestycji, wpisz w pola wyszukiwarki jego nazwę. Na koniec kliknij przycisk „Szukaj”.

Korzystając z filtrów możesz przefiltrować grupę rekordów po zadanym atrybucie. Wyczyść filtry pomiędzy jednym a drugim wyszukiwaniem/filtrowaniem korzystając z przycisku „Wyczyść”, który dostępny jest w prawym rogu sekcji filtrów zestawienia.

Rejestracja inwestycji

Moduł gromadzi inwestycje zrealizowane i w realizacji. 

Każda inwestycja powinna być zarejestrowana raz!

Aby zarejestrować informacje o inwestycji użyj przycisku „Dodaj nową inwestycję” znajdującego się nad zestawieniem inwestycji twojej jednostki.

Proces rejestracji wymaga uzupełnienia formularza w zakresie danych obowiązkowych. Możesz to zrobić ręcznie lub skorzystać z funkcji zaciągnięcia danych z systemu OSF (dla inwestycji, o których finasowanie wnioskowano za pomocą tego systemu). Obie ścieżki zostały opisane w dedykowanych wpisach: