Zgodnie z wytycznymi MEiN, przez umowy aktywne, które powinny zostać wprowadzone do części 2 formularza, należy rozumieć również takie umowy, na podstawie których, w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2, realizowane były wirtualne mobilności, tj. wymiana międzynarodowa w formie zdalnej.

Uwaga! Z dniem 1 października 2018 r. zgodnie z zapisami ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce obowiązuje nowa klasyfikacja dyscyplin, w związku z tym umowy, które mają datę rozpoczęcia późniejszą niż 30 września 2018 r. powinny zawierać dyscypliny z nowej klasyfikacji, natomiast we wcześniejszych umowach, które na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostają aktywne należy wykazać dyscypliny zgodnie z wcześniej obowiązującą klasyfikacją.

Dane w części 2 zostały inicjalnie skopiowane z formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i dotacji na rok 2020. Skopiowane zostały jedynie te umowy, które posiadały datę realizacji późniejszą od 30.09.2019 r. Prosimy o weryfikację i aktualizację danych.
Możesz wprowadzić dane do części 2 formularza poprzez import z zewnętrznego pliku w formacie xls.

Główne założenia importu:

 • Import jest możliwy tylko z pliku xls o strukturze zgodnej z szablonem eksportowanym z POL-on.
  • Eksport jest dostępny poprzez opcję w prawym górnym rogu zestawienia INFORMACJI O PODJĘTEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (przycisk XLS pojawia się, gdy na zestawieniu prezentowana jest przynajmniej jedna Umowa/Porozumienie) lub na podstawie pobranego szablonu pliku sprawozdanie_z_dzialalnosci_dzial_II.
 • Import danych z pliku powoduje całkowite wymazanie danych w formularzu i zastąpienie ich danymi z pliku. Import ma charakter całościowy, a nie przyrostowy.
 • Poszczególne wiersze pliku podlegają walidacji.

Przykładowy scenariusz importu pliku – wariant inicjalny

 1. Wywołaj formularz sprawozdania. Część 2 – współpraca międzynarodowa.
 2. Kliknij w przycisk „Importuj”.
 3. Wskaż lokalizację przygotowanego uprzednio pliku importowego zgodnego ze zdefiniowanym szablonem sprawozdanie_z_dzialalnosci_dzial_II
 4. Potwierdź operację.
 5. Zweryfikuj stan formularza po zaimportowaniu.

Przykładowy scenariusz importu pliku – wariant z edycją danych

 1. Wywołaj formularz sprawozdania. Część 2 – współpraca międzynarodowa.
 2. Wyeksportuj dane przy użyciu przycisku „XLS” dostępnego w prawym górnym rogu zestawienia (przycisk jest dostępny, gdy na zestawieniu prezentowana jest przynajmniej jedna Umowa/Porozumienie).
 3. Dokonaj edycji pliku poprzez zmianę istniejących wierszy lub dodanie nowych.
 4. Kliknij przycisk „Importuj”.
 5. Wskaż lokalizację edytowanego uprzednio pliku importowego.
 6. Potwierdź operację.
 7. Zweryfikuj stan formularza po zaimportowaniu.