Informacje podstawowe

Funkcjonalność jest dostępna w module Instytucje systemu POL-on, w zakładce „Działalność naukowa”. Należy wybrać pozycję „Organy nadające stopnie”.

Zestawienie zawiera informacje o organach, które nadają stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki – w przypadku uczelni. Dane na zestawieniu wprowadzane przez pracowników, są dostępne do przeglądania przez pracowników ministerstwa.

Uczelnia może wskazać dla organu albo dziedzinę nauki lub sztuki  albo wybraną dyscyplinę z danej dziedziny, w której dany organ nadaje stopień. Wskazane dziedziny i dyscypliny muszą odpowiadać uprawnieniom uczelni do nadawania stopni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 346. 1. Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8, i obejmuje informacje o:

12) organach nadających stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki – w przypadku uczelni;

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

§ 5. 4. W zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy, w wykazie instytucji zamieszcza się:

3) informacje o organach nadających stopnie w uczelni:

a) nazwę organu,
b) nadawane stopnie,
c) dziedziny lub dyscypliny, w których stopnie są nadawane,
d) okres funkcjonowania organu.

Uprawnienia

 • Do edycji danych zestawienia: pracownik uczelni z rolą INST_DZIALALNOSC_NAUKOWA;
 • Do przeglądania danych zestawienia: pracownik uczelni z rolą INST_DZIALALNOSC_NAUKOWA;
 • Pracownicy ministerstwa z rolą MIN_JEDNOSTKI lub MIN_JEDNOSTKI_ADM.

Logowanie do modułu

W module Instytucje, z poziomu przeglądania danych szczegółowych wybranej uczelni, wybieramy zakładkę „Działalność naukowa”, i przechodzimy do pozycji „Organy nadające stopnie”.

Dostępne Filtry zestawienia pozwalają na wyszukanie organu po następujących kryteriach:

 • Nazwa organu,
 • Dziedzina,
 • Dyscyplina,
 • Stopień,
 • Wyświetl wyłącznie aktywne organy.

Dostępny zakres danych dotyczy nazwy organu, stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nadawanych w dziedzinach/dyscyplinach, daty utworzenia oraz daty likwidacji.

Dodanie nowego organu

Aby zarejestrować organ, kliknij w przycisk „Dodaj nowy organ” i wypełnij formatkę. Pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.

Aby system zapisał poprawnie dodany organ, konieczne jest zachowanie wymaganych reguł:

 • Nazwa organu musi być unikatowa w ramach uczelni.
 • Data utworzenia organu nadającego stopień nie może być wcześniejsza niż data założenia uczelni.
 • Data utworzenia organu nadającego stopień nie może być datą przyszłą.
 • Nie można dodać dyscypliny lub dziedziny bez wskazania dla niej, w jakich stopniach jest nadawana.
 • Nie można dwa razy dodać tej samej dziedziny lub dyscypliny.
 • Na liście dyscyplin nie może być dyscypliny pochodzącej z dziedziny wskazanej na liście dziedzin, jeżeli zakres wskazanych stopni dla dziedziny obejmuje stopnie wskazane dla dyscypliny.
 • Dla organu musi zostać wskazana co najmniej jedna dziedzina lub dyscyplina, w której może nadawać stopnie.

Dziedzinę bądź dyscyplinę należy wybrać z listy rozwijalnej, za pomocą checkboxa wskazać stopień naukowy i zatwierdzić akcję za pomocą zielonego znacznika po prawej stronie.

Po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu i po dodaniu dziedziny/dyscypliny dla danego stopnia, należy zatwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku „Zatwierdź”.

Korekta i usunięcie danych

System pozwala skorygować błędnie wprowadzone dane organu nadającego stopnie oraz usunąć pomyłkowo wprowadzony organ nadający stopnie.

Możliwa jest również edycja/korekta oraz usuniecie dodanej dziedziny/dyscypliny w zarejestrowanym organie.

Po dokonaniu zmian w formularzu, korekcie danych bądź usunięciu rekordu, należy zatwierdzić wprowadzone modyfikacje.